342/2014

Utfärdad i Helsingfors den 25 april 2014

Lag om ändring av teater- och orkesterlagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i teater- och orkesterlagen (730/1992) 1, 3, 4 och 6 a §,

av dem 1 § sådan den lyder i lag 642/1998 samt 6 a § sådan den lyder i lagarna 1277/1994 och 1075/2005, som följer:

1 §

Teatrar och orkestrar beviljas statsandel för sina driftskostnader på det sätt som föreskrivs i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) och denna lag.

Bestämmelserna om teatrar i denna lag tillämpas också på cirkusar.

3 §

Statsandelsberättigade är de teatrar och orkestrar som

1) undervisnings- och kulturministeriet inom ramen för statsbudgeten godkänt såsom berättigade till statsandel för teatrar och orkestrar,

2) Svenska Teatern i Helsingfors och Tampereen Työväen Teatteri.

4 §

Undervisnings- och kulturministeriet beslutar inom ramen för statsbudgeten om det antal årsverken som ska utgöra den kalkylerade grunden vid beräkningen av statsandelarna för teatrar och orkestrar.

6 a §

Undervisnings- och kulturministeriet kan inom ramen för statsbudgeten bevilja Suomen Kansallisteatteri statsunderstöd för driftskostnader och anläggningsprojekt.

Undervisnings- och kulturministeriet kan inom ramen för statsbudgeten besluta att teatrar och orkestrar som har riksomfattande eller regional betydelse beviljas extra statsunderstöd.

Undervisnings- och kulturministeriet kan inom ramen för statsbudgeten bevilja statsunderstöd för utveckling av teatrars och orkestrars verksamhet.


Denna lag träder i kraft den 5 maj 2014.

RP 217/2013
KuUB 2/2014
RSv 18/2014

  Helsingfors den 25 april 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Kultur- och bostadsminister
Pia Viitanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.