377/2014

Utfärdad i Helsingfors den 14  maj 2014

Utrikesministeriets förordning om avgifter för utrikesförvaltningens prestationer

I enlighet med utrikesministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan paragrafen lyder i lag (348/1994), 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), sådan paragrafen lyder i lag (495/2005), och 39 § i lagen om konsulära tjänster (498/1999):

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om de avgifter som tas ut för utrikesministeriets och beskickningarnas prestationer.

Denna förordning tillämpas på honorärkonsulat i fråga om deras offentligrättsliga prestationer.

2 §
Avgiftsfria prestationer

Utrikesministeriet och beskickningarna utför följande prestationer avgiftsfritt, om inte annat följer av 2 mom.:

1) tjänsteuppdrag som inte direkt gäller en enskild person eller ett enskilt företag eller en grupp som på annat sätt klart avgränsats,

2) åtgärder av handräckningstyp som gäller en enskild person och vidtas i allmänt intresse,

3) åtgärder för skötsel av ett ärende för en person som fått rättshjälp enligt rättshjälpslagen (257/2002),

4) nödvändiga tjänster enligt 12, 19, 20 och 22 § i lagen om konsulära tjänster för utomlands nödställda eller anhållna, åtalade eller häktade personer samt smärre ekonomiskt bistånd,

5) åtgärder som hör till socialmyndigheternas verksamhetsområde och gäller faderskapsutredning, barnskydd, vårdnad om och underhållstrygghet för barn samt bistånd i situationer där någon olovligen bemäktigat sig barn,

6) exporttillstånd, exportintyg och intyg över att en vara blir i landet när det gäller produkter med dubbel användning,

7) förmedling av enskilda personers ansökningar och meddelanden till finska myndigheter när detta hör till beskickningarnas uppgifter,

8) förmedling av pensioner till utländska medborgare till följd av anställning inom utrikesförvaltningen samt förmedling av motsvarande prestationer som staten betalar,

9) ömsesidigt utbyte av upplysningar och utbildning och andra ömsesidiga prestationer som anknyter till myndigheternas samarbete,

10) anskaffande eller sammanställande för statliga myndigheter av utredning som gäller främmande stats lagstiftning,

11) kommunikation,

12) rådgivning och handledning som endast medför smärre kostnader,

13) informationsförmedling mellan Finland och andra stater eller internationella samfund,

14) utrikesministeriets bibliotekstjänst och utnyttjandet av forskarplatser samt

15) utgivande av expedition, utdrag, kopia och betyg i samband med ett anställningsförhållande och andra liknande prestationer.

För eventuella nödvändiga särskilda kostnader tas ersättning ut enligt 5 §.

I enlighet med internationell praxis eller på basis av ömsesidighet är följande prestationer avgiftsfria:

1) svar på främmande staters förfrågningar om finsk lagstiftning,

2) delgivning i Finland av rättegångshandlingar eller andra handlingar som anlänt från utlandet, samt

3) beviljande av identitetskort till medlemmar av personalen vid diplomatiska och därmed jämförbara beskickningar ackrediterade i Finland och vid konsulat i Finland som leds av en utsänd tjänsteman, eller till deras familjemedlemmar samt till en främmande stats honorärkonsul i Finland.

I avgiftstabell 1 och 2 finns bestämmelser om avgiftsbefrielse för avgiftsbelagda prestationer.

3 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

Utrikesministeriet och beskickningarna tar ut avgifter för följande offentligrättsliga prestationer:

1) resedokument,

2) visum,

3) uppehållstillstånd,

4) intyg och utdrag,

5) godkännande och fullmakt som avses i 4 § 2 mom. i lagen om användning av Kyotomekanismerna (109/2007) samt

6) andra notariella prestationer och motsvarande offentligrättsliga prestationer.

För offentligrättsliga prestationer tas det ut fasta avgifter enligt bilaga 1 samt ersättning enligt 5 § för eventuella särskilda kostnader. För visering tas det ut avgift i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 810/2009. Andra offentligrättsliga avgifter som avtalas bilateralt och inte ingår i avgiftstabellen finns i de landsspecifika avtalen.

För uppehållstillstånd tas det ut avgift i enlighet med inrikesministeriets förordning. Avgift tas ut även för avslag.

I 12 § i lagen om hälsovård utomlands för statens tjänstemän och arbetstagare (176/1987) bestäms om debitering av kostnader som utrikesförvaltningen förorsakas av anordnandet av hälsovård och företagshälsovård enligt den lagen.

