424/2014

Utfärdad i Helsingfors den 6 juni 2014

Lag om farkostregistret

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Farkostregistret

I denna lag finns det bestämmelser om registrering av farkoster och deras motorer, om farkostregistrets datainnehåll och om behandling av registrerade uppgifter samt om registreringsverksamheten.

Farkostregistret förs av Trafiksäkerhetsverket. Trafiksäkerhetsverket får använda registret vid skötseln av sina i lag föreskrivna uppgifter och förpliktelser.

2 §
Förhållande till annan lagstiftning

Om inte något annat föreskrivs i denna lag, tillämpas lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) på sekretess för och utlämnande av uppgifter i registret och personuppgiftslagen (523/1999) på annan behandling av personuppgifter.

Farkoster som registrerats i enlighet med denna lag får inte samtidigt vara införda i fartygsregistret enligt fartygsregisterlagen (512/1993) eller i fiskefartygsregistret enligt lagen om registrering av fiskefartyg och vattenbruksfartyg som används till havs (690/2010).

På en farkosts nationalitet och rätt att föra finsk flagg tillämpas 1 kap. 1 § i sjölagen (674/1994).

2 kap.

Registrering av farkoster

3 §
Registreringspliktiga farkoster

Fritidsbåtar, nöjesfartyg, hyresbåtar, vattenskotrar och andra farkoster med motor vars effekt enligt tillverkarens uppgift är minst 15 kilowatt, samt farkoster med motor eller segel vars skrovlängd enligt tillverkarens uppgift är minst 5,5 meter ska registreras så som föreskrivs i denna lag och bestäms med stöd av denna lag.

Också sådana farkoster som inte är registreringspliktiga med stöd av denna lag kan införas i farkostregistret.

4 §
Undantag från registreringsplikten

Registreringsplikten gäller inte

1) farkoster vars ägare eller innehavare är försvarsmakten eller gränsbevakningsväsendet,

2) farkoster som hör till ett fartyg som har registrerats enligt fartygsregisterlagen eller till ett fartyg som har införts i fiskefartygsregistret enligt lagen om registrering av fiskefartyg och vattenbruksfartyg som används till havs,

3) fartyg som med stöd av 4 § i lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma fiskeripolitik (1139/1994) har registrerats i fiskefartygsregistret för insjöfartyg eller en farkost som hör till ett sådant fartyg,

4) farkoster som är avsedda endast för tävlingsbruk.

5 §
Användning av en registreringspliktig farkost

En registreringspliktig farkost får inte användas i sjötrafik innan den har förts in i registret, om inte något annat föreskrivs i denna lag.

En farkost som befinner sig tillfälligt i Finland och vars ägare eller innehavare varken har hemkommun, hemvist eller hemort i Finland får användas i Finland utan att den anmäls till registret.

En farkost som har registrerats i landskapet Åland får användas tillfälligt på annat håll i Finland utan att den anmäls till registret.

6 §
Förhandsanmälan

Identifieringsuppgifter och tekniska uppgifter om en ny farkost och farkostens motor som uppfyller gällande krav i Finland kan anmälas till Trafiksäkerhetsverket innan farkosten och dess motor första gången registreras i Finland. De uppgifter som har lämnats i förhandsanmälan behöver inte anmälas i samband med första registrering enligt 8 §.

Förhandsanmälan får göras av en farkoststillverkare eller motortillverkare eller av dennes företrädare eller av en importör som

1) är en i Finland registrerad juridisk person,

2) är solvent och sakkunnig,

3) har eller av tillverkaren får tillgång till de tekniska uppgifterna om en farkosts eller motors konstruktion och utrustning och tillgång till uppgifterna om försäkringar om överensstämmelse, och

4) har ingått avtal med Trafiksäkerhetsverket om lämnande av uppgifter.

Innan ett avtal som avses i 2 mom. 4 punkten ingås ska den sökande visa för Trafiksäkerhetsverket att den sökande uppfyller kraven i 2 mom. 1—3 punkten.

Trafiksäkerhetsverket får meddela närmare föreskrifter om hur förhandsanmälan görs och om de identifieringsuppgifter och tekniska uppgifter för en farkost och en motor som krävs i förhandsanmälan.

