569/2014

Utfärdad i Nådendal den 27 juni 2014

Lag om ändring av lagen om en marknadsordning för jordbruksprodukter

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om en marknadsordning för jordbruksprodukter (999/2012) 42 § 1 mom., 85 § och 90 § 1 mom., av dem 90 § 1 mom. sådant det lyder i lag 1194/2013, som följer:

42 §
Behörig myndighet vid anmälan av uppgifter samt anmälningsförfaranden

Aktörer som svarar för att ge prisrapporter ska lämna uppgifterna till Naturresursinstitutet som behandlar uppgifterna och sänder dem till EU:s institutioner och vid behov beslutar om utlämnande av uppgifter. Godkända företag inom sockersektorn ska dock lämna uppgifterna till Landsbygdsverket som svarar för de ovannämnda åtgärderna.


85 §
Administrativa tvångsmedel som anknyter till prisrapporter

Om en aktör enligt 41 § som svarar för att ge prisrapporter inte lämnar in uppgifterna inom utsatt tid, kan aktören föreläggas att inom utsatt tid lämna de uppgifter som saknas. Föreläggandet meddelas av Landsbygdsverket när det gäller aktörer inom sockersektorn och av Naturresursinstitutet när det gäller andra aktörer.

Naturresursinstitutet kan förena ett föreläggande att lämna uppgifter som meddelats en uppgiftsskyldig, med undantag för ett godkänt företag inom sockersektorn, med vite. Bestämmelser om vite finns i viteslagen (1113/1990).

90 §
Ändringssökande

Ändring i beslut av jord- och skogsbruksministeriet, Naturresursinstitutet, Livsmedelssäkerhetsverket, Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården och närings-, trafik- och miljöcentralen får sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996). I beslut av Tullen söks ändring på det sätt som anges i tullagen. På sökande av ändring i beslut av kommunala tjänsteinnehavare och organ tillämpas 74 § i livsmedelslagen.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

RP 33/2014
JsUB 11/2014
RSv 66/2014

  Nådendal den 27 juni 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Jord- och skogsbruksminister
Petteri Orpo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.