441/2014

Utfärdad i Helsingfors den 5 juni 2014

Statsrådets förordning om naturskyddsområden i Saimen

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 17 och 17 a § i naturvårdslagen (1096/1996), sådana de lyder i lag 58/2011:

1 §
Syftet med inrättandet av naturskyddsområdena

För att skydda och vårda skärgårdsnaturen i Saimenområdet, saimenvikarens livsmiljö och sjö-, strand-, skogs- och bergsnaturen i södra Finland och bevara deras organismer i naturtillstånd och för att trygga eller återställa den ostörda utvecklingen av deras ekosystem, för att bevara traditionella landskap samt för friluftsliv, undervisning och forskning inrättas såsom övriga naturskyddsområden enligt naturvårdslagen (1096/1996) de områden som anges i 2 §.

Syftet med att inrätta Puruvesi naturskyddsområde är dessutom att bevara lindens genetiska mångfald.

2 §
Läge och gränser

Såsom naturskyddsområden inrättas följande områden som ägs av staten och vars gränser har märkts ut med en röd linje på de kartor som utgör bilagor till denna förordning:

1) Storsaimens och Lietvesi öars naturskyddsområde, vars areal är cirka 350 hektar (bilaga 1 a–c), i Puumala, Taipalsaari och Savitaipale kommuner,

2) Luonteri naturskyddsområde, vars areal är cirka 1 094 hektar (bilaga 2), i Juva och Puumala kommuner samt i S:t Michels stad,

3) Katosselkä-Tolvanselkä naturskyddsområde, vars areal är cirka 454 hektar (bilaga 3), i Puumala och Sulkava kommuner,

4) Pihlajavesi naturskyddsområde, vars areal är cirka 4 523 hektar (bilaga 4 a–c), i Nyslotts stad och Sulkava kommun,

5) Puruvesi naturskyddsområde, vars areal är cirka 570 hektar (bilaga 5), i Nyslotts stad,

6) Hevonniemi naturskyddsområde, vars areal är cirka 593 hektar (bilaga 6), i Nyslotts stad och Rantasalmi kommun,

7) Joutenvesi naturskyddsområde, vars areal är cirka 1 496 hektar (bilaga 7), i städerna Nyslott och Varkaus samt Enonkoski kommun,

8) Orivesi-Pyhäselkä naturskyddsområde, vars areal är cirka 286 hektar (bilaga 8 a–b), i städerna Nyslott och Kitee samt Liperi och Rääkkylä kommuner,

9) Kermajärvi naturskyddsområde, vars areal är cirka 4 257 hektar (bilaga 9), i Heinävesi kommun.

3 §
Fridlysningsbestämmelser

De fridlysningsbestämmelser som ska tillämpas på naturskyddsområden som inrättats genom denna förordning anges i 17 a § i naturvårdslagen.

Följande åtgärder är tillåtna:

1) jakt på älg, skogs- och fälthare, orre och järpe från och med den 1 oktober till och med den 31 december i Luonteri, Pihlajavesi, Hevonniemi, Joutenvesi, Orivesi-Pyhäselkä och Kermajärvi naturskyddsområden samt på de områden i Puruvesi naturskyddsområde som märkts ut i kartbilaga 5,

2) älgjakt från och med den 1 oktober till och med den 31 december på de områden i Storsaimens och Lietvesi öars naturskyddsområde som märkts ut i kartbilaga 1 a,

3) smärre åtgärder som behövs för skötseln av de skogar som utgör lindens genresurs i Puruvesi naturskyddsområde på öarna Vasattari och Suuri Niinisaari,

4) undersökningar av fasta fornlämningar i enlighet med lagen om fornminnen (295/1963).

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2014.

Genom denna förordning upphävs 2 § 1 mom. 17 punkten i förordningen om lundskyddsområden (503/1992).

Jakt enligt de avtal om jaktarrende som gällde vid förordningens ikraftträdande kan oberoende av 3 § fortgå till och med den 31 januari 2015.

Helsingfors den 5 juni 2014

Miljöminister
Ville Niinistö

Lagstiftningsråd
Heikki Korpelainen

Srf om naturskyddsområden i Saimen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.