344/2014

Utfärdad i Helsingfors den 24 april 2014

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om internationell rättshjälp i straffrättsliga ärenden

I enlighet med statsrådets beslut

upphävs i förordningen om internationell rättshjälp i straffrättsliga ärenden (13/1994) 9 § samt

ändras 3 § 1 mom. och 10 § 1 mom., av dem 3 § 1 mom. sådant det lyder i förordning 61/2013, som följer:

3 §
Begäran om utlämnande av straffregisteruppgifter

En utländsk myndighets begäran om utlämnande av straffregisteruppgifter i enlighet med 1 § 2 mom. 5 punkten och 24 § i lagen ska framställas hos Rättsregistercentralen.


10 §
Översättningar

Om en utländsk myndighets begäran om rättshjälp eller de handlingar som ansluter sig till den är avfattade på något annat språk än finska eller svenska, ska handlingarna till den del det är behövligt översättas till finska eller svenska, om det inte annars enligt finsk lag är möjligt att verkställa den delgivning eller vidta någon annan åtgärd som har begärts.Denna förordning träder i kraft den 29 april 2014.

  Helsingfors den 24 april 2014

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Lagstiftningsråd
Tanja Innanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.