4 §
Andra avgiftsbelagda prestationer

Andra avgiftsbelagda prestationer är

1) delgivning till utlandet,

2) anskaffning av handling och utredande av adress,

3) förmedling av pengar och ordnande av ekonomiskt bistånd,

4) fotokopia eller annan kopia av handling, teknisk upptagning eller annat material,

5) anlitande av utrikesförvaltningens kurirpost och transporttjänst,

6) användning av utrikesförvaltningens informationssystem,

7) utbildnings-, föreläsar-, tolk-, översättnings-, utrednings- och efterforskningsstjänster samt andra sakkunnigtjänster,

8) tryckalster som inte gäller information,

9) användning av ministeriets och beskickningarnas lokaler, möbler och apparatur samt kontorstjänster,

10) utskick och debitering av material på uppdrag, om detta inte ingår i materialets pris samt

11) sådan annan prestation på basis av uppdrag och motsvarande som hör till utrikesförvaltningens verksamhetsområde.

För andra avgiftsbelagda prestationer tas det ut fast avgift när det gäller punkterna 1–7 och en avgift som motsvarar självkostnadsvärdet när det gäller punkterna 8–11 i enlighet med bifogade avgiftstabell 2.

5 §
Ersättning för särskilda kostnader

För nödvändiga särskilda kostnader som en prestation medför för utrikesförvaltningen tas det utöver avgifter enligt 3–4 § ut ersättning enligt följande:

1) resekostnadsersättningar och ersättning för arbete utom tjänstetid till anställda inom utrikesförvaltningen, enligt bestämmelserna i statens allmänna tjänste- och arbetskollektivavtal samt andra direkta kostnader som prestationen medför för utlandsmyndigheten, och

2) utgifter för köp av tjänster av utomstående till fullt belopp, med undantag av normala postavgifter.

Ersättningen för särskilda kostnader tas ut i enlighet med avgiftstabell 2. Ersättning för särskilda kostnader tas ut också i det fall att en avgift inte tas ut enligt bestämmelserna i denna förordning. Ersättningen tas dock inte ut om indrivningskostnaderna överstiger det belopp som ska tas ut.

6 §
Betalningsvaluta

 Beskickningarna tar i första hand ut avgifter eller ersättningar i stationeringslandets valuta.  Om valutan är annan än euro, används som växelkurs den centralkurs som utrikesministeriet har meddelat. Betalningens eller ersättningens valutabelopp avrundas till den myntenhet som allmänt används i den lokala betalningsrörelsen.

  Om beskickningen tar ut en avgift eller en ersättning i annat än stationeringslandets valuta, betalas avgiften eller ersättningen antingen i euro eller i US-dollar, beroende på vilken av valutorna som utrikesministeriet har fastställt för beskickningen att använda utöver stationeringslandets valuta.

7 §
Avgifter som tas ut av honorärkonsulat

De avgifter som honorärkonsulat tar ut för resedokument, visering och uppehållstillstånd redovisas till staten. Övriga avgifter som tas ut med stöd av denna förordning räknas honorärkonsulaten till godo som ersättning för prestationer, om inte något annat har avtalats.

8 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2014. Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Genom denna förordning upphävs

1) utrikesministeriets förordning om avgifter för utrikesförvaltningens prestationer (1353/2011) och

2) utrikesministeriets förordning om avgifter för utrikesförvaltningens prestationer (872/2008) jämte senare ändringar.

