386/2014

Utfärdad i Helsingfors den 16 maj 2014

Lag om ändring av bränsleavgiftslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i bränsleavgiftslagen (1280/2003) 20 § 3 mom., 23 § 1 och 4 mom. samt 26 §,

sådana de lyder, 20 § 3 mom. i lag 1326/2009, 23 § 1 mom. och 26 § i lag 250/2008 samt 23 § 4 mom. i lag 891/2012, som följer:

20 §
Bränsleavgiftsrättelse till skattetagarens fördel

Den avgiftsskyldige eller Trafiksäkerhetsverkets skatteombud har rätt att hos Trafiksäkerhetsverket ansöka om rättelse i verkets beslut inom den tid som föreskrivs i 23 §.

23 §
Anförande av besvär hos förvaltningsdomstolen

I skatteuppbördsmyndighetens beslut med stöd av denna lag får ändring sökas genom besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Rätt att anföra besvär har den skattskyldige eller någon annan som saken gäller samt för statens räkning Trafiksäkerhetsverkets skatteombud.


Utöver vad som i 34 § 2 mom. i förvaltningsprocesslagen (586/1996) föreskrivs om avgörande av ett ärende utan att en part hörs, kan besvär som anförts av den skattskyldige eller av någon annan part avgöras utan att Trafiksäkerhetsverkets skatteombud hörs, om skattebeloppet med anledning av besvären kan ändras med högst 6 000 euro och ärendet inte lämnar rum för tolkning eller är oklart.

26 §
Förande av statens talan

Statens talan i ärenden som gäller ändringssökande och rättelse förs av Trafiksäkerhetsverkets skatteombud.

Trafiksäkerhetsverkets skatteombud hörs och delges beslut genom att skatteombudet ges tillfälle att ta del av besluten och de handlingar som ligger till grund för dessa.


Denna lag träder i kraft den 1 juni 2014.

Trafiksäkerhetsverkets skatteombud för talan i sådana ärenden som gäller bevakning av statens intresse och som är anhängiga när denna lag träder i kraft och i vilka Skatteförvaltningens Enhet för bevakning av skattetagarnas rätt är part.

RP 23/2014
FiUB 2/2014
RSv 32/2014

  Helsingfors den 16 maj 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Finansminister
Jutta Urpilainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.