7 §
Registreringsanmälan

De uppgifter som behövs för första registrering av en registreringspliktig farkost och dess motor och ändringar i uppgifterna samt uppgifter om slutlig avregistrering ska anmälas till Trafiksäkerhetsverket, om inte något annat föreskrivs i denna lag.

Trafiksäkerhetsverket får meddela närmare föreskrifter om hur registreringsanmälan görs.

8 §
Första registrering

Innan en farkost tas i sjötrafik i Finland för första gången är ägaren skyldig att göra en skriftlig registreringsanmälan till Trafiksäkerhetsverket, om inte något annat föreskrivs i denna lag.

Första registrering förutsätter att Trafiksäkerhetsverket får utredning över

1) ägaren till och innehavaren av farkosten och dess motor,

2) farkostens och dess motors identifieringsuppgifter och tekniska uppgifter,

3) att farkosten och dess motor har sådana försäkringar om överensstämmelse som gäller i Finland,

4) farkostens användningsändamål och den kommun som farkosten i huvudsak används i.

Trafiksäkerhetsverket får meddela närmare föreskrifter om de tekniska uppgifter om farkoster och deras motorer som ska uppges vid första registrering.

9 §
Ändringsregistrering

Ägaren till en registrerad farkost är skyldig att göra en skriftlig anmälan till Trafiksäkerhetsverket om en ändring i de uppgifter i registret som avses i 8 § 2 mom. inom 30 dagar från ändringen, om inte något annat föreskrivs i denna lag. En ändring behöver dock inte anmälas, om den gäller namn, personbeteckning, adress eller hemkommun för en ägare eller innehavare som har personbeteckning eller en sådan persons dödsfall eller om den gäller kontaktinformationen för en juridisk person vars företags- och organisationsnummer har införts i registret.

Innehavaren av en registrerad farkost är skyldig att göra en skriftlig anmälan till Trafiksäkerhetsverket om ändringar i registrets tekniska uppgifter om farkosten och dess motor och om ändringar i registrets uppgifter om farkostens användningsändamål och den kommun som farkosten i huvudsak används i inom 30 dagar från det att uppgifterna ändrats.

Ändringsregistrering förutsätter att Trafiksäkerhetsverket får utredning över ändringar som gäller

1) ägaren till eller innehavaren av farkosten,

2) de tekniska uppgifterna om farkosten eller dess motor, eller

3) farkostens användningsändamål eller den kommun som farkosten i huvudsak används i.

10 §
Slutlig avregistrering

Ägaren till en registrerad farkost eller motor är skyldig att inom 30 dagar från det att farkosten eller motorn förstörts, skrotats eller demonterats göra en skriftlig anmälan till Trafiksäkerhetsverket om att farkosten eller motorn tagits slutligt ur sjötrafik i Finland, om inte något annat föreskrivs i denna lag.

En anteckning om slutlig avregistrering av en farkost eller dess motor görs endast om Trafiksäkerhetsverket lämnas tillförlitlig utredning om att farkosten eller dess motor har förstörts, skrotats eller demonterats.

11 §
Registreringsbevis

Trafiksäkerhetsverket utfärdar ett registreringsbevis över första registrering av en farkost. I registreringsbeviset antecknas namnet på farkostens ägare och innehavare. Trafiksäkerhetsverket får meddela närmare föreskrifter om vilka tekniska uppgifter om en farkost och dess motor som ska antecknas i registreringsbeviset.

I registreringsbeviset antecknas uppgift om farkostens finska nationalitet, om farkosten är finsk på det sätt som avses i 1 kap. 1 § i sjölagen när farkosten registreras.

Trafiksäkerhetsverket utfärdar ett nytt registreringsbevis, om de uppgifter som antecknats i registreringsbeviset ändras.

Registreringsbeviset ska medföras vid användning av en farkost. En registreringsanmälan om första registrering som gjorts i farkostregistret berättigar dock till att använda farkosten utan registreringsbevis i 30 dagar från det att registreringsanmälan gjorts.

Trafiksäkerhetsverket fastställer en mall för registreringsbeviset.