  Helsingfors den 14 maj 2014

Statsminister
Jyrki Katainen

Chefen för allmänhetstjänster
Lauri Aaltonen

Bilaga 1

AVGIFTSTABELL 1

Prestation Avgift Betalningsgrund
Offentligrättsliga prestationer
Ärenden som gäller
- pass, diplomatpass, tjänstepass och identitetskort (+ kostnader som leveranssättet eventuellt medför); även avslag 140 € 3 § 1 mom. 1 p.
- snabbpass (+ kostnader som leveranssättet eventuellt medför); även avslag 160 € 3 § 1 mom. 1 p.
- expresspass (+ kostnader som leveranssättet eventuellt medför); även avslag 175 € 3 § 1 mom. 1p.
- tillfälligt pass (+ postavgifter); även avslag 175 € 3 § 1 mom. 1p.
- nödpass (+ postavgifter); även avslag 160 € 3 § 1 mom. 1 p.
- nationella identitetshandlingar för sjömän, tillfälligt främlingspass, laissez-passer-resedokument, tillfälligt resedokument till medborgare i Europeiska unionen för hemresa Emergency Travel Document (+ postavgifter); även avslag 140 € 3 § 1 mom. 1 p.
- pass för längre tid än ett år, diplomatpass, tjänstepass och identitetskort till frontveteraner från Finlands krig och personer som deltagit i minröjningen åren 1945–1952 (+ postavgifter); även avslag 60 € 3 § 1 mom. 1 p.
- viseringsavgift; även avslag 60 € 3 § 1 mom.
2 p. och 2 mom.
- viseringsavgift för barn i åldern 6–11 år; även avslag 35 € 3 § 1 mom.
2 p. och 2 mom.
- viseringsavgift enligt avtal om förenklade viseringsförfaranden mellan EU och tredjeländer för medborgare i detta tredje land 35 € 3 § 1 mom.
2 p. och 2 mom.
- avgift för påskyndat viseringsförfarande enligt avtal om förenklade viseringsförfaranden mellan EU och tredjeländer; även avslag 70 € 3 § 1 mom.
2 p. och 2 mom.
- blad för påförande av visering för personer som innehar ett resedokument inte godkänns av Finland 10 € 3 § 1 mom.
2 p. och 2 mom.
- intyg och dokumentutdrag vid utrikesministeriet 20 € 3 § 1 mom. 4 p.
- intyg och dokumentutdrag vid beskickningar i utlandet 30 € 3 § 1 mom. 4 p.
- bevis av köpvittne 160 € 3 § 1 mom. 4 p.
- interimistiska nationalitetsbevis för handelsfartyg 200 € 3 § 1 mom. 4 p.
- expeditionsavgift/projekt för godkännande och fullmakt som avses i 4 § 2 mom. i lagen om användning av Kyotomekanismerna (109/2007) 105 € 3 § 1 mom. 5 p.
- andra åtgärder som utöver åtgärderna enligt 2 och 3 § hör till utrikesförvaltningens uppgifter enligt lag, förordning eller internationella överenskommelser 40 € 3 § 1 mom. 6 p.
- upprättande av ny skeppsdagbok 160 € 3 § 1 mom. 6 p.
- mottagande av sjöförklaring 300 € 3 § 1 mom. 6 p.

Expeditionsavgift för resedokument tas inte ut för pass som utfärdas för:

1) republikens president och medlemmar av presidentens familj;

2) medlemmar av statsrådet, eller;

3) anställda inom utrikesförvaltningen eller deras familjemedlemmar.

Viseringsavgift tas inte ut:

1) i de fall i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 810/2009 som gäller barn under 6 år, skolelever, studerande, forskarstuderande och medföljande lärare som reser i studie- och utbildningssyfte; forskare från tredjeländer som reser inom gemenskapen för att bedriva vetenskaplig forskning, i syfte att underlätta medlemsstaternas förfaranden vid enhetlig visering för kortare vistelse;

2) av personer som inbjudits av riksdagen eller av Finlands regering;

3) av innehavare av diplomatpass eller tjänstepass som reser till eller via Finland i tjänsten, eller av lokalanställda medlemmar av personalen vid finska beskickningar som reser till Finland i tjänsten;

4) av medlemmar av personalen vid diplomatiska och därmed jämförbara beskickningar ackrediterade i Finland och vid konsulat i Finland som leds av en utsänd tjänsteman, eller av deras familjemedlemmar; 

5) av personer som genom beslut av statsrådet tas emot i Finland som flyktingar, på grund av behov av skydd eller av vägande humanitära skäl;

6) av personer som med stöd av en internationell överenskommelse får visum avgiftsfritt; av familjemedlemmar till medborgare i Finland som är medborgare i ett sådant tredjeland som behöver visum till Schengenområdet; av familjemedlemmar eller andra anhöriga till Europeiska unionens medborgare eller med dem jämförbara personer som omfattas av fri rörlighet och som behöver visum till Schengenområdet samt av personer som deltar i möten som ordnas i Finland av Förenta nationerna och dess underorgan, Europarådet, Europeiska unionen eller Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa; och

7) av Finlands honorärkonsuler.

Visering kan beviljas utan avgift

1) efter storolyckor och därmed jämförbara situationer, då humanitära skäl talar för det;

2) för sådana skolelevs- och ungdomsgrupper där medlemmarna är under 18 år och som på inbjudan av arrangörerna deltar i kultur- eller idrottsevenemang;

3) till innehavare av diplomatpass eller tjänstepass eller till deras familjemedlemmar, när det är av betydande värde för relationerna mellan Finland och en främmande stat; och

4) i andra fall som anges i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 810/2009.När det gäller visumpliktiga tredjelandsmedborgare kan avgiftens storlek, en nedsatt avgift eller en avgift som inte tas ut också ha sin grund i ett avtal om förenklat viseringsförfarande som har ingåtts mellan Europeiska unionen och tredjelandet i fråga eller som när det gäller avgiften är förhandlingsbar.

