502/2014

Utfärdad i Nådendal den 27 juni 2014

Lag om ändring av foderlagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i foderlagen (86/2008) 31 §, sådan den lyder i lag 34/2011,

ändras 2 § 2 mom., 3—6 och 10 §, 11 § 1 mom., 17 § 4 mom., rubriken för 18 §, 19 § 2 mom., 20 § 1 mom., 21 §, 23 § 3 mom., 27, 28, 32, 34 och 36 §, 37 § 2 och 4 mom., 38 § 1 mom. samt 41, 42 och 46 §,

av dem 3, 41 och 46 § sådana de lyder delvis ändrade i lag 34/2011, 5, 21 och 32 § sådana de lyder i lag 34/2011 samt 23 § 3 mom. sådant det lyder i lag 1508/2009, och

fogas till 9 §, sådan den lyder i lag 34/2011, ett nytt 4 mom., till lagen nya 10 a och 10 b §, till 25 § nya 2 och 3 mom. samt till lagen nya 28 a, 28 b, 44 a och 44 b § som följer:

2 §
Tillämpningsområde

Denna lag gäller inte foder som används vid utfodring av djur för vetenskapliga ändamål eller undervisningsändamål. Lagens 10 a och 10 b § tillämpas dock på ämnen som används i vetenskapliga experiment som fodertillsatser i foder för produktionsdjur och som inte har godkänts för ändamålet i fråga.

3 §
Europeiska unionens foderlagstiftning

Om inte annat föreskrivs i någon annan lag, tillämpas denna lag också på tillsynen över efterlevnaden av följande rättsakter om foder och foderkontroll som antagits av Europeiska unionen och på tillsynen över efterlevnaden av bestämmelser som utfärdats med stöd av dessa rättsakter:

1) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet (allmänna livsmedelsförordningen),

2) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd (kontrollförordningen),

3) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 183/2005 om fastställande av krav för foderhygien (foderhygienförordningen),

4) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 om fodertillsatser (tillsatsförordningen),

5) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om upphävande av förordning (EG) nr 1774/2002 (förordningen om animaliska biprodukter),

6) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedel och foder av vegetabiliskt och animaliskt ursprung och om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG,

7) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder (förordningen om genetiskt modifierade livsmedel och foder),

8) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1830/2003 om spårbarhet och märkning av genetiskt modifierade organismer och spårbarhet av livsmedel och foderprodukter som är framställda av genetiskt modifierade organismer och om ändring av direktiv 2001/18/EG (GMO-spårbarhetsförordningen),

9) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1946/2003 om gränsöverskridande förflyttning av genetiskt modifierade organismer,

10) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 om fastställande av bestämmelser för förebyggande, kontroll och utrotning av vissa typer av transmissibel spongiform encefalopati (TSE-förordningen),

11) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2160/2003 om bekämpning av salmonella och vissa andra livsmedelsburna zoonotiska smittämnen,

12) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 767/2009 om utsläppande på marknaden och användning av foder, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 och om upphävande av rådets direktiv 79/373/EEG, kommissionens direktiv 80/511/EEG, rådets direktiv 82/471/EEG, 83/228/EEG, 93/74/EEG, 93/113/EG och 96/25/EG samt kommissionens beslut 2004/217/EG (förordningen om utsläppande på marknaden och användning av foder),

13) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 om livsmedelshygien,

14) rådets förordning (EG) nr 834/2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av förordning (EEG) nr 2092/91.

4 §
Förhållande till annan lagstiftning

Bestämmelser om import av foder av animaliskt ursprung från stater utanför Europeiska unionen och bestämmelser om kontrollen av denna import finns i lagen om veterinär gränskontroll (1192/1996). På grunderna för bedömningen av strålsäkerheten i fråga om foder tillämpas strålskyddslagen (592/1991). I gentekniklagen (377/1995) föreskrivs om innesluten användning och avsiktlig utsättning i miljön av genetiskt modifierade organismer samt om ibruktagande av och verksamhet vid anläggningar och lokaler för hantering av genetiskt modifierade organismer. Bestämmelser om tillverkning, import, distribution och försäljning av läkemedel samt annan överlåtelse till förbrukning finns i läkemedelslagen (395/1987). I lagen om medicinsk behandling av djur (617/1997) föreskrivs om användning av och tillsyn över läkemedel och andra ämnen som är avsedda för behandling av djur samt om redskap som är avsedda att användas vid medicinsk behandling av djur och om tillsynen över dessa redskap. I lagen om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål eller undervisningsändamål (497/2013) föreskrivs om krav som ställs på verksamhetsutövare och anläggningar inom sektorn samt om tillståndsbeviljande och tillsyn.

