435/2014

Utfärdad i Helsingfors den 6 juni 2014

Lag om ändring av 12 § i lagen om utveckling av regionerna och förvaltning av strukturfondsverksamheten

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om utveckling av regionerna och förvaltning av strukturfondsverksamheten (7/2014) 12 § som följer:

12 §
Fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt

Arbets- och näringsministeriet svarar för uppgifter som medlemsstaterna ska fullgöra enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 223/2014 om fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt (förordningen om fonden för dem som har det sämst ställt). Arbets- och näringsministeriet svarar för utarbetandet av det operativa program som medfinansieras genom fonden för dem som har det sämst ställt. Den i 13 § avsedda delegationen för regional- och strukturpolitik svarar för samordningen av beredningen och verkställandet samt partnerskapet enligt artikel 5 i den allmänna förordningen.

Statsrådet beslutar om att förelägga Europeiska kommissionen ett programförslag och förslag till ändring av programförslaget. Arbets- och näringsministeriet kan dock efter att ha hört Landsbygdsverket göra sådana ändringar i programmet som inte är betydande och inte innebär någon ändring av det totala beloppet av den nationella offentliga finansiering som anvisas för programmet.

Det operativa programmets förvaltningsmyndighet är Landsbygdsverket och attesterande myndighet är arbets- och näringsministeriet, vilka fullgör de uppgifter som anges i förordningen om fonden för dem som har det sämst ställt.

Revisionsmyndighet för det operativa programmet är den i 10 § avsedda revisionsmyndigheten för strukturfondsprogrammet. Bestämmelser om revisionsmyndighetens uppgifter finns i förordningen om fonden för dem som har det sämst ställt. Revisionsmyndigheten svarar också för uppgifterna för det oberoende revisionsorganet enligt artikel 35.2 i förordningen om fonden för dem som har det sämst ställt.

Det operativa programmets tekniska bistånd används till åtgärder enligt artikel 27.4 i förordningen om fonden för dem som har det sämst ställt. Landsbygdsverket kan använda det tekniska biståndet enligt en plan för användning av tekniskt bistånd som arbets- och näringsministeriet godkänt. Tekniskt bistånd kan användas under stödberättigandeperioden enligt artikel 22 i förordningen om fonden för dem som har det sämst ställt.

Närmare bestämmelser om utarbetandet av det operativa programmet samt om förvaltningsmyndighetens, den attesterande myndighetens och revisionsmyndighetens uppgifter får utfärdas genom förordning av statsrådet.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014.

RP 42/2014
FvUB 11/2014
RSv 43/2014

  Helsingfors den 6 juni 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Näringsminister
Jan Vapaavuori

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.