Trafiksäkerhetsverket svarar för att registreringsbevis framställs och levereras till kunderna. Trafiksäkerhetsverket kan sköta denna uppgift genom att anlita tjänster från en privat eller offentlig serviceproducent. När verksamheten i fråga organiseras ska 6 kap. iakttas.

12 §
Registerbeteckning

I samband med första registrering tilldelar Trafiksäkerhetsverket farkosten en registerbeteckning som identifierar den. Registerbeteckningen består av en bokstavs- och sifferserie. Trafiksäkerhetsverket får meddela närmare föreskrifter om registerbeteckningens tekniska egenskaper och om hur den märks ut.

En registreringspliktig farkost får inte användas om den inte är försedd med registerbeteckning.

Om en farkost också har registrerats i det i 4 § 3 punkten avsedda fiskefartygsregistret för insjöfartyg, behöver farkosten inte förses med registerbeteckning enligt denna lag.

13 §
Provbeteckning

Trots vad som föreskrivs i 5 § 1 mom. får tillverkaren, importören, försäljaren eller reparatören av en farkost eller dess motor eller någon annan motsvarande näringsidkare använda en icke-registrerad farkost vid provkörning, säljfrämjande verksamhet och annan liknande verksamhet som direkt sammanhänger med utövandet av näringen, om Trafiksäkerhetsverket på skriftlig ansökan har gett näringsidkaren en provbeteckning.

En provbeteckning gäller tills vidare. En provbeteckning kan återkallas om näringsidkaren har meddelat att han avstår från den, om näringsidkaren har använt provbeteckningen i strid med denna lag eller föreskrifter som meddelats med stöd av den eller om det finns någon annan särskild orsak till att återkalla provbeteckningen.

Trafiksäkerhetsverket ger näringsidkaren ett bevis över att provbeteckning har beviljats. Beviset ska medföras vid användning av farkosten. En icke-registrerad farkost ska förses med en provbeteckning, om farkosten används i enlighet med 1 mom.

På beviset över provbeteckning tillämpas vad som i 11 § 5 och 6 mom. föreskrivs om registreringsbevis.

Trafiksäkerhetsverket får meddela närmare föreskrifter om provbeteckningens tekniska egenskaper och om hur den märks ut samt om vilka registeruppgifter om näringsidkaren som ska antecknas i beviset.

3 kap.

Registrets datainnehåll

14 §
De registrerade

I registret får det införas behövliga uppgifter om ägare till och innehavare av en farkost och dess motor samt uppgifter om näringsidkare som har fått en provbeteckning.

15 §
Basuppgifter som registreras

Som basuppgifter om fysiska personer som är ägare till eller innehavare av en farkost och dess motor får det i registret föras in namn, medborgarskap och personbeteckning eller, om personbeteckning saknas, födelsedatum, födelsehemkommun eller födelseort utomlands och födelsestat samt adress och annan kontaktinformation, hemkommun, kontaktspråk och uppgift om personens dödsfall.

Som basuppgifter om juridiska personer som är ägare till eller innehavare av en farkost och dess motor samt som basuppgifter om näringsidkare som har fått en provbeteckning får det i registret föras in namn, företags- och organisationsnummer, hemvist eller hemort, adress och annan kontaktinformation samt kontaktspråk.

16 §
Andra uppgifter som registreras

I fråga om såväl fysiska som juridiska personer får det i registret utöver basuppgifter föras in för registrets syfte behövlig information

1) om begränsning av utlämnande av uppgifter enligt 27 §,

2) om konkurs, skuldsanering eller företagssanering.

17 §
Uppgifter som införs om farkoster och motorer

Sådana uppgifter om farkoster, tillhörande anordningar och motorer som syftet med registret förutsätter får införas i registret enligt följande:

1) tekniska uppgifter och identifieringsuppgifter,

2) uppgifter om besiktning och andra tekniska kontroller,

3) uppgifter som gäller farkostens användningsändamål och den kommun som farkosten i huvudsak används i,

4) uppgifter om slutlig avregistrering,

5) uppgifter om utsökning,

6) uppgifter om tillgrepp.

Trafiksäkerhetsverket får meddela närmare föreskrifter om de uppgifter som avses i 1 mom. 1—4 punkten.