5 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) foder foder enligt definitionen i artikel 3.4 i allmänna livsmedelsförordningen,

2) foderråvaror foderråvaror enligt definitionen i artikel 3.2 punkt g i förordningen om utsläppande på marknaden och användning av foder,

3) foderblandning foderblandning enligt definitionen i artikel 3.2 punkt h i förordningen om utsläppande på marknaden och användning av foder,

4) foderparti foderparti enligt definitionen i artikel 3.2 punkt r i förordningen om utsläppande på marknaden och användning av foder,

5) fodertillsatser fodertillsatser enligt definitionen i artikel 2.2 punkt a i tillsatsförordningen,

6) genetiskt modifierat foder foder enligt definitionen i artikel 2.7 i förordningen om genetiskt modifierade livsmedel och foder,

7) foderläkemedel blandningar av ett eller flera veterinärmedicinska läkemedel och foder, som har färdigställts för utsläppande på marknaden och som på grund av sina botande eller förebyggande egenskaper eller övriga medicinska egenskaper är avsedda att ges till djur utan vidare bearbetning,

8) foder för särskilda näringsbehov foder för särskilda näringsbehov enligt definitionen i artikel 3.2 punkt o i förordningen om utsläppande på marknaden och användning av foder,

9) skadliga ämnen, produkter och organismer sådana ämnen, produkter och organismer i foder som kan förorsaka hälsofara för djur eller via animaliska produkter för människor eller fara för miljön,

10) etikett etikett enligt definitionen i artikel 3.2 punkt t i förordningen om utsläppande på marknaden och användning av foder,

11) foderföretagare de fysiska eller juridiska personer som utför vilket som helst stadium i fodrets produktions-, framställnings- och distributionskedja samt företagare som använder foder för utfodring av de livsmedelsproducerande djur de äger eller innehar; med foderföretagare avses dock inte företagare som enbart

a) utfodrar livsmedelsproducerande djur som är avsedda för privat konsumtion,

b) tillverkar foder för andra djur än livsmedelsproducerande djur som företagaren äger eller innehar,

c) bedriver detaljhandel med sällskapsdjursfoder,

d) bedriver utfiskning av skräpfisk eller fritidsfiske,

12) primärproduktion av foder primärproduktion av foder enligt artikel 3 punkt f i foderhygienförordningen,

13) primärproducent av foder den som bedriver verksamhet enligt artikel 5.1 a—c i foderhygienförordningen samt företagare som använder foder för utfodring av de livsmedelsproducerande djur som de äger eller innehar,

14) stadier i produktions-, framställnings- och distributionskedjan alla stadier från primärproduktion till leverans av fodret till slutkonsumenten,

15) anläggning en enhet som genomför vilket som helst av stadierna inom produktion, framställning och distribution av foder i ett foderföretag,

16) egenkontroll foderföretagarens eget kontrollsystem genom vilket företagaren strävar efter att försäkra sig om att fodret och foderhanteringen uppfyller de krav som ställs i bestämmelserna,

17) prov en samling av ett eller flera stickprov som har tagits från det undersökta foderpartiet eller en del av det,

18) ursprungsland det land från vilket foderpartiet importeras till Finland,

19) beräkningsmetoder Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomis formler med konstanter, i fodertabellen angivna koefficienter för smältbarhet och i fråga om idisslarfoder även mängden protein som sönderdelas,

20) utsläppande på marknaden utsläppande på marknaden av foder enligt artikel 3.8 i allmänna livsmedelsförordningen,

21) spårbarhet möjlighet att spåra foder genom alla stadier i produktions-, framställnings- och distributionskedjan och följa det genom dessa stadier,

22) import införsel från andra länder än Europeiska unionens medlemsstater,

23) export utförsel till andra länder än Europeiska unionens medlemsstater,

24) handel på den inre marknaden införsel till Finland från andra medlemsstater i Europeiska unionen eller utförsel från Finland till andra medlemsstater i Europeiska unionen,

25) salmonellabakterie alla bakterier som hör till salmonellagruppen,

26) produktionsdjur djur som avses i avsnitt 1 artikel 3.6 i förordningen om animaliska biprodukter.

