380/2014

Utfärdad i Helsingfors den 15 maj 2014

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om yrkeskompetens för taxiförare

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om yrkeskompetens för taxiförare (825/2009) 2 § 2 mom., 5, 6 och 8 §, 9 § 1 och 2 mom. samt 10–12 §, av dem 12 § sådan den lyder delvis ändrad i förordning 425/2011, som följer:

2 §
Innehållet i och omfattningen av utbildningen för taxiförare

Undervisningen ska omfatta minst 30 timmar. I undervisningen ska det ingå undervisning i form av praktiska övningar i de ämnen som avses i 1 mom. 2 punkten underpunkt d och i 4 punkten underpunkt c. Bestämmelser om utbildning i lokalkännedom finns i 4 §.

5 §
Ansökan om körtillstånd

Ansökan om körtillstånd för taxiförare ska innehålla

1) två fotografier som uppfyller kraven i  10 § 1 mom. 2 punkten i körkortslagen (386/2011),

2) i 5 § 2 mom. i lagen om yrkeskompetens för taxiförare avsedda läkarutlåtanden som utfärdats högst sex månader tidigare,

3) ett intyg över högst sex månader tidigare avlagt prov i lokalkännedom.

Om körtillstånd söks för transporter som avses i 4 § 2 mom. i lagen om yrkeskompetens för taxiförare, ska till ansökan fogas ett av den myndighet som svarar för transporterna utfärdat intyg över transportbehovet och andra omständigheter som ska beaktas när körtillstånd beviljas.

6 §
Beviljande av körtillstånd

Om sökanden har fått annan körrätt än kortvarig körrätt på basis av ett körkort som beviljats utomlands eller har beviljats körkort i någon annan medlemsstat i Europeiska unionen eller stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet än Finland, är en förutsättning för körtillstånd att han eller hon har haft körrätt för bil i minst ett år efter att ha fyllt 18 år.

Om körtillstånd söks för transporter som avses i 4 § 2 mom. i lagen om yrkeskompetens för taxiförare, ska tidsfristen för inlämnande av intyg över avlagt prov för taxiförare eller prov i lokalkännedom vara så kort som möjligt. När tidsfristen bestäms ska tillgången på utbildning eller prov i lokalkännedom beaktas. Om tidsfristen förlängs, får den totala tidsfristen inte överskrida den maximitid som bestäms i lagen. Innan intyget över avlagt prov har lämnats in till polisen berättigar körtillståndet bara till transporter som avses i detta moment.

Ett körtillstånd gäller den föreskrivna tiden från dagen för beviljande av tillståndet. I körtillståndet antecknas de villkor som tillståndet förenats med. Om ett villkor stryks, ska ett nytt tillstånd lösas ut.

Avhämtas ett körtillstånd inte inom ett år från det att tillståndet beviljades, förfaller beslutet om beviljande.

8 §
Fortbildningens omfattning och genomförande

Fortbildningen ska omfatta minst sju lektioner inom fem år. Utbildningen kan ges i perioder. Periodens minimilängd är tre lektioner.

I fortbildningen ska det ingå i 12 § 1 mom. i lagen om yrkeskompetens för taxiförare avsedd undervisning med avseende på olika passagerargruppers särskilda behov. Undervisningen kan med avvikelse från 2 § 2 mom. ges även på något annat sätt än i form av praktiska övningar.

Fortbildningen ska ges under giltighetstiden för det körtillstånd för vars förlängning fortbildningen genomgås. När giltighetstiden för ett körtillstånd har gått ut och det vidtas åtgärder för att sätta i kraft körtillståndet på nytt, godkänns som fortbildning den undervisning som erhållits under de två år som föregår den nya ansökan om körtillstånd.

9 §
Förlängning av giltighetstiden för körtillstånd och utvidgning av körtillståndets giltighetsområde

Ansökan om förlängning av giltighetstiden för körtillstånd för taxiförare ska innehålla

1) intyg över fortbildningen,

2) utlåtanden som avses i 5 § 1 mom. 2 punkten, om sådana krävs enligt 5 § 2 mom. i lagen om yrkeskompetens för taxiförare, och

3) fotografier som avses i 5 § 1 mom. 1 punkten.

