500/2014

Utfärdad i Nådendal den 27 juni 2014

Lag om ändring av tullagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till tullagen (1466/1994) en ny 23 e § som följer:

23 e §

Bestämmelser om en i Tullens register registrerad persons rätt till insyn i uppgifter som gäller honom eller henne finns i 26 § i personuppgiftslagen, och bestämmelser om utövandet av denna rätt finns i 28 § i den lagen. En registrerad som vill utöva sin rätt till insyn ska personligen framställa en begäran om detta till den registeransvarige samt styrka sin identitet.

Utöver vad som i 27 § i personuppgiftslagen föreskrivs om inskränkningar i rätten till insyn har den registrerade inte rätt till insyn i

1) uppgifter i det bevakningsdataregister som avses i 23 § i denna lag,

2) uppgifter i Europeiska unionens tullinformationssystem som avses i 23 b § i denna lag,

3) uppgifter i det system för identifiering av registreringsskyltar och containrar som avses i 23 d § i denna lag,

4) uppgifter som finns i Tullens personregister och som gäller klassificering, övervakning eller informationskällor i fråga om en person eller en gärning eller som används för sammanlänkning och teknisk undersökning av brott,

5) uppgifter som fåtts genom de inhämtningsmetoder som avses i 20 a eller 20 c—20 e § i denna lag, 10 kap. i tvångsmedelslagen eller 36 § i lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation (516/2004).

Dataombudsmannen kan på begäran av den registrerade kontrollera att de uppgifter om den registrerade som avses i 2 mom. är lagenliga.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014.

RP 24/2014
FvUB 18/2014
RSv 81/2014

  Nådendal den 27 juni 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Jord- och skogsbruksminister
Petteri Orpo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.