Vad som i denna lag föreskrivs om Europeiska unionen eller Europeiska unionens medlemsstater gäller också Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och dess stater.

6 §
Allmänna kvalitetskrav för foder

Foder ska uppfylla kraven enligt denna lag och Europeiska unionens foderlagstiftning och vara oförfalskade, av god kvalitet och säkra samt lämpliga som näring för djur. Bestämmelser om allmänna krav på fodersäkerhet ingår också i artiklarna 11 och 15 i allmänna livsmedelsförordningen och bestämmelser om särskilda krav för export av foder från gemenskapen i artikel 12 i den förordningen.

Foder får inte innehålla skadliga ämnen, produkter eller organismer så att användningen av det kan orsaka fara för människors eller djurs hälsa eller för miljön, eller ge upphov till kvalitetsfel hos animaliska produkter. Det får inte förekomma salmonellabakterier i foder.

De tillåtna maximihalterna av skadliga ämnen och produkter i djurfoder anges i kommissionens genomförandeförordningar om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/32/EG om främmande ämnen och produkter i djurfoder.

9 §
Foder för särskilda näringsbehov

Ändringar i förteckningen över användningsområden för foder avsett för särskilda näringsbehov anges i kommissionens genomförandeförordningar om ändring av bilaga I till kommissionens direktiv 2008/38/EG om upprättande av en förteckning över användningsområden för djurfoder för särskilda näringsbehov.

10 §
Fodertillsatser

Bestämmelser om godkännande och utsläppande på marknaden av fodertillsatser finns i artiklarna 3—5 i tillsatsförordningen.

10 a §
Tillstånd att använda icke-godkända fodertillsatser

Foderföretagare som i utfodringen av produktionsdjur i vetenskapliga experiment som fodertillsats har för avsikt att använda ett ämne som inte har godkänts för ändamålet i fråga ska ansöka om tillstånd för detta av Livsmedelssäkerhetsverket. Livsmedelssäkerhetsverket får bevilja tillstånd att använda ämnet i ett vetenskapligt experiment, om det för godkännande av ämnet som fodertillsats krävs att ämnets effekt påvisas i produktionexperiment. Tillstånd beviljas, om bedömningen är att experimentet sannolikt inte har skadliga verkningar för människors eller produktionsdjurs hälsa eller för miljön.

Den som ansöker om tillstånd ska utse en ansvarsperson för experimentet. Sökanden ska till tillståndsansökan foga en experimentplan med uppgifter om det ämne som ska användas, dess användningssyfte, den mängd som ska användas, vilka produktionsdjur som ska användas i experiment, utformningen av experiment och experimentets varaktighet.

Närmare bestämmelser om ansökningsförfarandet och om innehållet i ansökan utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.

10 b §
Avbrytande av vetenskapligt experiment

Ett i 10 a § avsett experiment ska avbrytas, om det under experimentets gång framgår att ämnet har sådana betydande skadliga verkningar för människors eller produktionsdjurs hälsa eller för miljön som inte kunde förutses när tillstånd att använda ämnet beviljades. Ansvarspersonen för experimentet ska utan dröjsmål underrätta Livsmedelssäkerhetsverket om saken.

11 §
Genetiskt modifierade foder

Bestämmelser om godkännande och utsläppande på marknaden av foder som omfattas av förordningen om genetiskt modifierade livsmedel och foder finns i artiklarna 17—19 i den förordningen.


17 §
Ordnande av verksamhet

Närmare bestämmelser om kraven i fråga om bearbetning, användning, transport och lagring av foder samt om foderföretagarnas egenkontroll och de undersökningar och åtgärder som ska utföras inom ramen för egenkontrollen när foder påträffas som inte uppfyller kraven utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.

18 §
Anmälningsskyldighet för foderföretagare

19 §
Krav som gäller journaler och spårbarhet

Närmare bestämmelser om journalernas innehåll, uppläggning och bevaring utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.

