501/2014

Utfärdad i Nådendal den 27 juni 2014

Lag om ändring av lagen om verkställighet av jordbruksstöd

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om verkställighet av jordbruksstöd (192/2013) 4 § 1 punkten, 6 § 1 mom., 12 § 1 mom., 37 och 39 §, den finska språkdräkten i rubriken för 9 kap., 44—46 §, 47 § 1 mom., 49 § 1 mom., 50 § och rubriken för 51 §, samt

fogas till 4 § en ny 5 a-punkt och till 51 § ett nytt 2 mom. som följer:

4 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) den horisontella förordningen Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 352/78, (EG) nr 165/94, (EG) nr 2799/98, (EG) nr 814/2000, (EG) nr 1290/2005 och (EG) nr 485/2008,


5 a) landsbygdsförordningen Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1698/2005,


6 §
Landsbygdsverket

Landsbygdsverket svarar för planeringen, genomförandet, utvecklandet och uppföljningen av verkställigheten av stödsystemen och programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland samt för en ändamålsenlig förvaltning av och tillsyn över användningen av medel. Landsbygdsverket styr och övervakar verkställigheten av stödsystemen samt styr och övervakar övriga myndigheter då dessa sköter uppdrag som med stöd av artikel 7 i den horisontella förordningen hör till det utbetalande organets ansvarsområde. Dessutom svarar Landsbygdsverket för kontroll och godkännande av utgifter som hänför sig till stödet, för utbetalningar och för andra administrativa uppgifter som hänför sig till stödsystemen.


12 §
Myndighetens regionala behörighet

Behörig av de i 8—11 § avsedda myndigheterna är den inom vars verksamhetsområde gårdsbruksenhetens driftscentrum ligger. Om gårdsbruksenheten inte har något driftscentrum, är den myndighet behörig inom vars verksamhetsområde merparten av gårdsbruksenhetens åkrar finns.


37 §
Utbetalande organ

Landsbygdsverket är ett sådant utbetalande organ som avses i artikel 7 i den horisontella förordningen.

39 §
Attesterande organ

Jord- och skogsbruksministeriet utser det attesterande organ som avses i artikel 9 i den horisontella förordningen. En myndighet eller en sådan revisionssammanslutning eller revisor som avses i revisionslagen eller lagen om revisorer inom den offentliga förvaltningen och ekonomin kan utses till attesterande organ.

44 §
Systemet för jordbruksrådgivning

Rådgivningstjänster enligt artikel 15 i landsbygdsförordningen och artikel 12 i den horisontella förordningen ges av rådgivare som valts av Landsbygdsverket.

45 §
Val och godkännande av rådgivare

Rådgivarna väljs med iakttagande av lagen om offentlig upphandling (348/2007). Rådgivarna väljs och godkänns för viss tid, som löper ut när giltigheten för programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014—2020 upphör.

Valet och godkännandet av en rådgivare förutsätter att han eller hon har tillräcklig sakkunskap med hänsyn till rådgivningsuppgiftens art och omfattning. Rådgivaren ska dessutom uppfylla behörighetsvillkoren enligt 46 §.

Rådgivaren ska upprätthålla och utveckla sådan yrkesskicklighet som jordbruksrådgivningen kräver.

46 §
Behörighetsvillkor för rådgivare

En rådgivare ska ha sådan utbildning på minst andra stadiet som är lämplig med tanke på det ämnesområde som rådgivningen gäller samt lämplig erfarenhet av rådgivning. Rådgivaren eller, om rådgivaren är i någon annans tjänst, rådgivarens arbetsgivare ska vara införd i det register över mervärdesskattskyldiga som avses i 172 § i mervärdesskattelagen (1501/1993).

47 §
Återkallelse av godkännande

Landsbygdsverket kan återkalla godkännandet, om rådgivaren inte uppfyller förutsättningarna för godkännande eller av någon annan orsak inte kan anses vara lämplig för sin uppgift på grund av allvarliga eller upprepade fel eller försummelser i sitt förfarande. Innan ett godkännande återkallas ska Landsbygdsverket ge rådgivaren en skriftlig anmärkning samt höra honom eller henne.


49 §
Rådgivningsregister

För rådgivningssystemet finns ett rådgivningsregister. I registret införs behövliga identifikationsuppgifter om och kontaktuppgifter till rådgivarna i systemet för jordbruksrådgivning samt andra uppgifter som behövs för genomförande och uppföljning av rådgivningen.


50 §
Utlämnande av uppgifter ur rådgivningsregistret samt bevaringstiden

På offentligheten för uppgifterna i rådgivningsregistret samt på utlämnandet av och avgifterna för utlämnande av uppgifter ur rådgivningsregistret tillämpas lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet och på behandlingen av personuppgifter tillämpas personuppgiftslagen (523/1999).

De rådgivare som valts ska föras in i rådgivningsregistret. Uppgifterna bevaras i registret i tio år från det att programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014—2020 upphört att gälla.

51 §
Beslutsavgift och delgivning

Beslut som fattats av en kommun kan delges på det sätt som anges i 59 § i förvaltningslagen.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014. Den finska språkdräkten i rubriken för 9 kap. samt 44—47, 49 och 50 § träder dock i kraft den 1 januari 2015.

Ett godkännande för att ge rådgivning som är giltigt när den finska språkdräkten i rubriken för 9 kap. samt 44—47, 49 och 50 § i denna lag träder i kraft upphör att gälla när den finska språkdräkten i rubriken för 9 kap. samt 44—47, 49 och 50 § i denna lag träder i kraft.

RP 27/2014
JsUB 10/2014
RSv 64/2014

  Nådendal den 27 juni 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Jord- och skogsbruksminister
Petteri Orpo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.