520/2014

Utfärdad i Helsingfors den 3 juli 2014

Statsrådets förordning om batterier och ackumulatorer

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av avfallslagen (646/2011) samt 16 § och 52 § 4 mom. i miljöskyddslagen (86/2000), av dem 16 § i miljöskyddslagen sådan den lyder i lag 252/2005:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning bestäms om åtgärder för att minska skadligheten av batterier och ackumulatorer samt främja materialåtervinning och annan återvinning av kasserade batterier och ackumulatorer och förbättra kvaliteten på behandlingen av dem.

Denna förordning tillämpas på batterier och ackumulatorer, oavsett deras form, volym, vikt, sammansättning och användning.

Förordningen ska dock inte tillämpas på batterier och ackumulatorer som används i

1) elektriska och elektroniska produkter, vapen och ammunition som är avsedda särskilt för militära ändamål eller sådana andra produkter som hänför sig till bevakning av rikets centrala säkerhetsintressen som avses i 4 § 1 mom. i avfallslagen (646/2011),

2) elektriska och elektroniska produkter som är avsedda att sändas ut i rymden.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) batteri en sådan källa till elektrisk energi som består av en eller flera primära battericeller som inte är laddningsbara och där energin genereras genom direkt omvandling av kemisk energi,

2) ackumulator en sådan källa till elektrisk energi som består av en eller flera sekundära battericeller som är laddningsbara och där energin genereras genom direkt omvandling av kemisk energi,

3) batterisats en uppsättning batterier eller ackumulatorer som är sammankopplade eller inkapslade i ett yttre hölje och utgör en komplett enhet som det inte är meningen att användaren ska bryta upp eller öppna,

4) bärbara batterier eller ackumulatorer batterier, ackumulatorer eller batterisatser som

a) är förslutna,

b) är bärbara, och

c) är varken industribatterier, industriackumulatorer, bilbatterier eller bilackumulatorer,

5) knappceller små runda bärbara batterier eller ackumulatorer vars diameter är större än höjden och som används i hörapparater, klockor, små bärbara elektriska och elektroniska produkter, för andra särskilda ändamål eller som reservkraft,

6) bilbatterier eller bilackumulatorer batterier eller ackumulatorer som används i startmotorer, belysning eller tändningssystem i fordon,

7) industribatterier eller industriackumulatorer batterier eller ackumulatorer som har utformats uteslutande för industriell eller professionell användning eller som används i elektriska fordon,

8) kasserade batterier eller ackumulatorer batterier eller ackumulatorer som är att betrakta som avfall enligt 5 § i avfallslagen,

9) elektriska och elektroniska produkter produkter som avses i 48 § 1 mom. 3 punkten i avfallslagen och som helt eller delvis drivs eller kan drivas med batterier eller ackumulatorer,

10) producent den fysiska eller juridiska person som är etablerad i Finland och som oavsett försäljningsmetod yrkesmässigt för första gången släpper ut batterier eller ackumulatorer på marknaden i Finland, inklusive batterier och ackumulatorer som ingår i elektriska och elektroniska produkter eller fordon,

11) utsläppande på marknaden att leverera till eller göra tillgänglig för tredje part inom Europeiska unionen mot betalning eller kostnadsfritt, inbegripet import till unionens tullområde,

12) distributör var och en som yrkesmässigt levererar batterier och ackumulatorer till användaren,

13) ekonomisk aktör var och en som bedriver verksamhet inom produktion, distribution, insamling, materialåtervinning eller annan behandling,

14) insamlingsnivå den procentsats som erhålls genom att dividera vikten av kasserade bärbara batterier och ackumulatorer som under ett visst kalenderår samlats in separat i Finland med den genomsnittliga vikten av bärbara batterier och ackumulatorer som producenterna sålt direkt till användare eller levererat till tredje part för försäljning till användare i Finland under kalenderåret i fråga och de föregående två kalenderåren; i de årliga insamlings- och försäljningssiffrorna ingår bärbara batterier och ackumulatorer som finns i elektriska och elektroniska produkter.