20 §
Godkännande av foderföretagare

En foderföretagare ska innan verksamheten inleds hos Livsmedelssäkerhetsverket ansöka om godkännande av verksamheten, om avsikten är att bedriva verksamhet enligt artikel 10 i foderhygienförordningen eller enligt punkt 10 i avsnittet "lokaler och utrustning" i bilaga II till den, verksamhet som kräver godkännande enligt bilaga IV till TSE-förordningen eller artikel 8.2 i förordningen om utsläppande på marknaden och användning av foder, verksamhet enligt punkt 1 i bilaga VIII till förordningen om utsläppande på marknaden och användning av foder eller tillverkning eller utsläppande på marknaden av foderläkemedel. Bestämmelser om förutsättningarna för godkännande enligt foderhygienförordningen och TSE-förordningen finns i artikel 13 i foderhygienförordningen och i bilaga IV till TSE-förordningen.


21 §
Foderföretagarens skyldighet att lämna uppgifter

Om en foderföretagare har skäl att misstänka att det foder som företagaren har släppt ut på marknaden eller använder inte uppfyller kraven på säkerhet eller om det vid egenkontrollen upptäcks att de högsta tillåtna halterna av skadliga ämnen, produkter eller organismer har överskridits, ska företagaren omedelbart informera Livsmedelssäkerhetsverket. För att undvika riskerna med foder som har släppts ut på marknaden, ska foderföretagaren omedelbart meddela salmonellaobservationer till den aktör som har mottagit fodret. En företagare som använder foder ska omedelbart informera fodertillverkaren, om det för en djurhållningsplats enligt lagen om ett system för identifiering av djur (238/2010) med stöd av 23 § i lagen om djursjukdomar (441/2013) har meddelats beslut utifrån en formell misstanke om eller ett konstaterat fall av salmonellasmitta.

En foderföretagare ska utan dröjsmål underrätta Livsmedelssäkerhetsverket om undersökningsresultat som tyder på foder som inte uppfyller bestämmelserna, om undersökningen har gjorts av ett i 28 b § avsett laboratorium, och ge laboratoriet anvisningar för att sända anmälningar och sammandrag som avses i 28 §.

Närmare bestämmelser om anmälan får utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.

Bestämmelser om tillbakadragning av foder som inte uppfyller kraven, men som redan har släppts ut på marknaden, finns i artikel 20 i den allmänna livsmedelsförordningen.

23 §
Tillsynsmyndigheter

Vid sidan av Livsmedelssäkerhetsverket utövar Tullen tillsyn över importen, exporten och transiteringen av foder.


5 kap.

Laboratorier

25 §
Undersökning av prov

De egenkontrollprover som lagstiftningen förutsätter och som tas med tanke på salmonella ska undersökas i ett godkänt egenkontrollaboratorium eller i ett för undersökning av myndighetsprov godkänt laboratorium eller i ett nationellt referenslaboratorium.

Bestämmelser om undersökning av egenkontrollprover med avseende på dioxin finns i foderhygienförordningen.

27 §
Godkända laboratorier

Livsmedelssäkerhetsverket godkänner laboratorier för undersökning av myndighetsprov och egenkontrollaboratorier på ansökan. Ett laboratorium kan också ha en mobil verksamhetsenhet.

Förutsättningen för att ett egenkontrollaboratorium ska godkännas är att dess kompetens har påvisats genom ackreditering eller med ackreditering jämförbar bedömning av kompetens i enlighet med lagen om konstaterande av tillförlitligheten hos tjänster för bedömning av överensstämmelse med kraven (920/2005). Kompetensen hos ett bedömt laboratorium ska bedömas på nytt minst vart tredje år.

Laboratorier som undersöker myndighetsprov ska uppfylla de krav som föreskrivs i artikel 12.2 i kontrollförordningen.

Om ett laboratorium inte uppfyller vad som föreskrivs i denna paragraf, men bristerna inte äventyrar undersökningarnas tillförlitlighet, kan Livsmedelssäkerhetsverket godkänna laboratoriet för viss tid. Laboratoriet ska inom utsatt tid avhjälpa bristerna och ansöka om slutligt godkännande.

För ett godkänt laboratorium kan uppställas krav, begränsningar och andra villkor som gäller verksamheten i syfte att förebygga fara för människors eller djurs hälsa eller för miljön.

Närmare bestämmelser om de standarder som beskriver godkända laboratorier och om de krav som ställs på laboratoriernas kvalitetssystem och om övriga krav för godkännande av laboratorier får utfärdas genom förordning av statsrådet.

28 §
Godkända laboratoriers anmälningsskyldighet

Ett godkänt laboratorium ska utan dröjsmål underrätta sin uppdragsgivare om undersökningsresultat som tyder på foder som inte uppfyller bestämmelserna.

