379/2014

Utfärdad i Helsingfors den 15 maj 2014

Statsrådets förordning om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i statsrådets förordning om ändring av 3 § i förordningen om grundläggande utbildning

I enlighet med statsrådets beslut

ändras ikraftträdandebestämmelsen i statsrådets förordning om ändring av 3 § i förordningen om grundläggande utbildning (423/2012) som följer:

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2012.

En läroplan som gjorts upp i enlighet med den förordning som var i kraft före denna förordnings ikraftträdande jämte den timfördelning som anges i en sådan läroplan får iakttas tills Utbildningsstyrelsen fattar beslut om grunderna för läroplaner i enlighet med denna förordning och om ibruktagandet av de läroplaner som ska göras upp i enlighet med dessa läroplansgrunder.

Grunderna för läroplanen ska godkännas av Utbildningsstyrelsen så att de läroplaner som baserar sig på denna förordning tas i bruk för årskurserna 1-6 senast den 1augusti 2016, för sjunde årskursen senast den 1 augusti 2017, för åttonde årskursen senast den 1 augusti 2018 och för nionde årskursen senast den 1 augusti 2019.


Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2014.

  Helsingfors den 15 maj 2014

Undervisnings- och kommunikationsminister
Krista Kiuru

Regeringsråd
Janne Öberg

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.