318/2014

Utfärdad i Helsingfors den 11 april 2014

Lag om ändring av 1 och 2 § i lagen om köpvittnen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om köpvittnen (573/2009) 1 och 2 §, sådana de lyder, 1 § i lagarna 1190/2011 och 927/2013 samt 2 § delvis ändrad i lag 927/2013, som följer:

1 §
Uppgift som köpvittne som grundar sig på tjänsteställning

Köpvittnen är

1) cheferna för magistraterna, häradsskrivarna, notarius publicus, polischeferna, biträdande polischeferna, ledande häradsfogdarna, häradsfogdarna och landskapsfogden samt närings-, trafik- och miljöcentralernas lantmäteriingenjörer,

2) de tjänstemän vid Lantmäteriverket och tjänsteinnehavare i kommunerna som enligt 5 § i fastighetsbildningslagen (554/1995) kan vara förrättningsingenjörer,

3) de tjänstemän och arbetstagare vid beskickningar i utlandet som avses i 33 § i lagen om konsulära tjänster (498/1999).

Chefen för en magistrat, en polisinrättning och ett utsökningsverk samt en tjänsteman anställd vid Lantmäteriverket som förordnats särskilt får dessutom förordna underlydande tjänstemän till köpvittne. En tjänsteman som avgör inskrivningsärenden får dock inte förordnas till köpvittne.

Rätten att vara köpvittne upphör för de personer som avses i 1 och 2 mom. när deras tjänste- eller arbetsavtalsförhållande upphör.

2 §
Av Lantmäteriverket förordnade köpvittnen

Om tillgången på köpvittnestjänster kräver det får någon annan än en i 1 § avsedd person på ansökan förordnas att vara köpvittne. Den som förordnas ska vara tillräckligt förtrogen med uppgiften och ha övriga förutsättningar att sköta den.

Rätten att vara i 1 mom. avsett köpvittne upphör när köpvittnet fyller 68 år. Ett förordnande till köpvittne kan återkallas, om

1) köpvittnet försummar sina uppgifter enligt denna lag,

2) köpvittnet i övrigt visar sig vara olämplig för uppgiften, eller om

3) förhållandena annars förändras så att ett förordnande till köpvittne inte skulle kunna ges.

Köpvittnet förordnas av och förordnandet återkallas av Lantmäteriverket. Ett sådant ärende avgörs av en särskilt förordnad inskrivningsjurist eller annan tjänsteman anställd vid Lantmäteriverket. Bestämmelser om sökande av ändring i beslut av en myndighet finns i förvaltningsprocesslagen (586/1996).


Denna lag träder i kraft den 1 maj 2014.

Om rätten att vara köpvittne upphör i enlighet med ett förordnande som har getts före lagens ikraftträdande, när den som förordnats fyller 65 år och personen i fråga inte har fyllt 65 år vid lagens ikraftträdande, ska bestämmelserna i 2 § 2 mom. tillämpas i stället för förordnandet.

RP 212/2013
JsUB 2/2014
RSv 13/2014

  Helsingfors den 11 april 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.