390/2014

Utfärdad i Helsingfors den 16 maj 2014

Lag om ändring av lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012) 7 kap. 8 § 3 mom. och

ändras 2 kap. 1 § 2 mom. 2 punkten, 4 kap. 2 och 7 § samt 7 kap. 2 och 4 § som följer:

2 kap.

Arbetssökande

1 §
Inledande av jobbsökning och jobbsökningens giltighet

Jobbsökningen upphör att vara i kraft om den arbetssökande


2) inte anlitar service hos arbets- och näringsmyndigheten inom den tid som myndigheten har satt ut och på det sätt som myndigheten förutsätter,


4 kap.

Information och rådgivning, sakkunnig- bedömningar, vägledning för yrkesval och karriär samt träning och prövning

2 §
Sakkunnigbedömningar

För att utreda en enskild kunds kompetens, yrkesskicklighet, lämplighet och alternativ i fråga om arbete, företagsverksamhet och utbildning kan arbets- och näringsbyrån och närings-, trafik- och miljöcentralen skaffa

1) kartläggningar av kompetensen och yrkesskickligheten,

2) undersökningar och bedömningar av arbetsförmågan,

3) bedömningar av företagarfärdigheter och förutsättningar för företagsverksamhet,

4) inledande kartläggningar enligt 9 § i lagen om främjande av integration, och

5) andra sakkunnigbedömningar.

7 §
Begränsningar i fråga om arbetsprövning

Om den som ordnar arbetsprövningen har sagt upp eller permitterat arbetstagare av produktionsorsaker eller av ekonomiska orsaker eller om den som ordnar arbetsprövningen har deltidsanställda, kan arbetsprövning ordnas, om den som ordnar arbetsprövningen har fullgjort sin skyldighet att erbjuda uppsagda, permitterade eller deltidsanställda arbetstagare arbete på det sätt som förutsätts i arbetsavtalslagen före ingåendet av avtalet om arbetsprövning, eller om den som ordnar arbetsprövningen av någon annan anledning inte har skyldighet att erbjuda arbete.

Enskilda kunder anvisas inte arbetsprövning, om

1) arbetsprövningen leder till att anställda hos den som ordnar arbetsprövningen sägs upp eller permitteras eller att deras anställningsvillkor försämras,

2) arbetsprövningen ger den som ordnar arbetsprövningen sådana fördelar som snedvrider konkurrensen mellan företag eller enskilda näringsidkare,

3) det är fråga om sådana uppgifter för vilka den som ordnar arbetsprövningen kräver ett intyg över narkotikatest enligt 6 § i lagen om integritetsskydd i arbetslivet (759/2004) och den enskilda kunden inte vill uppvisa ett sådant intyg,

4) det är fråga om uppgifter enligt lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002) och den enskilda kunden inte vill ta emot sådana uppgifter,

5) arbetsprövningen börjar inom två veckor efter det att en arbetsprövning som pågått i sex månader utan avbrott avslutats och den enskilda kunden inte begär något annat.

Arbetsgivare till vilken en enskild kund står i anställningsförhållande när ett avtal enligt 9 § ingås kan inte vara anordnare av arbetsprövning.

7 kap.

Lönesubvention

2 §
Förutsättningar som gäller arbetsgivare i fråga om lönesubvention

Lönesubvention kan beviljas kommuner, samkommuner, sammanslutningar och andra arbetsgivare, dock inte statliga ämbetsverk eller inrättningar.

Om arbetsgivaren har sagt upp eller permitterat arbetstagare av produktionsorsaker eller av ekonomiska orsaker eller om arbetsgivaren har deltidsanställda, kan lönesubvention beviljas, om arbetsgivaren har fullgjort sin skyldighet att erbjuda uppsagda, permitterade eller deltidsanställda arbetstagare arbete på det sätt som förutsätts i arbetsavtalslagen före inlämnandet av ansökan om lönesubvention, eller om arbetsgivaren av någon annan anledning inte har skyldighet att erbjuda arbete. För att lönesubvention ska beviljas förutsätts dessutom att arbetsgivaren har erbjudit arbete åt sådana arbetstagare som sagts upp av ekonomiska orsaker eller av produktionsorsaker och vars uppsägningstid har upphört under de 12 månader som föregår ansökan om lönesubvention.

Lönesubvention beviljas inte, om

1) den anställning som subventionen avser leder till att andra anställda hos arbetsgivaren sägs upp eller permitteras eller att deras arbetsförhållanden eller förmåner försämras,

2) arbetsgivaren får annat statligt stöd för samma tid för lönekostnaderna för den som ska anställas med subventionen,

3) subventionen snedvrider konkurrensen mellan andra aktörer som erbjuder samma produkter eller tjänster,

4) arbetsgivaren på ett väsentligt sätt har försummat sin skyldighet att betala skatter eller lagstadgade avgifter, om inte arbets- och näringsbyrån av särskilda orsaker som har samband med den som anställs med lönesubventionen anser det vara ändamålsenligt att bevilja subventionen.

Bestämmelser om undantag från de förutsättningar som föreskrivs i 3 mom. 2 punkten får utfärdas genom förordning av statsrådet.

4 §
Överföring av den som anställts med subventionen till uppgifter hos en annan arbetsanordnare

Arbetsgivaren får med samtycke av den som anställts med subventionen överföra honom eller henne till uppgifter hos någon annan arbetsanordnare. Överföringen förutsätter att den som får lönesubventionen meddelar arbets- och näringsbyrån om detta före överföringen. Till meddelandet ska fogas en redogörelse från arbetsanordnaren för att förutsättningarna enligt 2 § 2 mom. och 3 mom. 1 punkten uppfylls.

Närmare bestämmelser om förutsättningar för överföring av den som anställts med subvention får utfärdas genom förordning av statsrådet.


Denna lag träder i kraft den 1 juni 2014.

RP 200/2013
AjUB 1/2014
RSv 28/2014

  Helsingfors den 16 maj 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Arbetsminister
Lauri Ihalainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.