294/2014

Utfärdad i Helsingfors den 10 april 2014

Statsrådets förordning om förfarandet vid ansökan till yrkesutbildning, gymnasieutbildning och förberedande utbildning efter den grundläggande utbildningen

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs

med stöd av 28 a § i lagen om grundläggande utbildning (628/1998), 19 § 2 mom. i gymnasielagen (629/1998), 26 § 2 mom. i lagen om yrkesutbildning (630/1998) samt 1 a i lagen om antagningsregistret, högskolornas riksomfattande datalager och studentexamensregistret (1058/1998), av dem 28 a § i lagen om grundläggande utbildning sådan den lyder i lag 1263/2013, 19 § 2 mom. i gymnasielagen sådan den lyder i lag 1044/2013 samt 1 a § i lagen om antagningsregistret, högskolornas riksomfattande datalager och studentexamensregistret sådan den lyder i lag 1123/2007:

1 §
Gemensam ansökan till yrkesutbildning och gymnasieutbildning

Gemensam ansökan används vid antagning av studerande till grundläggande yrkesutbildning enligt lagen om yrkesutbildning (630/1998) och till gymnasieutbildning enligt gymnasielagen (629/1998) samt till undervisning i huslig ekonomi som ordnas i annan form än som grundläggande yrkesutbildning.

Gemensam ansökan används inte vid antagning av studerande till

1) utbildning som förbereder för yrkesinriktad grundexamen som avläggs genom en fristående examen,

2) grundläggande yrkesutbildning som ordnas i form av läroavtalsutbildning,

3) grundläggande yrkesutbildning på främmande språk,

4) yrkesinriktad specialundervisning som ordnas på basis av en särskild utbildningsuppgift,

5) undervisning och handledning som ges handikappade i tränings- och rehabiliteringssyfte,

6) utbildning som förbereder invandrare för grundläggande yrkesutbildning,

7) orienterande och förberedande utbildning för grundläggande yrkesutbildning,

8) utbildning som förbereder invandrare och personer med ett främmande språk som modersmål för gymnasieutbildning,

9) gymnasieutbildning för vuxna,

10) skolorna Helsingin Saksalainen koulu och International School of Helsinki samt Europeiska skolan i Helsingfors och Steinerskolorna.

Den som har avlagt en yrkesinriktad grundexamen, någon annan yrkesexamen eller högskoleexamen efter den grundläggande utbildningen får inte söka till yrkesutbildning genom gemensam ansökan. Utbildningsanordnaren beslutar om ansökningsförfarandet vid antagning av ovan nämnda personer till yrkesutbildning som avses i 1 mom.

2 §
Ansökan till förberedande utbildning efter den grundläggande utbildningen

Ansökan till förberedande utbildning efter den grundläggande utbildningen används vid antagning av studerande

1) till påbyggnadsundervisning enligt lagen om grundläggande utbildning (628/1998),

2) till sådan utbildning enligt gymnasielagen som förbereder invandrare och personer med ett främmande språk som modersmål för gymnasieutbildning,

3) till sådan orienterande och förberedande utbildning enligt lagen om yrkesutbildning som föregår den grundläggande yrkesutbildningen,

4) till sådan utbildning enligt lagen om yrkesutbildning som förbereder invandrare för den grundläggande yrkesutbildningen.

3 §
Tilläggsansökan

Utbildningsanordnaren beslutar om ansökningsförfarandet vid fördelning av utbildningsplatser som inte fördelats efter att ansökningsförfarandet enligt denna förordning har avslutats.

4 §
Grunderna för antagning av studerande

Om grunderna för antagning av studerande gäller vad som bestäms i lag eller med stöd av lag.

5 §
Ansökningsregister

Ansökningarna enligt denna förordning genomförs med hjälp av registret för ansökan till yrkesutbildning, gymnasieutbildning och övrig utbildning efter den grundläggande utbildningen, som avses i 1 § 1 mom. 2 punkten i lagen om antagningsregistret, högskolornas riksomfattande datalager och studentexamensregistret (1058/1998).