18 §
Korrigering av registeruppgifter

Bestämmelser om korrigering av personuppgifter finns i 29 § i personuppgiftslagen.

Trafiksäkerhetsverket ska korrigera och komplettera de registeruppgifter som gäller en juridisk person, en farkost och dess motor efter att ha fått en tillförlitlig utredning om att en uppgift i registret är felaktig eller har ändrats eller om att skyldigheten att anmäla farkosten till registret har försummats. Om korrigeringen påverkar ägarens eller innehavarens rättigheter, ska Trafiksäkerhetsverket innan det gör korrigeringen ge farkostens ägare eller innehavare möjlighet att uttala sig om huruvida korrigeringen är befogad. När korrigeringen har gjorts ska Trafiksäkerhetsverket underrätta farkostens ägare och innehavare om den.

En i 1 och 2 mom. avsedd felaktig uppgift får sparas i två år efter det att felet korrigerats, om detta behövs för att trygga den registrerades, någon annan parts eller Trafiksäkerhetsverkets rättigheter. En sådan uppgift får användas endast för att trygga den registrerades, någon annan parts eller Trafiksäkerhetsverkets rättigheter.

19 §
Avförande av personuppgifter ur registret

Personuppgifter som hänför sig till farkoster ska avföras ur registret när två år förflutit från utgången av det år under vilket farkosten slutgiltigt har avregistrerats.

4 kap.

Trafiksäkerhetsverkets rätt att få uppgifter

20 §
Rätt att få uppgifter från myndigheter

Trots sekretessbestämmelserna har Trafiksäkerhetsverket rätt att för skötseln av sina i denna lag föreskrivna uppgifter få upplysningar enligt följande:

1) ur befolkningsdatasystemet uppgifter om en persons namn, namnändring, personbeteckning, adress och annan kontaktinformation, hemkommun, kontaktspråk, finskt medborgarskap och dödsfall samt uppgifter om sådana begränsningar av utlämnandet av uppgifter som avses i 36 § 1 mom. i lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster (661/2009),

2) ur Patent- och registerstyrelsens och Skatteförvaltningens företags- och organisationsdatasystem i 15 § 2 mom. i denna lag avsedda uppgifter om juridiska personer,

3) från utsökningsmyndigheterna uppgifter om utsökning, säkringsåtgärder och andra verkställighetsåtgärder som gäller en farkost,

4) från polisen uppgifter om tillgrepp av en registrad farkost och motor,

5) från Tullen uppgifter om utförsel ur landet av en registrerad farkost,

6) från Kommunikationsverket uppgifter om radiotillstånd.

Uppgifterna översänds genom teknisk anslutning eller på annat sätt i elektronisk form i enlighet med vad som avtalas med Trafiksäkerhetsverket.

21 §
Rätt att få uppgifter från andra än myndigheter

Trots sekretessbestämmelserna har Trafiksäkerhetsverket rätt att från andra än myndigheter få upplysningar enligt följande:

1) från tillverkaren eller importören av en farkost eller motor eller från tillverkarens eller importörens företrädare, för förande av registret tekniska uppgifter och identifieringsuppgifter om farkosten och dess motor,

2) från besiktningsförrättare uppgifter om besiktning,

3) från den som utför registrering uppgifter som gäller registreringsuppdrag eller framställningen och leveransen av registreringsbevis.

Uppgifterna översänds genom teknisk anslutning eller på annat sätt i elektronisk form i enlighet med vad som avtalas med Trafiksäkerhetsverket.

5 kap.

Uppgifternas offentlighet och utlämnande av uppgifter

22 §
Allmänna förutsättningar för utlämnande av uppgifter

De uppgifter som finns i farkostregistret får lämnas ut endast om förutsättningarna enligt denna lag för att lämna ut uppgifter är uppfyllda och inte något annat följer av en persons rätt att förbjuda att uppgifter om honom eller henne lämnas ut. Om det finns grundad anledning att misstänka att utlämnande av en uppgift kränker en persons integritetsskydd, intressen eller rättigheter eller äventyrar statens säkerhet, får uppgiften inte lämnas ut.

