506/2014

Utfärdad i Nådendal den 27 juni 2014

Lag om ändring av lagen om undantag för landskapet Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om undantag för landskapet Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningen (1266/1996) 6 a § 1 och 2 mom., 7 och 14 §, 24 § 3 mom., mellanrubriken före 25 b §, 25 b §, 25 c § 1 och 3 mom. samt 25 d och 25 e §,

av dem 6 a § 1 och 2 mom. sådana de lyder i lag 1393/2010, 7 § sådan den lyder i lag 888/2009, 24 § 3 mom. sådant det lyder i lag 586/1997 samt mellanrubriken före 25 b §, 25 b §, 25 c § 1 och 3 mom. samt 25 d och 25 e § sådana de lyder i lag 972/2002, som följer:

6 a §

Då el, sådan gas som levereras genom ett naturgasnät som finns inom unionens territorium eller genom ett nät som är anslutet till ett sådant naturgasnät samt värme och kyla som levereras genom ett nät för värme och kyla säljs till en skattskyldig återförsäljare, anses den ha sålts i landskapet Åland om den skattskyldiga återförsäljaren har ett fast driftställe i landskapet till vilket varorna levereras. Om varorna inte levereras till ett fast driftställe i landskapet Åland eller till ett fast driftställe någon annanstans, anses de ha sålts i landskapet om den skattskyldiga återförsäljaren har etablerat sätet för sin ekonomiska verksamhet i landskapet.

Då el, sådan gas som levereras genom ett naturgasnät som finns inom unionens territorium eller genom ett nät som är anslutet till ett sådant naturgasnät samt värme och kyla som levereras genom ett nät för värme och kyla inte säljs till en skattskyldig återförsäljare, anses den ha sålts i landskapet Åland om köparen de facto konsumerar den i landskapet. Om köparen de facto inte konsumerar varorna eller en del av dem, anses de icke-konsumerade varorna ha konsumerats i landskapet Åland, om köparen har ett fast driftställe i landskapet till vilket varorna levereras. Om varorna inte levereras till ett fast driftställe i landskapet Åland eller till ett fast driftställe någon annanstans, anses köparen ha konsumerat varorna i landskapet om köparen har etablerat sätet för sin ekonomiska verksamhet där.


7 §

Vid tillämpning av 69 h § i mervärdesskattelagen anses landskapet Åland inte ligga utanför gemenskapen.

Trots vad som föreskrivs i 66 § i mervärdesskattelagen ska tjänster som avses i 69 h § 2 mom. i den lagen anses vara sålda i Finland även då

1) säljarens fasta driftställe från vilket tjänsten levereras eller, om tjänsten inte levereras från ett fast driftställe, säljaren har etablerat sätet för sin ekonomiska verksamhet i en annan medlemsstat,

2) köparen är någon annan än en näringsidkare, och

3) tjänsten levereras till en köpare som har etablerat sätet för sin ekonomiska verksamhet i landskapet Åland eller är bosatt eller stadigvarande vistas i landskapet.

14 §

Vad som föreskrivs i 70 b § 1 mom. i mervärdesskattelagen ska tillämpas också då en vara i landskapet Åland säljs till en passagerare som är bosatt eller stadigvarande vistas i en annan stat och varan förs ut från landskapet Åland.

Vad som föreskrivs i 70 b § 1 mom. i mervärdesskattelagen ska inte tillämpas när köparen är bosatt eller stadigvarande vistas i landskapet Åland.

Vad som föreskrivs i 70 b § 2 mom. i mervärdesskattelagen ska tillämpas också då en vara eller en grupp av varor säljs

1) i landskapet Åland till en person som är bosatt eller stadigvarande vistas någon annanstans i Finland eller i Sverige eller Danmark och varorna förs ut från landskapet Åland till en annan del av landet eller förs in till Sverige eller Danmark, eller

2) i en annan del av landet till en person som är bosatt eller stadigvarande vistas i landskapet Åland och varorna förs in till landskapet.