Den årliga försäljning av bärbara batterier och ackumulatorer som avses i 1 mom. 14 punkten ska beräknas på basis av vikten av de bärbara batterier och ackumulatorer som under året i fråga släppts ut på marknaden i Finland, med undantag av bärbara batterier och ackumulatorer som samma år har exporterats innan de sålts till användare. Som grund för uträkningarna ska användas information som samlats in om försäljning och export eller statistiskt väsentliga uppskattningar baserade på dessa. Utsläppande av batterier och ackumulatorer på marknaden ska beaktas en gång.

3 §
Begränsningar för vissa farliga ämnen

Följande batterier och ackumulatorer, inklusive batterier och ackumulatorer som ingår i elektriska och elektroniska produkter, fordon och andra produkter, får inte släppas ut på marknaden:

1) batterier och ackumulatorer som innehåller mer än 0,0005 viktprocent kvicksilver, med undantag av sådana knappceller med en kvicksilverhalt som inte överstiger 2 viktprocent som det är meningen att ska användas i hörapparater,

2) bärbara batterier och ackumulatorer som innehåller mer än 0,002 viktprocent kadmium, med undantag av batterier och ackumulatorer som är avsedda att användas i nöd- och larmsystem, nödbelysningssystem inbegripet, eller i elektriska och elektroniska produkter för hälso- och sjukvård.

På farliga ämnen som ingår i bilbatterier, bilackumulatorer, industribatterier och industriackumulatorer som används i sådana fordon som avses i 48 § 1 mom. 2 punkten i avfallslagen tillämpas dock vad som i avfallslagen föreskrivs om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i fordon.

4 §
Utveckling av batteriers och ackumulatorers egenskaper

De som tillverkar batterier och ackumulatorer och släpper ut dem på marknaden ska, förutom vad som i 9 § i avfallslagen bestäms om produkten och om hur den ska planeras, tillverkas och släppas ut på marknaden, se till att

1) batterier och ackumulatorer planeras och tillverkas så att deras miljöprestanda i mån av möjlighet under hela livscykeln kontinuerligt förbättras,

2) det tillverkas och saluförs batterier och ackumulatorer som innehåller så låga halter som möjligt av farliga ämnen och i vilka kvicksilver, kadmium, bly och andra farliga ämnen i mån av möjlighet har ersatts med ämnen som är mindre skadliga.

5 §
Insamlingsnivå för kasserade bärbara batterier och ackumulatorer

Producenterna ska se till att insamlingsnivån för separat insamlade kasserade bärbara batterier och ackumulatorer senast från och med den 1 januari 2016 årligen är minst 45 viktprocent. Fram till den nämnda tidpunkten ska insamlingsnivån årligen vara minst 25 viktprocent.

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland ska följa upp insamlingsnivåerna för kasserade bärbara batterier och ackumulatorer i enlighet med uppföljningssystemet i bilaga 1.

6 §
Allmänna krav på ordnande av avfallshantering

Mottagning, behandling och annan avfallshantering av kasserade batterier och ackumulatorer ska ordnas med beaktande av transporternas konsekvenser för miljön så att

1) den separata insamlingen av batterier och ackumulatorer maximeras,

2) alla identifierbara batterier och ackumulatorer som samlats in separat materialåtervinns eller behandlas på annat sätt,

3) en hög materialåtervinningsgrad uppnås vid behandlingen av batterier och ackumulatorer,

4) bortskaffandet av batterier och ackumulatorer som blandat kommunalt avfall minimeras.

7 §
Ordnande av mottagning av kasserade batterier och ackumulatorer

Producenten ska ordna mottagning av kasserade batterier och ackumulatorer så att följande minimikrav gällande servicenivå och tillgänglighet uppfylls:

1) innehavare av kasserade batterier eller ackumulatorer samt andra som lämnar in kasserade batterier eller ackumulatorer ska i enlighet med 49 § 1 mom. i avfallslagen kostnadsfritt och utan svårighet kunna lämna batterier och ackumulatorer till mottagningsplatsen,

2) mottagningsplatserna ska med hänsyn till befolkningstätheten regionalt sett vara jämnt fördelade i hela landet,

3) en mottagningsplats för sådana batterier och ackumulatorer som hör till en viss batteri- och ackumulatorkategori ska ta emot alla de kasserade batterier och ackumulatorer som lämnas in och som hör till kategorin i fråga, oberoende av deras kemiska sammansättning och deras ursprung,

4) nätverket av fasta mottagningsplatser ska vid behov kompletteras med mobila mottagningsplatser, avhämtningstjänster eller andra motsvarande insamlingsarrangemang,

5) mottagningen av kasserade batterier och ackumulatorer ska vid behov samordnas med sådana mottagnings- och avfallshanteringssystem som grundar sig på producentansvar för elektriska och elektroniska produkter samt i 48 § 1 mom. 2 punkten i avfallslagen avsedda fordon.

