384/2014

Utfärdad i Helsingfors den 16 maj 2014

Lag om ändring av bilskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i bilskattelagen (1482/1994) 54 § 3 mom., sådant det lyder i lag 971/2012, samt

ändras 55 § 1 mom., 69 § 3 mom. och 70 § 4 mom., sådana de lyder i lag 971/2012, som följer:

55 §

Vid sådan beskattning som avses i 54 § 1 mom. bevakas statens intresse av ett tullombud. Dessutom tillämpas lagen om Tullens organisation (960/2012) på statens intressebevakning. Vid den bilbeskattning som ankommer på Trafiksäkerhetsverket bevakas statens intresse av Trafiksäkerhetsverkets skatteombud.


69 §

Tiden för framställande av rättelseyrkande är tre år från ingången av kalenderåret efter det år då skatten fastställdes eller återbars, dock alltid minst 60 dagar från delfåendet av beslutet. För Tullens rättsbevakningsenhet och Trafiksäkerhetsverkets skatteombud är tiden för framställande av rättelseyrkande 30 dagar från det att beslutet fattades.


70 §

Besvärsskriften ska inom besvärstiden lämnas till den myndighet vars beslut överklagas. Den myndighet som fattat beslutet ska ge ett utlåtande med anledning av besvären. Myndigheten ska med anledning av besvär och utlåtande, då besvär anförts av en statlig intressebevakare, ge den skattskyldige och andra parter och, då besvär anförts av den skattskyldige eller andra parter, ge den statliga intressebevakaren tillfälle att avge bemötande. Vid behov ska den ändringssökande även ges tillfälle att avge genmäle. Besvärsskriften jämte bemötanden, genmälen och utlåtanden samt de övriga handlingar som uppkommit i ärendet ska utan dröjsmål sändas till förvaltningsdomstolen. Utöver vad som i 34 § 2 mom. i förvaltningsprocesslagen (586/1996) föreskrivs om avgörande av ett ärende utan att en part hörs, kan besvär som anförts av den skattskyldige eller andra parter avgöras utan att Trafiksäkerhetsverkets skatteombud hörs, om skattebeloppet med anledning av besvären kan ändras med högst 6 000 euro och ärendet inte lämnar rum för tolkning eller är oklart.Denna lag träder i kraft den 1 juni 2014.

Trafiksäkerhetsverkets skatteombud för talan i sådana ärenden som gäller bevakning av statens intresse och som är anhängiga när denna lag träder i kraft och i vilka Skatteförvaltningens Enhet för bevakning av skattetagarnas rätt är part.

RP 23/2014
FiUB 2/2014
RSv 32/2014

  Helsingfors den 16 maj 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Finansminister
Jutta Urpilainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.