För att lämna ut uppgifter till mottagare i andra än i enskilda fall krävs Trafiksäkerhetsverkets tillstånd.

23 §
Utlämnande av offentliga uppgifter i enskilda fall

Utöver vad som föreskrivs i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet har var och en rätt att i enskilda fall få i registret införda offentliga uppgifter enligt följande:

1) på basis av en farkosts registerbeteckning uppgifter om farkosten, om namn, adress och annan kontaktinformation för farkostens ägare och innehavare samt besiktningsuppgifter,

2) på basis av provbeteckning uppgifter om en näringsidkare, näringsidkarens adress och annan kontaktinformation samt företags- och organisationsnummer.

Med stöd av 1 mom. 1 punkten får också uppgifter om farkostens tidigare ägare eller innehavare lämnas ut i begränsad utsträckning.

Uppgifterna kan lämnas ut genom teknisk anslutning eller på annat sätt i elektronisk form i enlighet med vad som avtalas med Trafiksäkerhetsverket.

24 §
Utlämnande av offentliga uppgifter i elektronisk form

Offentliga personuppgifter och andra offentliga uppgifter i registret får lämnas ut genom teknisk anslutning eller på annat sätt i elektronisk form

1) till myndigheter för skötsel av i lag föreskrivna uppgifter eller förpliktelser,

2) till försäkringsbolag för skötsel av försäkring och försäkringssystem som gäller farkoster,

3) till Olycksutredningscentralen för undersökning av räddningsoperationer och olyckor,

4) till den som utför registrering av uppgifter för fullgörande av i lag föreskrivna registreringsuppdrag med avseende på farkoster,

5) till registermyndigheten i landskapet Åland för fullgörande av registreringsuppgifter och övervakningsåtgärder som gäller farkoster i landskapet Åland,

6) till myndigheter i Europeiska unionens medlemsstater och i stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, till Europeiska kommissionen och till myndigheter som avses i internationella överenskommelser, för skötsel av förpliktelser som följer av Europeiska unionens lagstiftning eller internationella överenskommelser som är bindande för Finland,

7) av grundad anledning i enskilda fall till myndigheter utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet för fullgörande av myndighetsuppgifter där.

Innan uppgifter lämnas ut ska mottagaren lägga fram utredning om skydd för uppgifterna. Mottagaren får lämna uppgifter vidare endast för skötsel av i lag föreskrivna uppgifter.

25 §
Vidareutlämnande av uppgifter

Uppgifter som fåtts ur farkostregistret, med undantag av uppgifter som fåtts i enskilda fall, får inte lämnas vidare till tredje part utan Trafiksäkerhetsverkets tillstånd. Myndigheter har dock rätt att lämna uppgifter vidare, om det sker med stöd av lag, en förpliktelse i en internationell överenskommelse som är bindande för Finland eller Europeiska unionens lagstiftning.

26 §
Utlämnande av uppgifter för andra ändamål

Uppgifter ur registret får lämnas ut enligt följande:

1) en fysisk persons namn och adress eller annan kontaktinformation för opinions- och marknadsundersökningar, för direktmarknadsföring samt för annan adress- och informationstjänst,

2) för uppdatering av kontaktinformation och farkostuppgifter i kundregister,

3) för verksamhet som hänför sig till finansiering och försäkring av farkoster, besiktning, försäljning av reservdelar och service samt för meddelande av information om förbud, förelägganden eller fara som har samband med farkoster eller för annan med dessa jämförbar verksamhet.

De uppgifter som avses i 1 mom. kan översändas också genom teknisk anslutning eller på annat sätt i elektronisk form.

Uppgifter får lämnas ut enligt 1 mom. endast om den verksamhet för vilken uppgifterna begärs avser säkerheten i sjötrafiken, farkoster, farkosttrafiken eller miljöolägenheter som orsakas av farkosttrafiken.

Som urvalsgrund när personuppgifter lämnas ut för opinions- och marknadsundersökningar, direktmarknadsföring och annan adress- och informationstjänst får användas en persons adress eller annan kontaktinformation, hemkommun, ålder, kön, kontaktspråk och uppgifter som gäller farkosten samt dessutom en identifieringsuppgift med anknytning till personen. Närmare bestämmelser om användningen av uppgifter som gäller farkoster som urvalsgrund får utfärdas genom förordning av statsrådet.

