421/2014

Utfärdad i Helsingfors den 6 juni 2014

Lag om ändring av 34 § i lagen om konsulära tjänster

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om konsulära tjänster (498/1999) 34 § som följer:

34 §
Notarius publicus uppgifter vid beskickningen

Sådana uppgifter som avses i lagen om notarius publicus (420/2014) och som på begäran av en person eller en sammanslutning som avses i 2 § 1 mom. i denna lag kan skötas vid beskickningen är att

1) styrka underskrifter,

2) styrka kopior av handlingar, samt att

3) utfärda intyg över innehållet i företedda handlingar.

Beskickningen kan dessutom på en persons eller sammanslutnings begäran

1) på grundval av företedd utredning utfärda intyg över att någon lever eller intyg över någon omständighet,

2) styrka, om något internationellt fördrag som är bindande för Finland inte ställer hinder för detta, en underskrift i en handling eller ett intyg som utfärdats av en myndighet inom beskickningens verksamhetsområde och undertecknarens tjänsteställning, om beskickningen har ett adekvat namnteckningsprov, uppgift om undertecknarens tjänsteställning samt prov på myndighetens stämpel,

3) av grundad anledning styrka att undertecknaren av ett intyg som utrikesministeriet utfärdat med stöd av 6 § i lagen om notarius publicus har den tjänsteställning som nämns i handlingen och att undertecknaren har haft laglig rätt att utfärda ett sådant intyg, samt

4) vidta de övriga åtgärder som utomlands hör till en beskickning eller en tjänsteman vid en beskickning enligt lag, förordning eller internationella fördrag som är bindande för Finland.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

RP 11/2014
FvUB 9/2014
RSv 33/2014

 Helsingfors den 6 juni 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Försvarsminister
Carl Haglund

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.