543/2014

Utfärdad i Nådendal den 27 juni 2014

Lag om ändring av 3 § i lagen om gödselfabrikat

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om gödselfabrikat (539/2006) 3 § 2 mom., sådant det lyder i lag 659/2011, som följer:

3 §
Förhållande till vissa författningar

Bestämmelser om krav på råvaror till gödselfabrikat och krav på biprodukter som används som gödselfabrikat som sådana samt om krav på bearbetning, användning och bortskaffande av dem finns dessutom i hälsoskyddslagen (763/1994), miljöskyddslagen (527/2014), avfallslagen (646/2011) och marktäktslagen (555/1981) samt i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 om transport av avfall. Bestämmelser om krav på gödselfabrikat av vegetabiliskt ursprung och råvaror till sådana finns dessutom i lagen om skydd för växters sundhet (702/2003). Bestämmelser om krav på gödselfabrikat av animaliskt ursprung och råvaror till sådana finns dessutom i lagen om djursjukdomar (441/2013) och bestämmelser om krav i fråga om import finns i lagen om veterinär gränskontroll (1192/1996).


Denna lag träder i kraft den 1 september 2014.

RP 214/2013
MiUB 3/2014
RSv 67/2014

  Nådendal den 27 juni 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Miljöminister
Ville Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.