401/2014

Given i Helsingfors den 28 maj 2014

Helsingfors valkretsnämnds kungörelse om resultatet av valet av finländska medlemmar till Europaparlamentet

I dag har Helsingfors valkretsnämnd fastställt resultatet av Europaparlamentsvalet av den 25 maj 2014. Följande personer har blivit invalda till medlemmar av Europaparlamentet för parlamentets kommande mandatperiod:

Slutligt jämförelsetal Röstetal
1. Europa- och utrikeshandelsminister 390 376.000 148 190
Alexander Stubb,
Esbo  
2. Komissionens viceordförande, 339 895.000 70 398
filosofie doktor
Olli Rehn,
Helsingfors  
3. Riksdagsledamot, 222 457.000 80 772
filosofie doktor
Jussi Halla-aho,
Helsingfors  
4. Medlem av Europaparlamentet 212 781.000 44 061
Liisa Jaakonsaari,
Uleåborg  
5. Medlem av Europaparlamentet 195 188.000 49 842
Sirpa Pietikäinen,
Tavastehus  
6. Politices doktor, 169 947.500 69 360
företagare
Paavo Väyrynen,
Keminmaa  
7. Agronomie- och forstmagister, 161 263.000 31 725
före detta medlem av Europaparlamentet
Heidi Hautala,
Helsingfors  
8. Riksdagsledamot, 161 074.000 58 611
bioanalytiker
Merja Kyllönen,
Suomussalmi  
9. Trafik- och kommunminister, 130 125.333 43 829
filosofie licentiat
Henna Virkkunen,
Jyväskylä  
10. Medlem av Europaparlamentet 116 747.000 29 355
Nils Torvalds,
Helsingfors  
11. Medlem av Europaparlamentet, 113 298.333 59 538
vicehäradshövding
Anneli Jäätteenmäki,
Helsingfors  
12. Medlem av Europaparlamentet, 111 228.500 33 833
forskare
Sampo Terho,
Helsingfors  
13. Riksdagsledamot, 106 390.500 40 734
ingenjör
Miapetra Kumpula-Natri,
Vasa

Följande personer har valts till ersättare för medlemmarna av Europaparlamentet: för nr 1, 5 och 9 medlem av Europaparlamentet Petri Sarvamaa, från Helsingfors stad, för nr 2, 6 och 11 medlem av Europaparlamentet, pedagogie magister Hannu Takkula, från Uleåborg stad, för nr 3 och 12 riksdagsledamot, vicenotarie Pirkko Ruohonen-Lerner, från Borgå stad, för nr 4 och 13 redaktör, författare Timo Harakka, från Helsingfors stad, för nr 7 riksdagsledamot, magister i samhällsvetenskaper Oras Tynkkynen, från Tammerfors stad, för nr 8 politices kandidat, ordförande för Vänsterunga Li Andersson, från Åbo stad, samt för nr 10 riksdagsledamot Christina Gestrin, från Esbo stad.

Totala röstetalet är 1 738 037.

I detta beslut som fastställer valresultatet får ändring sökas genom skriftliga besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

Besvär skall anföras inom 14 dagar från att denna kungörelse har publicerats i Finlands författningssamling.

Besvärsskriften skall tillställas Helsingfors förvaltningsdomstol inom besvärstiden. Besvärshandlingarna kan på eget ansvar sändas per post eller genom bud.  Handlingarna skall postas i så god tid att de kommer fram senast den sista dagen av besvärstiden före utgången av ämbetsverkets öppettid.

I besvärsskriften skall uppges

-   ändringssökandens namn och hemkommun

- den postadress och det telefonnummer dit meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden

-  det beslut i vilket ändring söks

-  till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas samt

-  de grunder på vilka ändring yrkas.

Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden eller ändringssökandens lagliga företrädare eller ombud.  Förs ändringssökandens talan av den lagliga företrädaren eller har någon annan person upprättat besvärsskriften, skall även denna persons namn och hemkommun uppges i skriften.

Till besvärsskriften skall fogas valkretsnämndens beslut i original eller kopia.

Adressen till Helsingfors förvaltningsdomstol

Postadress: Besöksadress:
PB 120 Banbyggarvägen 5
00521 Helsingfors 00520 Helsingfors

  Helsingfors den 28 maj 2014

Ordförande
Timo Erikäinen

Sekreterare
Heikki Liljeroos

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.