Ett godkänt laboratorium ska också underrätta Livsmedelssäkerhetsverket om undersökningar som hänför sig till uppföljning och övervakning av sjukdomar eller infektioner som direkt eller indirekt kan överföras mellan djur och människor (zoonoser) och om undersökningsresultaten samt sända de mikrobstammar som isolerats i undersökningar till ett nationellt referenslaboratorium.

Ett godkänt laboratorium ska på Livsmedelssäkerhetsverkets begäran lämna verket ett sammandrag av de i 25 § 1 och 2 mom. avsedda undersökningar som laboratoriet utfört och om undersökningsresultaten. Sammandragen av undersökningarna som avses i 25 § 2 mom. och undersökningsresultaten får inte innehålla personuppgifter eller identifieringsuppgifter om tillsynsobjekt.

Ett godkänt laboratorium ska utan dröjsmål underrätta Livsmedelssäkerhetsverket om det görs betydande ändringar i verksamheten, om verksamheten avbryts och om verksamheten upphör.

Närmare bestämmelser om innehållet i och lämnande av anmälningar och sammandrag och om sändande av mikrobstammar utfärdas genom förordning av statsrådet.

28 a §
Nationella referenslaboratoriers anmälningsskyldighet

Ett nationellt referenslaboratorium ska på begäran lämna information som behövs för epidemiologisk uppföljning till Livsmedelssäkerhetsverket och Institutet för hälsa och välfärd och till Livsmedelssäkerhetsverket dessutom sådan information om mikrobstammar enligt 28 § 2 mom. som behövs för styrning av tillsynen. Informationen till Institutet för hälsa och välfärd får inte innehålla identifieringsuppgifter om tillsynsobjekt.

Närmare bestämmelser om innehållet i och lämnande av anmälningar får utfärdas genom förordning av statsrådet.

28 b §
Utsedda laboratorier

Livsmedelssäkerhetsverket kan utse ett laboratorium i en annan medlemsstat i Europeiska unionen för att undersöka egenkontrollprover som lagstiftningen förutsätter och som tagits med tanke på salmonella.

Livsmedelssäkerhetsverket utser laboratorier enligt 1 mom. på ansökan av en foderföretagare. Förutsättningen för att ett laboratorium ska utses är att laboratoriet i enlighet med artikel 12.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2160/2003 om bekämpning av salmonella och vissa andra livsmedelsburna zoonotiska smittämnen använder sig av ett kvalitetssäkringssystem som uppfyller gällande standard och att kvalitetssäkringssystemet har verifierats av det behöriga organet i medlemsstaten i fråga.

Ansökan behöver inte göras om laboratoriet uppfyller kraven i artikel 12.2 i kontrollförordningen.

Närmare bestämmelser om ansökningsförfarandet och om hur laboratorierna ska utses utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.

32 §
Förhandsanmälan om och provtagning av foder som importeras

Innan en foderföretagare tar emot ett foderparti som avses i artikel 15.5 och i artikel 17.1 andra stycket i kontrollförordningen ska foderföretagaren med tanke på eventuell provtagning lämna en anmälan till Livsmedelssäkerhetsverket om införsel av partiet.

Av förhandsanmälan ska framgå

1) importörens namn och adress,

2) importörens företags- eller organisationsnummer, eller om importören inte har ett sådant, personnummer eller lägenhetssignum,

3) fodrets namn och typ,

4) foderpartiets storlek,

5) ursprungsland,

6) tidpunkt för ankomsten till finskt territorium och ankomstort,

7) importsätt.

Foder som importeras kan, om tillsynsmyndigheten så bestämmer, förvaras under Tullens uppsikt på ett av tillsynsmyndigheten godkänt ställe tills myndigheten har fått tillräcklig utredning om att de krav som föreskrivs i Europeiska unionens foderlagstiftning samt i denna lag och med stöd av den är uppfyllda.

Närmare bestämmelser om när och hur foderföretagare ska göra förhandsanmälan till Livsmedelssäkerhetsverket om foderpartier som avses i 1 mom. och om hur provtagning och annan importkontroll ska utföras utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.