27 §
Övriga begränsningar som gäller utlämnande av uppgifter

En person har, utöver vad som föreskrivs i 30 § i personuppgiftslagen, rätt att förbjuda att hans eller hennes adress och annan kontaktinformation lämnas ut till andra än myndigheter eller för andra ändamål än fullgörande av lagstadgade uppgifter.

När en sådan begränsning av utlämnande av uppgifter som avses i 20 § 1 mom. 1 punkten och som finns införd i befolkningsdatasystemet överförs till farkostregistret ska begränsningen utvidgas till att omfatta även namn när det är fråga om en fysisk person. En begränsning av utlämnande av uppgifter hindrar inte att personuppgifter lämnas ut till myndigheter, avtalsregistrerare eller framställare av registreringsbevis för farkoster.

När uppgifter som omfattas av en i 2 mom. avsedd begränsning av utlämnande av uppgifter lämnas ut ska mottagaren samtidigt underrättas om utlämningsbegränsningen samt om begränsningar som gäller användning av och skydd för uppgifterna. Av särskilda skäl behöver Trafiksäkerhetsverket dock inte underrätta mottagaren om utlämningsbegränsningen, om den uppgift som lämnas ut och dess användningsändamål är sådana att syftet med utlämningsbegränsningen inte bedöms äventyras av att mottagaren inte underrättas om den.

6 kap.

Registreringsverksamhet

28 §
Anordnande av registreringsverksamhet

Trafiksäkerhetsverket svarar för anordnandet av registreringsverksamhet som gäller farkoster och deras motorer. Trafiksäkerhetsverket skaffar de tjänster av biträdande art som behövs för skötseln av registreringsverksamheten från offentliga eller privata sammanslutningar (avtalsregistrerare).

De uppdrag av biträdande art som avtalsregistrerarna sköter är mottagning av registreringsanmälningar om farkoster och deras motorer och kontroll av de uppgifter som krävs, införande av registreringsanmälan och uppgifterna om en farkost och dess motor i farkostregistret, sändande av handlingar för digitalisering och arkivering till Trafiksäkerhetsverket, framställning av registreringsbevis och leverans av dem till kunderna samt övriga tekniska uppdrag av biträdande art som direkt hänför sig till registreringen.

Avtalsregistrerarna får inte behandla registreringsanmälningar som innefattar bedömning av om förutsättningarna för registrering uppfylls eller registreringsanmälningar om slutlig avregistrering. Sådana registreringsanmälningar ska avtalsregistrerarna överföra till Trafiksäkerhetsverket för avgörande.

Trafiksäkerhetsverket ska se till att det finns uppdaterade uppgifter om avtalsregistrerarna i en elektronisk tjänst som är tillgänglig för alla.

29 §
Allmänna krav som gäller avtalsregistrerare

En avtalsregistrerare ska vara tillförlitlig och yrkesmässigt sakkunnig. Avtalsregistreraren ska ha sådana datakommunikationsförbindelser och sådan nivå på datasystemet samt sådan övrig teknisk, ekonomisk och operativ beredskap som krävs för att uppdragen ska kunna skötas på behörigt sätt. Avtalsregistreraren ska se till att kunderna behandlas lika och på behörigt sätt sörja för dokumentsäkerheten, lokalsäkerheten och dataskyddet.

När avtalsregistrerarna utför offentliga förvaltningsuppgifter ska de iaktta förvaltningslagen (434/2003), språklagen (423/2003), lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet, samiska språklagen (1086/2003) och personuppgiftslagen. På dem som är anställda hos avtalsregistrerare och utför registreringar tillämpas dock inte 28 § 1 mom. 4 punkten i förvaltningslagen.

På dem som är verksamma inom registreringsverksamheten tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar när de utför uppgifter som avses i denna lag. Bestämmelser om skadeståndsansvar finns i skadeståndslagen (412/1974).