6 §
Ansökningstid

Undervisnings- och kulturministeriet beslutar om tidtabellerna för ansökan och kompletterande ansökan enligt denna förordning.

7 §
Utbildningsstyrelsens uppgifter

Utbildningsstyrelsen svarar på riksplanet för genomförandet av ansökningarna samt för mottagningen, behandlingen och förvaringen av ansökningarna. Utbildningsstyrelsen bestämmer om närmare tidtabell för förandet av antagningsregistret.

Utbildningsstyrelsen har dessutom till uppgift att i samarbete med utbildningsanordnarna producera information för att stödja dem som blivit utan studieplats att söka sig till någon annan utbildning eller ut i arbetslivet.

8 §
Uppgifter som ska lämnas till registret för ansökan

Utbildningsanordnaren ska till registret för ansökan lämna följande uppgifter:

1) det utbildningsutbud som ansökan omfattar,

2) antagningsgrunderna till den del beslut om dem fattas av utbildningsanordnaren,

3) andra behövliga uppgifter som antagningen förutsätter.

Vid ansökan till förberedande utbildning efter den grundläggande utbildningen ska utbildningsanordnaren utöver vad som bestäms i 1 mom. till ansökningsregistret lämna uppgifter också om sökande som föreslås bli valda, som placerats på reservplats och vilkas ansökan underkänts.

9 §
Ingivande av ansökan

Den sökande ska ge in sin ansökan till Utbildningsstyrelsen. Bilagorna till ansökan ska ges in till utbildningsanordnaren.

10 §
Ansökningsönskemål

Ansökan till utbildning som ingår i en gemensam ansökan till yrkesutbildning och gymnasieutbildning görs med en enda ansökan där sökanden kan lägga fram högst fem ansökningsönskemål i den prioritetsordning som sökanden önskar. Ansökan till utbildning som ingår i förberedande utbildning efter den grundläggande utbildningen görs med en enda ansökan där sökanden kan lägga fram högst tre ansökningsönskemål i den prioritetsordning som sökanden önskar.

Ansökningsönskemålen och prioritetsordningen kan inte ändras efter ansökningstiden.

11 §
Förslag till antagning

Utbildningsstyrelsen utarbetar med hjälp av registret för ansökan utbildningsanordnaren ett förslag till antagning samt till sökande på reservplats. Det föreslås att den sökande antas till den undervisning eller utbildning som han eller hon kan bli vald till enligt antagningsgrunderna och i enlighet med det ansökningsönskemål som är först i prioritetsordningen. En sökande kan antas från reservplats endast till sådan undervisning eller utbildning som i prioritetsordningen föregår det ansökningsönskemål som avser den undervisning eller utbildning som han eller hon föreslås bli vald till.

12 §
Beslut om antagning av studerande

Utbildningsanordnaren fattar ett beslut om antagning av elever eller studerande i enlighet med det förslag till antagning som avses i 11 §. Om situationer då meddelande om att ansökan avslagits får delges sökanden per post genom brev bestäms i 28 b § i lagen om grundläggande utbildning, i 19 a § i gymnasielagen och i 26 a § i lagen om yrkesutbildning.

13 §
Meddelande om mottagare av studieplatser

Utbildningsanordnaren ska till registret för ansökan meddela uppgifter om de sökande som tagit emot en studieplats inom ramen för de ansökningar som avses i denna förordning. Uppgifterna ska meddelas också då antagningen av studerande sker genom tilläggsansökan som avses i 4 §.

14 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2014.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning om gemensam ansökan till yrkesutbildning och gymnasieutbildning (30/2008).

Denna förordning tillämpas för första gången vid antagning av elever eller studerande till utbildning som börjar den 1 augusti 2014 eller senare. På utbildning som inleds före nämnda tidpunkt tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Helsingfors den 10 april 2014

Undervisnings- och kommunikationsminister
Krista Kiuru

Regeringsråd
Piritta Väinölä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.