Ansökan om förlängning av giltighetstiden för körtillstånd får göras tidigast sex månader innan giltighetstiden går ut. Om beslutet om ett nytt körtillstånd har fattats innan giltighetstiden går ut för ett körtillstånd som sökanden redan har, gäller det nya körtillståndet med avvikelse från 6 § 3 mom. under föreskriven tid från utgången av giltighetstiden för det gamla körtillståndet.


10 §
Krav på undervisningspersonal

Läraren och den föreståndare som ansvarar för utbildningen ska ha de pedagogiska färdigheter som behövs i undervisningsuppgifterna och kännedom om utbildningsområdet som skaffats genom lämplig utbildning eller utbildningsarbete i praktiken. Han eller hon ska vara insatt i bestämmelserna och praxis inom taxibranschen. Föreståndaren ska dessutom ha körtillstånd för taxiförare.

11 §
Krav som gäller genomförande av utbildningen

Utbildningen kräver att man följer undervisningen och deltar i de praktiska övningarna. Utbildningen ska ordnas i lokaler eller utrymmen som är lämpliga för genomförande av undervisning och övningar och det ska finnas undervisningsmaterial som behövs i undervisningen och vid övningarna. Undervisningsmetoderna ska vara sådana att undervisningen och övningarna samt övervakningen av dem kan genomföras enligt bestämmelserna.

Lektionens längd är minst 45 minuter. Undervisningen ordnas som närundervisning.

12 §
Ansökan om utbildningstillstånd och fastställande av utbildningsprogram

Utbildningstillstånd söks för ett landskap. Utbildningstillstånd för landskapet Nyland gäller inte Helsingfors stad. Utbildningstillståndet för Helsingfors stad ska sökas separat. I ett utbildningstillstånd ska de villkor som tillståndet förenas med antecknas.

Sökanden ska

1) uppge firma under vilken verksamheten bedrivs,

2) utse en föreståndare som ansvarar för utbildningen och lämna en redogörelse för föreståndarens och lärarnas behörighet,

3) lägga fram ett utbildningsprogram som gjorts upp enligt de ämnen som avses i 2 § och av vilket undervisningsplanen och undervisningsmetoderna framgår,

4) lämna en redogörelse för de ekonomiska resurserna och övriga resurser för ordnande av den utbildning som avses i ansökan,

5) lämna en redogörelse för förutsättningarna för att anordna prov i lokalkännedom för alla stationsplatser i landskapet,

6) dessutom lämna övriga uppgifter som tillståndsmyndigheten begär för behandlingen av ansökan.

Det utbildningsprogram som avses i 2 mom. 3 punkten gäller för utbildningstillståndets giltighetstid. Av utbildningsprogrammet ska framgå hur de ämnen som avses i 2 § 1 mom. 2 punkten underpunkt d och 4 punkten underpunkt c behandlas och hur övningarna dimensioneras efter deltagarantalet, samt motsvarande uppgifter om hur de ämnen som avses i 8 § 2 mom. behandlas, om undervisningen ges i form av praktiska övningar.

Trafiksäkerhetsverket kan också på särskild ansökan fastställa ett utbildningsprogram för utbildning eller fortbildning av taxiförare. Ansökan kan också göras av någon annan än den som innehar eller ansöker om utbildningstillstånd. Fastställandet gäller högst fem år. Fastställandet av ett utbildningsprogram kan med hänsyn till verksamhetens karaktär och omfattning förenas med villkor i fråga om undervisningsarrangemang, undervisningslokaler, undervisningsutrustning, undervisningsredskap och gruppstorlek, om villkoren behövs för verksamheten och tillsynen över den.

Innehavare av utbildningstillstånd ska föra en förteckning där lärare och föreståndaren för utbildningen antecknas och bevara de handlingar som gäller utbildningen i minst sex år från det att utbildningen gavs.


Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2014. 

  Helsingfors den 15 maj 2014

Undervisning- och kommunikationsminister
Krista Kiuru

Regeringsråd
Eija Maunu

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.