Om undantag från producentens kostnadsansvar när det gäller att ordna avfallshantering av industribatterier och industriackumulatorer samt bilbatterier och bilackumulatorer avsedda för annat än privata fordon bestäms i 53 § 2 mom. i avfallslagen.

Om distributörens skyldighet att ta emot kasserade bärbara batterier och ackumulatorer och bilbatterier och bilackumulatorer samt överlämna dem till en transportör eller behandlare som handlar för producentens räkning bestäms i 56 § i avfallslagen.

8 §
Särskilda krav på mottagning av kasserade bilbatterier och bilackumulatorer

Producenten av bilbatterier och bilackumulatorer ska, förutom vad som bestäms i 7 § 1 mom., ordna mottagning av motsvarande kasserade batterier och ackumulatorer så att det i hela landet finns minst 400 fasta mottagningsplatser och i varje kommun minst en sådan mottagningsplats. Om kraven på mottagningens servicenivån och på tillgängligheten till platsen i övrigt uppfylls, kan den fasta mottagningsplats som ska finnas i kommunen ersättas med ett sådant annat insamlingsarrangemang som avses i 7 § 1 mom. 4 punkten.

9 §
Allmänna krav på behandling

Lagring, materialåtervinning och annan behandling av separat insamlade kasserade batterier och ackumulatorer ska ordnas på följande sätt:

1) när kasserade batterier och ackumulatorer samlas in tillsammans med kasserade elektriska och elektroniska produkter eller kasserade sådana fordon som avses i 48 § 1 mom. 2 punkten i avfallslagen, ska batterierna och ackumulatorerna avlägsnas från de separat insamlade fordonen eller elektriska och elektroniska produkterna,

2) vätskor och syror ska avlägsnas ur batterier och ackumulatorer,

3) tillfällig eller annan lagring och behandling ska ordnas i utrymmen med ogenomtränglig ytbeläggning och ändamålsenlig väderbeständig täckning, eller också ska lagring ordnas i lämpliga behållare,

4) bästa tillgängliga teknik ska användas,

5) kraven på materialåtervinningsgraden i 10 § ska uppfyllas,

6) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1221/2009 om frivilligt deltagande för organisationer i gemenskapens miljölednings- och miljörevisionsordning (Emas) och om upphävande av förordning (EG) nr 761/2001 och kommissionens beslut 2001/681/EG och 2006/193/EG ska i mån av möjlighet följas.

I sådan bokföring över lagring och annan behandling av kasserade batterier och ackumulatorer som avses i 118 § i avfallslagen ska också ingå uppgifter om mängden batterier och ackumulatorer som hämtats till materialåtervinning eller annan behandling och som efter behandlingen transporterats vidare, om mängden material och ämnen i dessa batterier och ackumulatorer samt om materialåtervinningsgraden för processerna.

10 §
Materialåtervinningsgrad

Materialåtervinning av separat insamlade kasserade batterier och ackumulatorer ska ordnas så att återvinningsprocessen uppfyller följande minimikrav på materialåtervinningsgraden:

1) i genomsnitt 65 viktprocent av blybatterierna och blyackumulatorerna ska materialåtervinnas, inklusive så effektiv materialåtervinning av blyinnehållet som möjligt med beaktande av den bästa tillgängliga tekniken,

2) i genomsnitt 75 viktprocent av nickelkadmiumbatterierna och nickelkadmiumackumulatorerna ska materialåtervinnas, inklusive så effektiv materialåtervinning av kadmiuminnehållet som möjligt med beaktande av den bästa tillgängliga tekniken,

3) i genomsnitt 50 viktprocent av andra kasserade batterier och ackumulatorer ska materialåtervinnas.

