489/2014

Utfärdad i Nådendal den 27 juni 2014

Lag om ändring av lagen om närings-, trafik- och miljöcentralerna

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om närings-, trafik- och miljöcentralerna (897/2009) 9 § 3 mom. och 22 §, av dem 22 § sådan den lyder i lag 1655/2009, samt

fogas till lagen en ny 5 a § som följer:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

5 a §
Förordnande att för en bestämd tid sköta en annan närings-, trafik- och miljöcentrals uppgifter

En tjänsteman vid en närings-, trafik- och miljöcentral kan på begäran av en annan närings-, trafik- och miljöcentral för en bestämd tid om högst tre år, och utan att tjänstemannens tjänsteställe ändras, ställas till förfogande för den central som framställt begäran. Beslut om saken fattas av den utnämnande myndigheten. Om närings-, trafik- och miljöcentralerna inte når samförstånd i saken kan beslutet fattas också av arbets- och näringsministeriet. I beslutet ska det anges i vilken omfattning tjänstemannen står till den andra närings-, trafik- och miljöcentralens förfogande.

Den närings-, trafik- och miljöcentral som tar emot tjänstemannen kan förordna tjänstemannen att i den omfattning som nämns i det beslut som avses i 1 mom. utföra uppgifter som hör till den mottagande närings-, trafik- och miljöcentralen och som motsvarar tjänstemannens tjänst. I fråga om ett ansvarsområde ska förordnandet ges av chefen för ansvarsområdet och i fråga om sådana verksamhetsenheter som inte hör till något ansvarsområde av direktören för centralen.

9 §
Ledning

En närings-, trafik- och miljöcentral har en ledningsgrupp som sörjer för samordningen av centralens funktioner. Centralens direktör är ordförande i ledningsgruppen. En anställd som förordnas av Finlands skogscentral deltar som sakkunnigmedlem i ledningsgruppens arbete när ledningsgruppen behandlar ärenden som gäller skogsbruket. I fråga om ledningsgruppens övriga sammansättning bestäms i centralens arbetsordning.

22 §
Samarbete med landskapsförbund och kommuner

Närings-, trafik- och miljöcentralerna deltar i det regionutvecklingsarbete som avses i lagen om utveckling av regionerna och förvaltning av strukturfondsverksamheten (7/2014).


Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014.

RP 43/2014
FvUB 12/2014
RSv 51/2014

  Nådendal den 27 juni 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Näringsminister
Jan Vapaavuori

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.