30 §
Bedömning av tillförlitligheten när det gäller avtalsregistrerare och lämpligheten när det gäller personer som har ansvarsställning inom registreringsverksamheten eller som utför registreringar

En avtalsregistrerare kan betraktas som tillförlitlig, om ingen av medlemmarna och ersättarna i dess styrelse eller förvaltningsråd, bolagsmännen och andra i dominerande ställning, de som har ansvarsställning inom registreringsverksamheten, de som utför registreringar och verkställande direktören genom sin verksamhet har visat sig vara uppenbart olämplig att bedriva registreringsverksamhet eller utföra registreringar.

En avtalsregistrerare kan dock inte betraktas som tillförlitlig, om de som är i dominerande ställning inom avtalsregistreraren är belagda med näringsförbud eller har meddelats näringsförbud under de senaste fem åren.

En avtalsregistrerare kan inte heller betraktas som tillförlitlig, om en person som avses i 1 mom.

1) under de senaste tio åren har dömts till fängelse i två år eller mer,

2) under de senaste fem åren har dömts till straff för ett allvarligt brott mot bestämmelser om registrering av trafikmedel, besiktning, beskattning, bokföring eller resursförvaltning eller till fängelse i mer än sex månader för något annat brott som anses visa att personen eller sammanslutningen är uppenbart olämplig att bedriva registreringsverksamhet, eller

3) under de tre senaste åren har dömts till fängelse i sex månader eller mindre eller till upprepade bötesstraff för brott som anses visa att personen är uppenbart olämplig att bedriva registreringsverksamhet.

Trafiksäkerhetsverket beslutar om huruvida de personer som avses i 1 mom. kan betraktas som lämpliga för att bedriva registreringsverksamhet och utföra registreringar.

31 §
Personregisteruppgifter

Trafiksäkerhetsverket har trots sekretessbestämmelserna rätt att ur straffregistret få uppgifter som behövs för utredning av de lämplighetskrav som ställs på de personer som avses i 30 § 1 mom. och för tillsynen. Uppgifter om brott får lämnas ut till en avtalsregistrerare som motivering för hävning av ett avtal.

32 §
Avtal om registreringsverksamhet

Ett avtal om registreringsverksamhet ska omfatta åtminstone följande:

1) omfattningen av avtalsregistrerarens registreringsverksamhet,

2) förfaranden som säkerställer att den som utför registreringar har tillräcklig yrkesskicklighet,

3) hur det dataskydd som förutsätts i registreringsuppdrag ska påvisas,

4) tillsynen över registreringsuppdrag och andra metoder genom vilka Trafiksäkerhetsverket kan säkerställa att uppdragen sköts på behörigt och effektivt sätt,

5) den ersättning som Trafiksäkerhetsverket betalar till avtalsregistreraren och övriga villkor i enlighet med vilka avtalsregistreraren ska sköta registreringsverksamheten.

33 §
Uppsägning och hävning av avtal om registreringsverksamhet

Trafiksäkerhetsverket får säga upp eller häva ett avtal om registreringsverksamhet, om avtalsregistreraren inte längre uppfyller de i 29 § föreskrivna allmänna kraven på avtalsregistrerare eller om avtalsregistreraren väsentligt försummar skötseln av de registreringsuppdrag om vilka avtalats i avtalet om registreringsverksamhet.

34 §
Tillsyn

Trafiksäkerhetsverket utövar tillsyn över avtalsregistrerarnas registreringsverksamhet. För tillsynen har Trafiksäkerhetsverket rätt att företa inspektioner i avtalsregistrerarnas lokaler och trots sekretessbestämmelserna ta del av handlingar som hänför sig till registreringsverksamheten. Tillsyn får inte utövas i utrymmen som används för boende av permanent natur. Vid inspektion av lokaler ska 39 § i förvaltningslagen iakttas.

35 §
Tystnadsplikt

Den som är anställd hos en avtalsregistrerare får inte för utomstående röja uppgifter som han eller hon har fått från Trafiksäkerhetsverket om ett brott begånget av en i 30 § avsedd person och som Trafiksäkerhetsverket har fått ur straffregistret med stöd av 31 §.

7 kap.