Om förfarandet vid beräkning av den materialåtervinningsgrad som avses i 1 mom. och om lämnande av information om graden bestäms i kommissionens förordning (EU) nr 493/2012 om fastställande enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/66/EG av närmare bestämmelser om beräkning av återvinningsgraden i återvinningsprocesserna för förbrukade batterier och ackumulatorer.

11 §
Begränsningar för bortskaffande av kasserade bilbatterier, bilackumulatorer, industribatterier och industriackumulatorer

Det är förbjudet att deponera bilbatterier, bilackumulatorer, industribatterier och industriackumulatorer på avstjälpningsplatser och att bortskaffa dem genom förbränning.

Rester från kasserade batterier och ackumulatorer som har materialåtervunnits och behandlats på andra sätt i enlighet med 9 § får dock bortskaffas genom förbränning eller deponeras på avstjälpningsplatser förutsatt att bestämmelserna om förbränning av avfall och deponering på avstjälpningsplats i miljöskyddslagen (86/2000) och avfallslagen följs.

12 §
Miljötillstånd

Bestämmelser om ansökan om miljötillstånd för lagring, materialåtervinning och annan behandling av kasserade batterier och ackumulatorer och om behandlingen av tillståndsärendet ingår i miljöskyddslagen.

I miljötillståndet ska ingå sådana villkor som är nödvändiga för efterlevnaden av de förpliktelser som gäller lagring och annan behandling av kasserade batterier och ackumulatorer och som anges i 9–11 §.

13 §
Internationella transporter

Bestämmelser om internationella transporter av kasserade batterier och ackumulatorer finns i avfallslagen och i avfallstransportförordningen som nämns i 6 § 1 mom. 19 punkten i lagen.

Transport av kasserade batterier och ackumulatorer till någon annan stat än en medlemsstat i Europeiska unionen anses överensstämma med de krav på materialåtervinningsgraden som avses i 10 § endast om det klart kan påvisas att materialåtervinning och annan behandling också i övrigt har ordnats på ett sätt som motsvarar kraven i denna förordning.

14 §
Märkning av batterier, ackumulatorer och batterisatser

Producenten ska se till att batterier, ackumulatorer och batterisatser som släpps ut på marknaden är försedda med symboler som anger separat insamling och tungmetallinnehåll i enlighet med bilaga 2.

Bestämmelser om den symbol som anger batteriets eller ackumulatorns kapacitet och som bärbara batterier och ackumulatorer samt bilbatterier och bilackumulatorer ska vara försedda med finns i kommissionens förordning (EU) nr 1103/2010 om fastställande, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/66/EG, av regler om kapacitetsmärkning av bärbara sekundära (laddningsbara) batterier och ackumulatorer samt bilbatterier och bilackumulatorer.

15 §
Information till användarna

Producenten ska genom offentliga informationskampanjer, annan information, rådgivning och upplysning se till att hushållen och andra användare får uttömmande information om

1) effekter på miljön och människors hälsa av de ämnen som används i batterier och ackumulatorer,

2) kraven på och anvisningarna för separat insamling av kasserade batterier och ackumulatorer, om vikten av att delta i den separata insamlingen och om hur man kan främja materialåtervinningen av kasserade batterier och ackumulatorer,

3) tillgängliga insamlingssystem och mottagningsplatser,

4) de symboler som avses i 14 §.

16 §
Angivande av kostnaderna för avfallshanteringen i produktens pris

Kostnaderna för insamling, materialåtervinning och annan behandling av kasserade bärbara batterier och ackumulatorer får inte anges separat för användaren vid försäljning av nya batterier eller ackumulatorer.

17 §
Ansökan om godkännande för anteckning av en producent i producentregistret

I en producents ansökan om godkännande för anteckning i producentregistret i enlighet med 101 § 1 mom. i avfallslagen ska ingå

1) producentens namn samt postadress och kontaktuppgifter, besöksadress, webbadress, telefon- och faxnummer, e-postadress samt kontaktpersonens namn och kontaktuppgifter,

2) de varumärken som producenten använder vid marknadsföringen av batterier och ackumulatorer,

3) producentens företags- och organisationsnummer samt europeiska eller nationella skatteidentifikationsnummer,

4) uppgifter om de batterier och ackumulatorer som producenten släpper ut på marknaden specificerade efter batteri- och ackumulatorkategori i enlighet med 2 § 1 mom. 4, 6 och 7 punkten samt en uppskattning av mängden batterier och ackumulatorer uttryckt i ton per år,

5) uppgifter om hur producenten avser att uppfylla sin skyldighet att ordna mottagning och annan avfallshantering av kasserade batterier och ackumulatorer,

6) datum för ansökan om godkännande för anteckning av producenten i producentregistret,

7) försäkran om att den inlämnade informationen är korrekt.

