322/2014

Utfärdad i Helsingfors den 11 april 2014

Lag om ändring av lagen om frontmannapension

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till lagen om frontmannapension (119/1977) en ny 19 §, i stället för den 19 § som upphävts genom lag 169/2008, som följer:

19 §

Utöver vad som föreskrivs i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) har Folkpensionsanstalten, trots sekretessbestämmelserna och andra begränsningar av rätten att lämna ut uppgifter, rätt att för hemkommunen uppge namn och personbeteckning för en mottagare av fronttillägg för att det ska kunna utredas huruvida denne har möjlighet att få rehabilitering enligt lagen om rehabilitering av frontveteraner (1184/1988).

Folkpensionsanstalten ska årligen före utgången av januari avgiftsfritt lämna kommunen de uppgifter som avses i 1 mom. Kommunen får inte använda de uppgifter som lämnats ut av Folkpensionsanstalten för något annat syfte än det som nämns i 1 mom. och inte heller överlåta dem vidare.


Denna lag träder i kraft den 1 maj 2014.

Folkpensionsanstalten ska första gången lämna kommunen uppgifter enligt 19 § 1 mom. senast en månad efter lagens ikraftträdande.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 8/2014
ShUB 2/2014
RSv 20/2014

  Helsingfors den 11 april 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Social- och hälsovårdsminister
Paula Risikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.