34 §
Rätt att utföra inspektioner och få upplysningar

Tillsynsmyndigheten och auktoriserade inspektörer har för tillsynen rätt att vidta åtgärder som föreskrivs i denna lag och i Europeiska unionens lagstiftning, få tillträde till platser där foder och handlingar som gäller foder bearbetas, används eller förvaras, inspektera transportmedel, foderföretagarens bokföring och i 19 § avsedda journaler, samt avgiftsfritt ta behövliga prover av foder. I utrymmen som används för boende av permanent natur får inspektion utföras endast av myndigheter. Sådana utrymmen får inspekteras endast om det är nödvändigt för att utreda de omständigheter som inspektionen gäller och det finns grundad anledning att misstänka att någon gjort sig skyldig till ett förfarande som är straffbart enligt denna lag och en inspektion är nödvändig för utredningen av brottet.

Tillsynsmyndigheten samt auktoriserade inspektörer har rätt att av foderföretagarna få de uppgifter och handlingar som behövs för inspektioner eller tillsyn enligt denna lag och Europeiska unionens lagstiftning. En foderföretagare ska på uppmaning lämna tillsynsmyndigheten och auktoriserade inspektörer alla de uppgifter som behövs för tillsynen och kontrollen.

Vad som i 1 och 2 mom. föreskrivs om finska myndigheters rätt att utföra inspektioner och få information gäller också Europeiska unionens inspektörer. Tillsynsmyndigheten ska vid dessa inspektioner samarbeta med Europeiska unionens inspektörer.

Närmare bestämmelser om kontroll- och tillsynsförfarandet samt om provtagningen och om undersökningen av prov får utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.

36 §
Tillsynsregistret

För tillsynen upprätthåller Livsmedelssäkerhetsverket ett riksomfattande register över anmälningsskyldiga foderföretagare enligt 18 §, godkända laboratorier enligt 27 § och utsedda laboratorier enligt 28 b §.

37 §
Uppgifter som införs i tillsynsregistret

I tillsynsregistret ska i fråga om godkända och utsedda laboratorier införas

1) laboratoriets namn och adress samt övriga kontaktuppgifter,

2) analysmetoder som tillämpas vid bedömning eller ackreditering,

3) det i 28 b § avsedda laboratoriets analysmetod,

4) namnet på den person som ansvarar för undersökningarna i laboratoriet,

5) uppgifter om återkallelse av godkännande med stöd av 44 § och om återkallelse av beslut om att utse ett laboratorium med stöd av 44 a § samt uppgifter om andra påföljder,

6) uppgifter om tillsynsåtgärder som genomförts i godkända laboratorier samt andra motsvarande för tillsynen behövliga uppgifter som avses i denna lag eller i bestämmelser som utfärdats eller föreskrifter som meddelats med stöd av den.


Uppgifterna om en foderföretagare gallras ur registret tio år och uppgifterna om ett laboratorium tre år efter det att företagaren eller laboratoriet har meddelat tillsynsmyndigheten om att verksamheten upphört eller efter det att verksamheten upphört. Uppgifter om straff får dock gallras först när straffbarhet inte längre föreligger för gärningen. Om en uppgift beror på ett beslut som ännu inte har vunnit laga kraft och beslutet senare upphävs, ska uppgiften gallras så snart beslutet om upphävande har vunnit laga kraft.


38 §
Tillsynsmyndigheters och auktoriserade inspektörers skyldighet att lämna uppgifter

Om tillsynsmyndigheten eller en auktoriserad inspektör vet eller har skäl att misstänka att ett foder eller användningen av det kan orsaka fara för människors eller djurs hälsa eller för miljön, ska tillsynsmyndigheten eller den auktoriserade inspektören trots sekretessbestämmelserna omedelbart underrätta den behöriga miljö-, livsmedels-, veterinär- eller hälsoskyddsmyndigheten om saken. En anmälan ska också alltid göras till Livsmedelssäkerhetsverket. Livsmedelssäkerhetsverket ska göra en anmälan till Institutet för hälsa och välfärd, om ett foder eller användningen av ett foder kan orsaka fara för människors hälsa.


