564/2014

Utfärdad i Nådendal den 27 juni 2014

Lag om ändring av lagen om växtskyddsmedel

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om växtskyddsmedel (1563/2011) 26 § och 27 § samt 46 § 3 mom. som följer:

26 §
Statistikmyndigheter

Säkerhets- och kemikalieverket ska framställa sådan statistik som avses i artikel 1.2 första strecksatsen i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1185/2009 om statistik om bekämpningsmedel över på marknaden utsläppta årliga mängder växtskyddsmedel i enlighet med bilaga I till den förordningen.

Naturresursinstitutet ska framställa sådan statistik som avses i artikel 1.2 andra strecksatsen i den förordning som nämns i 1 mom. över årliga förbrukade mängder växtskyddsmedel inom jordbruket i enlighet med bilaga II till den förordningen.

27 §
Sakkunnigmyndigheter och sakkunniginrättningar

I syfte att utreda förutsättningarna för godkännande av ämnen och preparat som är avsedda som växtskyddsmedel är de statliga myndigheter och inrättningar som nämns nedan skyldiga att utföra kontroller av sådana ämnen och preparat eller att ge utlåtanden till Säkerhets- och kemikalieverket om förutsättningarna för godkännande enligt följande:

1) Naturresursinstitutet när det gäller att bedöma den biologiska effektiviteten och användbarheten,

2) Livsmedelssäkerhetsverket när det gäller att analysera och bedöma rester av växtskyddsmedel som förekommer i växtprodukter och animaliska produkter, när det gäller att utarbeta förslag för Europeiska unionen om gränsvärden för rester av växtskyddsmedel och när det gäller kemiska analyser samt fysikaliska och tekniska test av växtskyddsmedel.

46 §
Avgifter

Vid fastställandet av den sammanlagda odlingsarealen för grödor används Finlands officiella statistik över odlingsarealen för trädgårdsväxter (Trädgårdsstatistik) och för jordbruksgrödor (Utnyttjad jordbruksareal) som Naturresursinstitutet för, samt den statistik över skogsodlingsmaterial som Livsmedelssäkerhetsverket för. Som odlingsareal används medeltalet av uppgifterna för de fem senaste åren.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

RP 33/2014
JsUB 11/2014
RSv 66/2014

  Nådendal den 27 juni 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Jord- och skogsbruksminister
Petteri Orpo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.