Expeditionsavgift för uppehållstillstånd tas inte ut:

1) av medlemmar av personalen vid diplomatiska och därmed jämförbara beskickningar ackrediterade i Finland och vid konsulat i Finland som leds av en utsänd tjänsteman, eller av deras familjemedlemmar;

2) av personer som genom beslut av statsrådet tas emot i Finland som flyktingar, på grund av behov av skydd eller av vägande humanitära skäl;

3) av personer som deltar i utbytesprogram för ungdomar med stöd av bilaterala avtal eller andra internationella arrangemang på grundval av reciprocitet; och

4) när handläggningen av avgiftsfri till följd av ett avtal som Finland har ingått med en annan stat..

Expeditionsavgift för intyg och utdrag tas inte ut:

1) för intyg som behövs för sökande av socialbidrag eller understöd; eller

2) för intyg som utfärdas till medlemmar av personalen vid diplomatiska och därmed jämförbara beskickningar ackrediterade i Finland och vid konsulat i Finland som leds av en utsänd tjänsteman.

Bilaga 2

AVGIFTSTABELL 2

Andra avgiftsbelagda prestationer Avgift Betalningsgrund
Ärenden som gäller
- delgivning av rättegångshandling eller annan handling, även försök till delgivning 100 € 4 § 1 mom. 1 p.
- anskaffning av ämbetsbetyg eller annan handling från utlandet och utredning av adressen till en person som bor i utlandet, även försök att anskaffa handling eller utreda adress 100 € 4 § 1 mom. 2 p.
- förmedling av pengar och ordnande av ekonomiskt bistånd, utom när biståndets sammanlagda belopp är högst   40 € 40 € 4 § 1 mom. 3 p.
- papperskopia i A4-format 0,50 € 4 § 1 mom. 4 p.
- papperskopia i A3-format 1,00 € 4 § 1 mom. 4 p.
- lagringsmedium 20 € 4 § 1 mom. 4 p.
- fotografi som ministeriet eller beskickningen har upphovsrätten till 20 € 4 § 1 mom. 4 p.
- publicering av ett sådant fotografi som utrikesministeriet eller beskickningen har upphovsrätten till 50 € 4 § 1 mom. 4 p.
- hantering av kurirpost 10 € 4 § 1 mom. 5 p.
- transport av fraktgods SKV 4 § 1 mom. 5 p.
- användning av utrikesministeriets informationssystem, per månad 100 € 4 § 1 mom. 6 p.
- utbildnings-, föreläsar-, tolk-, översättnings-, utrednings-, efterforsknings- och andra sakkunnigtjänster 150 €/h 4 § 1 mom. 7 p.
- förvaltningsområdets tryckalster SKV 4 § 1 mom. 8 p.
- användning av ministeriets och beskickningarnas lokaler, möbler och apparatur samt kontorstjänster SKV 4 § 1 mom. 9 p.
- utskick och debitering av material på uppdrag, om detta inte ingår i materialets pris SKV 4 § 1 mom. 10 p.
- annan sådan prestation på basis av uppdrag och motsvarande som hör till utrikesförvaltningens verksamhetsområde SKV 4 § 1 mom. 11 p.
Ersättning för särskilda kostnader
Ärenden som gäller
- till anställda inom utrikesförvaltningen resekostnadsersättningar och ersättning för arbete utom tjänstetid samt andra omedelbara kostnader som en prestation medför till fullt belopp 5 § 1 mom. 2 p.
- utgifter för köp av tjänster av utomstående (exkl. normala postavgifter) till fullt belopp 5 § 1 mom. 2 p.

För delgivning till utlandet tas inte ut avgift:

1) i ärenden som hör under allmänt åtal;

2) i ärenden enligt utlänningslagen (301/2004);

3) i ärenden där rättshjälp enligt rättshjälpslagen (257/2002) har beviljats innan begäran om delgivning gjorts; eller

4) i ärenden som anhängiggjorts av sociala myndigheter på tjänstens vägnar.

Avgift tas inte ut av myndigheter som sköter socialärenden och inte heller av offentligrättsliga samfund vars uppgifter hänför sig till bevakningen av allmänt intresse.

Separat avgift tas inte ut för förvaltningsområdets informationsmaterial eller för kopia, om kopian ges ut som en del av någon annan avgiftsbelagd prestation.

För transport med utrikesförvaltningens kurirpost tas det ut en avgift i enlighet med utrikesministeriets föreskrift om personalens privata kurirförsändelser. Avgiften kan också tas ut av mottagaren.

Användningen av ministeriets informationssystem är avgiftsbelagd för användare som inte hör till utrikesförvaltningen, om inte ministeriet utifrån reciprocitet beslutar annat.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.