362/2014

Utfärdad i Helsingfors den 29 april 2014

Undervisnings- och kulturministeriets förordning  om avgiftsbelagda prestationer vid Nationella centret för utbildningsutvärdering 

I enlighet med undervisnings- och kulturministeriets beslut

föreskrivs med stöd av 8 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan paragrafen lyder i lag 348/1994:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om de avgiftsbelagda prestationer som tas ut av Nationella centret för utbildningsutvärdering.

2 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer 

Utvärderingscentret tar ut en fast avgift enligt 6 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) för sådana utvärderingar av kvalitetssystemen som avses i 87 § i universitetslagen (558/2009) och 9 § i yrkeshögskolelagen (351/2003). Den avgift som ska tas ut uppgår till

1) 35 000 euro, om antalet studerande vid högskolan uppgår till minst 20 000,

2) 30 000 euro, om antalet studerande vid högskolan är mindre än 20 000,

3) 15 000 euro, om det gäller en förnyad utvärdering.

3 §
Avgiftsbelagda prestationer som prissätts på affärsekonomiska grunder 

De prestationer som utvärderingscentret tar ut på affärsmässiga grunder enligt 7 § i lagen om grunderna för avgifter till staten, utgörs av följande prestationer som baserar sig på en beställning eller ett uppdrag

1) övriga utvärderingar, utredningar och publikationer än de som avses i 2 §, 

2) utbildnings- och konsulttjänster,  

3) användning av lokaler och utrustning som utvärderingscentret besitter, 

4) fotokopior och andra avskrifter samt sändande av dem med undantag för sådana kopior och utskrifter som avses i 4 §,

5) övriga prestationer som baserar sig på en beställning eller ett uppdrag.

4 §
Prestationer som utfärdas med stöd av lagen om offentlighet i myndigheters verksamhet 

Utvärderingscentret bestämmer den avgift som ska tas ut för att ta fram uppgifter enligt 34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) samt den avgift som tas ut för kopior och utskrifter enligt 3 mom. i den lagen, med iakttagande av vad som bestäms i den paragrafen. 

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2014 och gäller till den 30 april 2017.

Genom förordningen upphävs punkterna 14—19 i bilagan till undervisnings- och kulturministeriets förordning om undervisnings- och kulturministeriets avgiftsbelagda prestationer (263/2012).

Om det gäller ett avtal om ett uppdrag eller något annat avtal som har undertecknats innan denna förordning trätt i kraft, bestäms beloppet på den avgift som tas ut enligt de bestämmelser som gällde vid förordningens ikraftträdande.

  Helsingfors den 29 april 2014

Undervisnings- och kommunikationsminister
Krista Kiuru

Regeringsråd
Piritta Väinölä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.