339/2014

Utfärdad i Helsingfors den 25 april 2014

Lag om ändring av 2 kap. i rättegångsbalken

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i rättegångsbalken 2 kap. 1, 2 och 3 a §, sådana de lyder i lag 811/2008, som följer:

2 kap.

Om domförhet

1 §

I brottmål är en tingsrätt domför med ordföranden och två nämndemän.

Tingsrätten är domför i brottmål också i en sammansättning med tre lagfarna medlemmar, om det ska anses motiverat med hänsyn till målets art eller av något annat särskilt skäl.

2 §

Tingsrättens sammansättning enligt 1 § 1 mom. kan förstärkas med ytterligare en lagfaren medlem, om det ska anses motiverat med hänsyn till målets omfattning eller av något annat särskilt skäl. På samma villkor kan tingsrätten ha en tredje nämndeman.

3 a §

Om en nämndeman får förhinder efter det att huvudförhandlingen har inletts, är tingsrätten domför med minst en nämndeman.

Om en medlem i en sammansättning med tre lagfarna medlemmar får förhinder efter det att huvudförhandlingen har inletts, är tingsrätten domför med minst två medlemmar.


Denna lag träder i kraft den 1 maj 2014.

RP 4/2014
LaUB 3/2014
RSv 25/2014

  Helsingfors den 25 april 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.