24 §

Bestämmelserna i 131 § 1 mom. 2 punkten i mervärdesskattelagen ska inte tillämpas när köparen är en näringsidkare som har etablerat sätet för sin ekonomiska verksamhet eller har ett fast driftställe i landskapet Åland, om inte försäljningen har direkt samband med varor som ska föras ut ur gemenskapen eller om det inte är fråga om sådan försäljning som avses i 2 mom.

Särskilda ordningar för radio- och televisionssändningar, elektroniska tjänster och teletjänster
25 b §

Trots vad som föreskrivs i 133 d och 133 k § i mervärdesskattelagen ska de särskilda ordningar som avses i 12 a kap. i den lagen tillämpas också då en skattskyldig som använder den särskilda ordningen säljer radio- och televisionssändningar, elektroniska tjänster eller teletjänster till andra än näringsidkare och överlåter tjänsterna till en köpare som är etablerad i landskapet Åland eller som är bosatt eller stadigvarande vistas i landskapet. Detta ska dock inte tillämpas på en sådan särskild ordning som avses i 133 k § i mervärdesskattelagen, då den i 133 l § i den lagen avsedda identifieringsmedlemsstaten är Finland.

Med avvikelse från 1 mom. och trots vad som föreskrivs i 133 h § 4 mom., 133 i § 2 mom., 133 o § 5 mom. och 133 p § 2 mom. i mervärdesskattelagen ska en skattskyldig som använder den särskilda ordningen och vars identifieringsmedlemsstat är en annan medlemsstat än Finland, i fråga om försäljning som avses i 1 mom. särskilt avge deklaration enligt 133 h eller 133 o § i mervärdesskattelagen och betala skatt enligt 133 i eller 133 p § i den lagen till Finland.

Vid tillämpning av 133 e § 3 mom. och 133 l § 4 mom. i mervärdesskattelagen på situationer som avses i 1 mom. anses Finland vara konsumtionsmedlemsstat.

25 c §

Den omständigheten att en skattskyldig är införd i det register över mervärdesskattskyldiga som avses i 172 § i mervärdesskattelagen utgör inte hinder för tillämpning av den särskilda ordning som avses i 133 d § i mervärdesskattelagen, om den skattskyldige har etablerat sätet för sin ekonomiska verksamhet eller har ett fast driftställe i landskapet Åland och om den skattskyldige inte inom det övriga Finlands territorium bedriver affärsverksamhet för vilken en näringsidkare som är etablerad i ett land utanför gemenskapen ska införas i nämnda register.


Bestämmelserna i 134 k § 1 mom. i mervärdesskattelagen ska inte tillämpas på skattskyldiga som avses ovan i 1 mom.

25 d §

Trots vad som föreskrivs i 25 b § ska de särskilda ordningar som avses i 12 a kap. i mervärdesskattelagen inte tillämpas på radio- och televisionssändningar, elektroniska tjänster eller teletjänster som säljs till en köpare som avses i 25 b § 1 mom. och är etablerad i landskapet Åland, om säljaren har etablerat sätet för sin ekonomiska verksamhet eller har ett fast driftställe i landskapet eller någon annanstans i Finland och vars identifieringsmedlemsstat är en annan stat än Finland.

25 e §

Trots vad som föreskrivs i 25 b § 1 mom. i denna lag och 133 j § mervärdesskattelagen har en skattskyldig som använder den särskilda ordningen och har etablerat sätet för sin ekonomiska verksamhet eller har ett fast driftställe i landskapet Åland rätt till avdrag enligt 10 kap. i mervärdesskattelagen.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

Denna lag ska tillämpas då skyldigheten att betala skatt uppkommer efter det att lagen har trätt i kraft.

RP 56/2014
FiUB 5/2014
RSv 58/2014
Rådets direktiv 2008/8/EG, EUT nr L 44, 20.2.2008, s. 11-22

  Nådendal den 27 juni 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Undervisnings- och kommunikationsminister
Krista Kiuru

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.