18 §
Ansökan om godkännande för anteckning av en producentsammanslutning i producentregistret

I en producentsammanslutnings ansökan i enlighet med 101 § 1 mom. i avfallslagen ska ingå

1) producentsammanslutningens namn eller firma, kontakt- och adressuppgifter, kontaktpersonens namn, ställning och kontaktuppgifter, företags- och organisationsnummer samt en kopia av handelsregister- eller föreningsregisterutdraget,

2) uppgifter enligt 17 § 1 mom. 1–3 punkten om de producenter som hör till producentsammanslutningen och det datum då producenterna anslutit sig till producentsammanslutningen samt producentsammanslutningens grundares namn, företags- eller organisationsnummer och verksamhetsfält,

3) uppgifter om de batterier och ackumulatorer som de producenter som hör till producentsammanslutningen släpper ut på marknaden specificerade efter batteri- och ackumulatorkategori i enlighet med 2 § 1 mom. 4, 6 och 7 punkten samt en uppskattning av mängden batterier och ackumulatorer uttryckt i ton per år,

4) en utredning om hur förpliktelserna har fördelats mellan producenterna och om hur en ny producent kan avtala med producentsammanslutningen om skötseln av producentansvaret,

5) uppgifter om det nätverk av mottagningsplatser för och om den transport, förbehandling, materialåtervinning och övrig avfallshantering av kasserade batterier och ackumulatorer som ordnas av producentsammanslutningen samt en uppskattning av mängden kasserade batterier och ackumulatorer som ska omfattas av den avfallshantering som ordnas av producentsammanslutningen, uttryckt i ton per år och specificerad i enlighet med 3 punkten,

6) uppgifter om avtal som hänför sig till ordnandet av avfallshantering samt om avtalsparternas miljötillstånd och eventuella miljöledningssystem,

7) en plan över information om batterier och ackumulatorer samt om mottagning av kasserade batterier och ackumulatorer,

8) en redogörelse för producentsammanslutningens solvens, inklusive det fastställda bokslutet för den senast avslutade räkenskapsperioden och budgeten för den påbörjade räkenskapsperioden,

9) datum för ansökan,

10) försäkran om att den inlämnade informationen är korrekt.

19 §
Särskilda villkor om producentens registreringsnummer

Det ska meddelas villkor om producentens registreringsnummer i beslutet om godkännande av en producent och en producentsammanslutning för anteckning i producentregistret.

20 §
Anmälan om förändringar i verksamheten

Den anmälan om väsentliga förändringar i producentens eller producentsammanslutningens verksamhet och om förändringar i producentsammanslutningens medlemskår som avses i 106 § i avfallslagen ska göras utan dröjsmål, dock inom en månad efter förändringen.

I 64 § 1 mom. i avfallslagen bestäms om när redogörelsen för solvens och den uppdaterade verksamhetsplan som gäller ordnandet av avfallshantering ska lämnas in om en producentsammanslutnings verksamhet förändras väsentligt.

21 §
Anmälan av uppföljningsuppgifter

Årligen före utgången av april ska varje producent eller producentsammanslutning för de enskilda producenternas räkning till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland anmäla följande uppgifter för föregående år, specificerade efter batteri- och ackumulatorkategori i enlighet med 2 § 1 mom. 4, 6 och 7 punkten:

1) mängden batterier och ackumulatorer som har släppts ut på marknaden i Finland, inklusive batterier och ackumulatorer som ingår i elektriska och elektroniska produkter och fordon,

2) mängden insamlade kasserade batterier och ackumulatorer, inklusive batterier och ackumulatorer som har avlägsnats från elektriska och elektroniska produkter och fordon,

3) mängden materialåtervunna kasserade batterier och ackumulatorer och den materialåtervinningsgrad som uppnåtts specificerad enligt behandlingsanläggning samt anläggningens namn och platsen för dess verksamhet,

4) mängden kasserade batterier och ackumulatorer som har transporterats till ett annat land, specificerade uppgifter om materialåtervinning av dem samt den materialåtervinningsgrad som uppnåtts specificerad enligt behandlingsanläggning samt anläggningens namn och platsen för dess verksamhet,

5) den information om batterier och ackumulatorer och mottagning av kasserade batterier och ackumulatorer som getts.

