568/2014

Utfärdad i Nådendal den 27 juni 2014

Lag om ändring av 11 § i skoltlagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i skoltlagen (253/1995) 11 §, sådan den lyder i lag 1474/2009, som följer:

11 §
Utplantering av fisk

Med gårdsbrukets utvecklingsfonds medel kan anskaffas fiskyngel för utplantering i vattendragen inom skoltområdet och även vidtas andra åtgärder i anslutning till vården av fiskevattnen.

Beslut om de åtgärder som avses i 1 mom. fattas av närings-, trafik- och miljöcentralen som kan ge i uppdrag åt Forststyrelsen, Naturresursinstitutet eller ett samfällt vattenområdes delägarlag att vidta åtgärderna.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

RP 33/2014
JsUB 11/2014
RSv 66/2014

  Nådendal den 27 juni 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Jord- och skogsbruksminister
Petteri Orpo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.