452/2014

Utfärdad i Helsingfors den 12 juni 2014

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om Penningautomatföreningen

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om penningautomatföreningen (1289/2011) 3 och 12 § som följer:

3 §
Uteslutning och utträde ur föreningen

Medlemmar kan uteslutas ur föreningen, om

1) de genom sitt förfarande inom eller utanför föreningen väsentligt har skadat föreningen,

2) de inte längre uppfyller villkoren för medlemskap enligt 13 § 1 mom. i lotterilagen (1047/2001), eller

3) de har försummat att betala medlemsavgiften.

Innan beslutet fattas ska den berörda medlemmen ges tillfälle att ge en förklaring i ärendet utom om orsaken till uteslutningen är att medlemsavgiften inte har betalats.

Om en medlem inte har betalat medlemsavgiften under två år i följd anses medlemmen ha utträtt ur föreningen.

Medlemmar har rätt att när som helst utträda ur föreningen genom att skriftligen underrätta föreningens styrelse eller styrelseordföranden om detta. Medlemmarna kan också utträda genom att vid föreningsmötet meddela detta för anteckning i protokollet.

12 §
Styrelsens uppgifter

Styrelsen ska utöver det som bestäms i 13 § 3 mom. i lotterilagen särskilt

1) bereda ärenden som ska behandlas vid föreningsmötet och verkställa mötets beslut,

2) godkänna verksamhetsplanen och budgeten för följande räkenskapsperiod,

3) utnämna och entlediga verkställande direktören och de medlemmar i ledningsgruppen som är direkt underställda honom eller henne samt fastställa deras lön,

4) inom ramen för resultatavtalet mellan social- och hälsovårdsministeriet och föreningen besluta om principerna och målen för beredningen av fördelningen av understöden och den riktgivande understödsplanen och för tillsynen över användningen av understöden samt om de centrala åtgärder som är nödvändiga för att genomföra dessa,

5) besluta om verksamhetsprinciperna och målen för penningspelsverksamheten och om de centrala åtgärder som är nödvändiga för att genomföra dessa inom de gränser som lotterilagen och myndighetsbeslut anger,

6) godkänna principerna för kommunikation,

7) godkänna arbetskollektivavtalen och ekonomistadgan,

8) besluta om principerna för hur den interna revisionen ska ordnas,

9) utse en ställföreträdare för verkställande direktören,

10) besluta om försäljning av aktielägenheter och fastigheter vars bokföringsvärde överstiger 300 000 euro.


Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2014.

  Helsingfors den 12 juni 2014

Social- och hälsovårdsminister
Paula Risikko

Konsultativ tjänsteman
Lassi Kauttonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.