Särskilda bestämmelser

36 §
Förbud att ändra registeruppgifter

Trafiksäkerhetsverket får förbjuda ändring av registeruppgifter som gäller en farkost eller dess motor för viss tid och göra en anteckning om detta i registret, om verket får kännedom om en uppenbar oklarhet i fråga om äganderätten till eller identifieringsuppgifterna om farkosten eller motorn.

37 §
Avgifter

För införande av uppgifter i registret och för utlämnande av uppgifter ur registret som kopior samt för andra informationstjänster enligt denna lag tas det ut avgifter enligt de grunder som föreskrivs i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) och i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

38 §
Hänvisning till strafflagen

Bestämmelser om straff för brott mot tystnadsplikten enligt 35 § finns i 38 kap. 1 och 2 § och 40 kap. 5 § i strafflagen (39/1889).

Bestämmelser om straff för registeranteckningsbrott finns i 16 kap. 7 § i strafflagen.

Bestämmelser om straff för usurpation av tjänstemannabefogenhet finns i 16 kap. 9 § i strafflagen.

39 §
Farkostregistreringsförseelse

En ägare till en farkost som uppsåtligen eller av oaktsamhet

1) försummar att innan farkosten tas i bruk göra den registreringsanmälan som avses i 8 § 1 mom.,

2) försummar att inom föreskriven tid göra den ändringsregistrering som avses i 9 § 1 mom., eller

3) försummar att inom föreskriven tid göra den anmälan om slutlig avregistrering som avses i 10 § 1 mom.,

ska för farkostregistreringsförseelse dömas till böter.

För farkostregistreringsförseelse döms också en innehavare av en farkost som uppsåtligen eller av oaktsamhet försummar att inom föreskriven tid göra den ändringsregistrering som avses i 9 § 2 mom.

Bestämmelser om ordningsbot som påföljd för farkostregistreringsförseelse finns i 2 a kap. 9 § i strafflagen och i en statsrådsförordning som utfärdats med stöd av den paragrafen.

40 §
Förseelse mot användningsförbud

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet använder en farkost

1) innan farkosten har förts in i farkostregistret, i strid med 5 § 1 mom.,

2) utan att farkosten är försedd med registerbeteckning, i strid med 12 § 2 mom., eller

3) utan att farkosten är försedd med provbeteckning, i strid med 13 § 3 mom.,

ska för förseelse mot användningsförbud dömas till böter.

Bestämmelser om ordningsbot som påföljd för förseelse mot användningsförbud finns i 2 a kap. 9 § i strafflagen och i en statsrådsförordning som utfärdats med stöd av den paragrafen.

41 §
Åtgärdseftergift

Om en förseelse som avses i 39 eller 40 § är ringa med hänsyn till omständigheterna, behöver åtal för förseelsen inte väckas och straff inte dömas ut.

Om en förseelse uppenbart är sådan som avses i 1 mom., får Trafiksäkerhetsverket, polisen, gränsbevakningsväsendet eller Tullen utan att vidta andra åtgärder ge den skyldige en anmärkning.

42 §
Ändringssökande

Omprövning av beslut som Trafiksäkerhetsverket meddelat med stöd av denna lag får begäras hos Trafiksäkerhetsverket på det sätt som föreskrivs i förvaltningslagen.

Beslut som Trafiksäkerhetsverket meddelat med anledning av omprövningsbegäran får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996). Besvär över förvaltningsdomstolens beslut får anföras endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

I beslut som gäller korrigering av personuppgifter får ändring sökas på det sätt som föreskrivs i personuppgiftslagen, och i beslut som gäller avgifter som tas ut hos kunder får ändring sökas på det sätt som föreskrivs i lagen om grunderna för avgifter till staten.

43 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2014.

Genom denna lag upphävs lagen om farkostregistret (976/2006).

Om en farkost har registrerats i både fartygsregistret och farkostregistret eller i både farkostregistret och fiskefartygsregistret enligt lagen om registrering av fiskefartyg och vattenbruksfartyg som används till havs, ska ägaren göra anmälan för avregistrering av farkosten ur det ena registret inom ett år från ikraftträdandet av denna lag.

RP 14/2014
KoUB 4/2014
RSv 42/2014

  Helsingfors den 6 juni 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.