41 §
Förbud

Tillsynsmyndigheten kan förbjuda att ett foder

1) produceras och framställs, om de produktions-, framställnings- eller förvaringslokaler, de metoder eller den utrustning som används vid tillverkningen eller tillverkarens kvalitetssäkringssystem eller produkterna inte uppfyller de krav som ställs på dem i Europeiska unionens foderlagstiftning eller i denna lag eller med stöd av den,

2) bearbetas, om de lokaler, de metoder eller den utrustning som används för bearbetning eller förvaring eller foderföretagarens kvalitetssäkringssystem eller produkterna inte uppfyller de krav som ställs på dem i Europeiska unionens foderlagstiftning eller i denna lag eller med stöd av den,

3) släpps ut på marknaden eller används, om

a) fodret, förpackandet av det eller uppgifterna om det inte uppfyller de krav som ställs i Europeiska unionens foderlagstiftning eller i denna lag eller med stöd av den,

b) fodret används i strid med bruksanvisningarna,

c) fodertillverkaren, den som släpper ut fodret på marknaden eller användaren har underlåtit att iaktta anmälningsskyldigheten enligt 18 §,

d) fodertillverkaren, den som släpper ut fodret på marknaden eller användaren inte är godkänd i enlighet med 20 §, eller

e) salmonellabakterie har påträffats i produktionsmiljön eller transportfordonet,

4) transporteras eller lagras, om transportmaterielen eller lagerlokalerna inte uppfyller de krav som ställs i Europeiska unionens foderlagstiftning eller i denna lag eller med stöd av den,

5) är i omlopp på den inre marknaden, importeras eller exporteras, om fodret inte uppfyller de krav som ställs i Europeiska unionens foderlagstiftning eller i denna lag eller med stöd av den.

Ett förbud får meddelas endast om missförhållandet kan medföra fara för människors eller djurs hälsa eller för miljön, om missförhållandet fortgår eller återkommer eller om det förorsakas uppsåtligen.

Ett förbud ska meddelas temporärt, om det missförhållande som ligger till grund för förbudet kan avhjälpas. Det temporära förbudet gäller tills tillsynsmyndigheten ger sitt slutliga avgörande i ärendet. Förbudet ska återkallas utan dröjsmål om det missförhållande som förbudet grundar sig på avhjälps eller om missförhållandet inte längre är av betydelse för förbudet.

Ett förbud ska iakttas även om ändring söks, om inte besvärsinstansen förbjuder verkställighet av tillsynsmyndighetens beslut eller bestämmer att verkställigheten ska avbrytas.

42 §
Ny bearbetning, förstörande och återsändande av foder

Har tillsynsmyndigheten med stöd av 41 § meddelat ett förbud mot produktion, framställning, bearbetning, utsläppande på marknaden, användning, handel på den inre marknaden, import eller export av foder, får Livsmedelssäkerhetsverket bestämma att fodret på ett sätt som verket godkänner och på foderföretagarens bekostnad ska bearbetas på nytt, förstöras, användas för annat ändamål eller återsändas till ursprungslandet. Till beslutet kan fogas bestämmelser om det förfarande som ska iakttas vid verkställigheten.

44 a §
Återkallelse av beslut om att utse ett laboratorium

Livsmedelssäkerhetsverket ska återkalla det beslut genom vilket verket har utsett ett laboratorium, om den foderföretagare som avses i 28 b § begär det eller om verket får kännedom om att laboratoriet lägger ned sin verksamhet.

Livsmedelssäkerhetsverket får återkalla ett beslut om att utse ett laboratorium, om verket får kännedom om att laboratoriet eller den verksamhet som bedrivs där på något väsentligt sätt bryter mot kraven enligt denna lag.

Livsmedelssäkerhetsverket får återkalla ett beslut om att utse ett laboratorium också för den tid som behandlingen av ett ärende som avses i 2 mom. kräver, om det är nödvändigt på grund av att verksamheten medför oskälig skada för människors eller djurs hälsa eller för miljön eller om bristerna i verksamheten vid laboratoriet riskerar äventyra undersökningsresultatens tillförlitlighet.

44 b §
Återkallelse av tillstånd

Livsmedelssäkerhetsverket får återkalla ett i 10 a § avsett tillstånd, om tillståndsinnehavaren på ett väsentligt sätt bryter mot tillståndsvillkoren enligt denna lag.