Till en anmälan i enlighet med 1 mom. ska bifogas en redogörelse för solvens och vid behov en omvärderad verksamhetsplan som gäller ordnandet av avfallshantering av kasserade batterier och ackumulatorer i enlighet med 64 § 1 mom. i avfallslagen. I en redogörelse för solvens ska det fastställda bokslutet för den senast avslutade räkenskapsperioden och budgeten för den påbörjade räkenskapsperioden inkluderas. Om dessa handlingar inte kan lämnas in, ska solvensen visas på något annat tillförlitligt sätt.

Till anmälan ska även bifogas en utredning av grunderna för bedömning och beräkning av de angivna uppgifterna. Mängden ska anges som vikten i ton per år.

22 §
Sammanställande av uppgifter för uppföljning och tillsyn

För uppföljning och övervakning av att förpliktelserna i denna förordning följs ska Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland årligen före utgången av juni inspektera och sammanställa i 21 § avsedda uppföljningsuppgifter från föregående år. Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland ska också sammanställa andra nödvändiga uppgifter och bedömningar om mängden batterier och ackumulatorer som har släppts ut på marknaden i Finland samt om mängden kasserade batterier och ackumulatorer som har samlats in separat och materialåtervunnits i Finland eller transporterats till ett annat land. I sammanställningen ska ingå en bedömning av insamlingsnivån för kasserade bärbara batterier och ackumulatorer samt av insamlingsgraden för övriga batterier och ackumulatorer och av materialåtervinningsgraden för återvinningsprocesserna. Det ska också ingå en redogörelse för hur uppföljningsuppgifterna och de övriga uppgifterna har inhämtats eller erhållits.

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland ska årligen före utgången av juni lämna Europeiska kommissionen de i bilaga 1 avsedda uppgifterna om bärbara batterier och ackumulatorer.

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland ska vid behov lämna de uppgifter som avses i 21 och 22 § för inspektions- och andra tillsynsåtgärder till de myndigheter som utövar tillsyn över behandlingsanläggningar för kasserade batterier och ackumulatorer och över internationella avfallstransporter.

23 §
Genomföranderapport

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland ska i enlighet med artikel 22 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/66/EG om batterier och ackumulatorer och förbrukade batterier och ackumulatorer och om upphävande av direktiv 91/157/EEG vart tredje år senast den 26 juni lämna en rapport till Europeiska kommissionen om genomförandet av direktivet i Finland.

Rapporten ska upprättas på grundval av ett frågeformulär som fastställts i kommissionens beslut 2009/851/EG om fastställande av ett frågeformulär för medlemsstaternas rapporter om genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/66/EG om batterier och ackumulatorer och förbrukade batterier och ackumulatorer. I rapporten ska förutom uppföljningsuppgifterna anges vilka av följande åtgärder som har vidtagits för att minska de skadliga miljökonsekvenserna av batterier och ackumulatorer:

1) frivilliga åtgärder som vidtas av producenter för att minska mängden tungmetaller och andra farliga ämnen i batterier och ackumulatorer,

2) åtgärder för att minska mängden avfall,

3) utveckling av nya materialåtervinnings- och behandlingstekniker,

4) ekonomiska aktörers medverkan i miljöledningssystem.

24 §
Marknadstillsyn

Säkerhets- och kemikalieverket ska utöva tillsyn över efterlevnaden av 3, 14 och 16 § i denna förordning.

25 §
Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

Denna förordning träder i kraft den 15 juli 2014.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning om batterier och ackumulatorer (422/2008). Bestämmelserna i 3 § 1 mom. 1 punkten i den upphävda förordningen tillämpas dock till och med den 30 september 2015 och bestämmelserna i 3 § 1 mom. 2 punkten till och med den 31 december 2016.

