395/2014

Utfärdad i Helsingfors den 22 maj 2014

Statsrådets förordning om tekniskt bistånd av medel som omfattas av programmet för utveckling av landsbygden 2014–2020

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 65 § 3 mom. i lagen om stödjande av landsbygdens utveckling (28/2014):

1 §
Tillämpning

Denna förordning tillämpas på tekniskt bistånd som avses i 65 § i lagen om stödjande av landsbygdens utveckling (28/2014) och som beviljas av medel som omfattas av programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014—2020.

2 §
Dispositionsplan för det tekniska biståndet

Innan jord- och skogsbruksministeriet fastställer dispositionsplanen för det tekniska biståndet ska ministeriet lämna den till övervakningskommittén för behandling. Landsbygdsverket ska lämna jord- och skogsbruksministeriet ett förslag till dispositionsplan senast en månad innan dispositionsplanen behandlas av övervakningskommittén.

Jord- och skogsbruksministeriet får ändra den fastställda dispositionsplanen. Väsentliga ändringar i dispositionsplanen ska lämnas till övervakningskommittén för behandling.

3 §
Godtagbara kostnader för det tekniska biståndet

Tekniskt bistånd får användas för jord- och skogsbruksministeriets, Landsbygdsverkets, landsbygdsnätverkets och närings-, trafik- och miljöcentralens skäliga, slutliga kostnader som är nödvändiga för att programmet ska kunna genomföras, om kostnaderna orsakas av

1) löner och lönebikostnader för arbetstagare i tjänste- eller arbetsavtalsförhållande samt övriga lagstadgade arbetsgivarkostnader,

2) tjänste- och arbetsresor samt utbildning för arbetstagare som avses i 1 punkten samt tjänste- och arbetsresor för personer som medverkar till programmet vid informationsmöten och utbildningar som avses i 6 punkten,

3) anskaffning av datorer, kommunikationsmedier och kontorstillbehör,

4) utredningar och utvärderingar,

5) övervakning och övervakningskommitténs verksamhet,

6) information samt informationsmöten och utbildningar,

7) anskaffning och utveckling av informationssystem,

8) nätverksbildning.

4 §
Begränsningar som gäller kostnaderna

För att lönekostnader ska vara godtagbara kostnader förutsätts det att det går att specificera vilken andel av arbetstagarens totala arbetstid som går åt i arbetsuppgifter som är nödvändiga för genomförandet av programmet och vilken andelen arbetstid i andra arbetsuppgifter är.

Tekniskt bistånd får inte användas för lönekostnader för en person som kan utöva offentlig makt genom att avgöra ansökningar om stöd eller om utbetalning av stöd eller genom att besluta om de åtgärder som övervakningen föranleder. Tekniskt bistånd får inte heller användas för lönekostnader för en person till vars uppgifter det hör att godkänna utbetalningar av stöd, bokföra programmedel eller övervaka användningen av medel som beviljats inom ramen för programmet.

Resekostnader ersätts till högst i statens vid tidpunkten i fråga gällande resereglemente angivet belopp.

5 §
Utbetalning av tekniskt bistånd

Till ansökan om utbetalning ska bifogas en på uppgifterna i bokföringen baserad rapport, räkningar och utredning som visar att de har betalats samt övrig utredning som behövs för att kontrollera att utgifterna är stödberättigande.

Ansökan om utbetalning av tekniskt bistånd ska göras minst en gång om året.

6 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 27 maj 2014.

  Helsingfors den 22 maj 2014

Inrikesminister
Päivi Räsänen

Äldre regeringssekreterare
Mika Saari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.