46 §
Straffbestämmelse

Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet

1) producerar, framställer, släpper ut på marknaden, importerar eller exporterar foder som inte uppfyller de krav som föreskrivs i 6, 7 eller 9—15 a § eller med stöd av dem,

2) bryter mot vad som föreskrivs om framställning, bearbetning, transport, lagring, användning eller kvalitetssäkring av foder i 17 § eller med stöd av den,

3) bryter mot ett temporärt förbud som meddelats med stöd av 16 §,

4) försummar den anmälningsskyldighet som föreskrivs i 18 §, den skyldighet att föra journal som föreskrivs i 19 § eller den skyldighet att lämna uppgifter som föreskrivs i 34 § 2 mom.,

5) försummar att ansöka om godkännande som foderföretagare enligt 20 §,

6) i strid med 14 eller 15 § eller i övrigt ger vilseledande uppgifter om ett foder eller ett foders egenskaper,

7) försummar att iaktta förpackningskrav enligt 15 a §,

8) bryter mot ett föreläggande som meddelats med stöd av 40 §, ett förbud som meddelats med stöd av 41 §, ett föreläggande som gäller bearbetning, förstörande eller återsändande som meddelats med stöd av 42 § eller fortsätter sin verksamhet fastän en registrering eller ett godkännande har avbrutits med stöd av artikel 14 eller återkallats med stöd av artikel 15 i foderhygienförordningen, eller

9) bryter mot

a) de allmänna kraven om fodersäkerhet i artikel 15 i allmänna livsmedelsförordningen, artikel 4 i foderhygienförordningen eller bilaga I del A, bilaga II eller bilaga III till foderhygienförordningen eller artikel 4 eller artikel 6 i förordningen om utsläppande på marknaden och användning av foder,

b) kraven om fodrets spårbarhet och om registrering av uppgifter enligt artikel 18 i allmänna livsmedelsförordningen, artikel 4 punkt A eller artikel 5 i GMO-spårbarhetsförordningen eller bilaga I del A punkt II eller bilaga II till foderhygienförordningen,

c) kravet om anmälning med tanke på registrering i artikel 9 i foderhygienförordningen,

d) kravet om godkännande av anläggningar i artikel 10 i foderhygienförordningen eller punkt 10 i avsnittet "lokaler och utrustning" i bilaga II till den, artikel 8.2 i förordningen om utsläppande på marknaden och användning av foder eller punkt 1 i bilaga VIII till den och bilaga IV till TSE-förordningen,

e) bestämmelserna om skyldigheter för foderföretagare i artikel 20 i allmänna livsmedelsförordningen eller artikel 5 i förordningen om utsläppande på marknaden och användning av foder,

f) egenkontrollskyldigheterna i artiklarna 5—7 i foderhygienförordningen eller bilaga I och II till den,

g) bestämmelserna om export i artikel 12 i allmänna livsmedelsförordningen,

h) bestämmelserna om utsläppande på marknaden i artikel 3 i tillsatsförordningen eller artikel 9 i förordningen om utsläppande på marknaden och användning av foder,

i) bestämmelserna om märkning eller presentation i artikel 16 i tillsatsförordningen eller bilaga III till den, artikel 25 i förordningen om genetiskt modifierade livsmedel och foder, artikel 4.b i GMO-spårbarhetsförordningen eller artikel 11 eller artikel 13—20 i förordningen om utsläppande på marknaden och användning av foder eller bilaga II eller V—VIII till den förordningen,

j) bestämmelserna om förpackning i artikel 16 i tillsatsförordningen eller artikel 23 i förordningen om utsläppande på marknaden och användning av foder,

k) bestämmelserna om allmänna användningsvillkor i bilaga IV till tillsatsförordningen och bilaga I till förordningen om utsläppande på marknaden och användning av foder,

l) kravet om ansökan om godkännande i artikel 4 i tillsatsförordningen eller artikel 16 i förordningen om genetiskt modifierade livsmedel och foder,

m) förbuden angående utfodring av djur i bilaga IV till TSE-förordningen eller bilaga III till förordningen om utsläppande på marknaden och användning av foder, eller

n) en foderrättsakt i Europeiska unionens lagstiftning om genomförande av förordningarna i underpunkterna a—m,

ska, om inte försummelsen eller den fara för människors eller djurs hälsa eller för miljön som gärningen medfört ska anses ringa eller om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag, för foderlagsförseelse dömas till böter.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014.

I 27 § avsedda egenkontrollaboratorier som godkänts före ikraftträdandet av denna lag får utan separat godkännande fortsätta sin verksamhet utan ackreditering eller kompetensbedömning i ett och ett halvt år från ikraftträdandet av lagen.

RP 35/2014
JsUB 8/2014
RSv 59/2014

  Nådendal den 27 juni 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Jord- och skogsbruksminister
Petteri Orpo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.