Bestämmelserna i 3 § 1 mom. 1 punkten tillämpas dock från och med den 1 oktober 2015, bestämmelserna i 3 § 1 mom. 2 punkten från och med den 1 januari 2017 och bestämmelserna i 8 § från och med den 1 januari 2015.

Följande genomföranderapport som avses i 23 § ska lämnas år 2016 och den ska omfatta tidsperioden fram till den 26 september 2015.

En producent eller en producentsammanslutning som företräder producenten, som före denna förordnings ikraftträdande godkänts för anteckning i producentregistret, ska kontrollera att verksamheten och de uppgifter som angetts motsvarar kraven i denna förordning och vid behov lämna de kontrollerade uppgifterna till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland senast den 31 december 2014.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/66/EG (32006L0066); EUT L 266, 26.9.2006, s. 1,
Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/103/EG (32008L0103); EUT L 327, 5.12.2008, s. 7,
Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/56/EU (32013L0056); EUT L 329, 10.12.2013, s. 5,
Kommissionens beslut 2008/763/EG (32008L0763); EUT L 262, 1.10.2008, s. 39

Helsingfors den 3 juli 2014

Miljöminister
Ville Niinistö

Miljöråd
Klaus Pfister

Bilaga 1

Den uppföljning av insamlingsnivåer för kasserade bärbara batterier och ackumulatorer som avses i 5 § 2 mom. och lämnande av uppgifter om dem till Europeiska kommissionen

År Data över försäljningen (F) Data över insamlingen (I) Beräkning av insamlingsnivån (IN) Uppgifter till kommissionen
2009 F 1 I 1
2010 F 2 I 2
2011 F3 I 3 IN 3 = 3 * I 3 / (F 1 + F 2 + F 3)
Insamlingsmål 25 procent
2012 F 4 I 4 IN 4 = 3 * I 4 / (F 2 + F 3 + F 4)
2013 F 5 I 5 IN 5 = 3 * I 5 / (F 3 + F 4 + F 5) IN 4
2014 F 6 I 6 IN 6 = 3 * I 6 / (F 4 + F 5 + F 6) IN 5
2015 F 7 I 7 IN 7 = 3 * I 7 / (F 5 + F 6 + F 7) IN 6
Insamlingsmål 45 procent
2016 F 8 I 8 IN 8 = 3 * I 8 / (F 6 + F 7 + F 8) IN 7
2017 F 9 I 9 IN 9 = 3 * I 9 / (F 7 + F 8 + F 9) IN 8
2018 F 10 I 10 IN 10 = 3 * I 10 / (F 8 + F 9 + F 10) IN 9
2019 osv. osv. osv. IN 10

Bilaga 2

Symboler för separat insamling av batterier, ackumulatorer och batterisatser

1. Symbolen för separat insamling är ett överkryssat sopkärl på hjul:

2. Batterier och ackumulatorer, inklusive knappceller, som innehåller mer än 0,0005 procent kvicksilver, mer än 0,002 procent kadmium eller mer än 0,004 procent bly ska dessutom märkas med den berörda metallens kemiska beteckning: Hg, Cd eller Pb. Den symbol som anger tungmetallinnehåll ska tryckas under den symbol som visas i 1 punkten, och den ska täcka en yta som motsvarar minst en fjärdedel av den nämnda symbolens storlek.

3. Den symbol som visas i 1 punkten ska täcka minst 3 procent av ytan på batteriets, ackumulatorns eller batterisatsens största sida, upp till en storlek på högst 5 x 5 cm. För cylinderformiga celler ska symbolen täcka minst 1,5 procent av batteriets eller ackumulatorns yta och ha en storlek på högst 5 x 5 cm.

4. Om symbolen på grund av batteriets, ackumulatorns eller batterisatsens storlek skulle bli mindre än 0,5 x 0,5 cm behöver batteriet, ackumulatorn eller batterisatsen inte märkas, men en symbol som är minst 1 x 1 cm stor ska tryckas på förpackningen.

5. Symbolen ska tryckas på ett synligt ställe samt vara lättläst och outplånlig.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.