295/2014

Utfärdad i Helsingfors den 10 april 2014

Statsrådets förordning om förvaltning av utvecklingsprogrammen för landsbygden

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 7, 8 och 15 § i lagen om förvaltning av utvecklingsprogrammen för landsbygden (27/2014):

1 kap.

Utarbetande av program, plan och strategi

1 §
Samarbete vid utarbetande av program

Utöver det som i Europeiska unionens lagstiftning föreskrivs om utarbetande av program i samarbete med partnerna ska i beredningen av program och av ändringar i programmen delta åtminstone

1) behöriga myndigheter inom centralförvaltningen och regionalförvaltningen,

2) lokala aktionsgrupper och övriga intressegrupper som har att göra med genomförandet av programmen,

3) experter på utveckling av jordbruket, landsbygden och regionerna.

2 §
Samarbete vid utarbetande av regionala planer för utveckling av landsbygden

I beredningen av regionala planer för utveckling av landsbygden och av ändringar i dem ska delta åtminstone

1) behöriga myndigheter inom regionalförvaltningen,

2) samarbetsgrupper eller motsvarande organ som är verksamma i regionen,

3) lokala aktionsgrupper och övriga intressegrupper och företag som har att göra med genomförandet av planerna,

4) experter på utveckling av regionen eller dess delområde.

3 §
Samarbete vid utarbetande av lokala utvecklingsstrategier

I beredningen av lokala utvecklingsstrategier och av ändringar i dem ska delta åtminstone

1) berörda myndigheter inom lokalförvaltningen,

2) experter på utveckling av det område där strategin genomförs eller av dess delområde,

3) de företag, intressegrupper och övriga aktörer i det område där strategin genomförs som är av väsentlig betydelse för genomförandet av strategin,

4) företrädare för lokalbefolkningen.

2 kap.

Landsbygdsnätverket

4 §
Serviceenheten för landsbygdsnätverket

Vid Landsbygdsverket finns en serviceenhet som betjänar landsbygdsnätverket och som svarar för landsbygdsnätverkets verksamhet.

5 §
Styrgruppen för landsbygdsnätverket

Den av jord- och skogsbruksministeriet utsedda styrgruppen för landsbygdsnätverket leder landsbygdsnätverkets verksamhet samt godkänner de planer som avses i 6 och 7 § och övervakar genomförandet av dem.

Medlemmarna i styrgruppen är företrädare för de aktörer som är viktiga med tanke på landsbygdsnätverkets uppgifter. En företrädare för jord- och skogsbruksministeriet är ordförande för styrgruppen. Styrgruppen gör upp en egen arbetsordning som jord- och skogsbruksministeriet fastställer.

6 §
Flerårig handlingsplan

Landsbygdsnätverkets verksamhet styrs av en flerårig handlingsplan som görs upp av jord- och skogsbruksministeriet för den tidsperiod då programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland genomförs. Den fleråriga handlingsplanen ska innehålla åtminstone

1) landsbygdsnätverkets strategi,

2) beskrivning av, innehåll i och mål för verksamheten och de tjänster som produceras av serviceenheten för landsbygdsnätverket,

3) en finansieringsplan för den tidsperiod då den fleråriga handlingsplanen genomförs.

7 §
Årlig handlingsplan och årsberättelse

Serviceenheten för landsbygdsnätverket gör upp en årlig handlingsplan. Den årliga handlingsplanen ska innehålla åtminstone

1) en beskrivning av landsbygdsnätverkets och landsbygdsnätverkets serviceenhets verksamhet under det år planen gäller,

2) en finansieringsplan för det år planen gäller.

Serviceenheten för landsbygdsnätverket ska göra upp en årsberättelse över landsbygdsnätverkets verksamhet där genomförandet av det gångna årets verksamhetsplan beskrivs.

3 kap.

Särskilda bestämmelser

8 §
Godkännande av lokala aktionsgrupper

Utöver det som föreskrivs i 16 § 2 mom. i lagen om förvaltning av utvecklingsprogrammen för landsbygden (27/2014) ska följande kriterier användas vid godkännande av lokala aktionsgrupper:

1) en tydlig avgränsning av verksamhetsområdet, regionens invånarantal samt motiveringar för att regionen är lämplig för lokal verksamhet och delaktighet,

2) intressegruppens verksamhetsmässiga, ekonomiska och administrativa kompetens,

3) uppfyllande av de krav som ställs på lokala utvecklingsstrategier,

4) kommunernas ekonomiska engagemang i de lokala utvecklingsstrategierna,

5) säkerställande av öppenhet och jämlikhet i de dokument som rör intressegruppens verksamhet och beslutsfattande.

9 §
Godkännande av innovationsgrupper för landsbygden

Vid godkännande av innovationsgrupper för landsbygden ska följande kriterier användas:

1) uppfyllande av de krav som ställs på sammansättningen av innovationsgrupper,

2) den expertis och kompetens som innovationsgruppen förfogar över när det gäller den eftersträvande innovationen,

3) uppfyllande av de krav som ställs på innovationsgruppers planer,

4) motiveringar för hur man genom den verksamhet som ingår i plan kan

a) skapa nya innovationer,

b) göra innovationen till affärsverksamhet,

c) främja effektivt utnyttjande av resurser samt bioekonomi,

5) säkerställande av öppenhet och jämlikhet i de dokument som rör intressegruppens verksamhet och beslutsfattande.

10 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 14 april 2014.

  Helsingfors den 10 april 2014

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Äldre regeringssekreterare
Mika Saari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.