292/2014

Utfärdad i Helsingfors den 10 april 2014

Statsrådets förordning om utredningar om utrymningssäkerhet

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 19 § 4 mom. i räddningslagen (379/2011):

1 §

En i 19 § i räddningslagen (379/2011) avsedd utredning om utrymningssäkerhet ska innehålla följande uppgifter om verksamheten vid objektet:

1) verksamhetsutövarens namn och kontaktuppgifter,

2) besöksadress,

3) vilken tjänst som tillhandahålls och produktionssättet,

4) antalet boende eller personer som vårdas, fördelat enligt verksamhet och utrymmen,

5) antalet anställda vid olika tidpunkter.

Utredningen om utrymningssäkerhet ska innehålla följande uppgifter om byggnaden och om de utrymmen som används i verksamheten:

1) byggnadens brandklass och antal våningar,

2) ytan per våning av de utrymmen som används i verksamheten,

3) en beskrivning av de arrangemang för släcknings- och räddningsuppgifter som utarbetats i syfte att trygga förutsättningarna för att snabbt kunna upptäcka och släcka eldsvåda, tillkalla hjälp och rädda människor.

Till utredningen ska fogas

1) beslutet om bygglov,

2) en situationsplan samt en planritning över de utrymmen som används i verksamheten, av vilka rummens användningsändamål, brandceller, uppdelning, utrymningsvägar och räddningsvägar framgår.

När en verksamhetsutövare utarbetar en utredning om utrymningssäkerhet ska verksamhetsutövaren beakta en i 15 § i räddningslagen avsedd räddningsplan för objektet i fråga.

2 §

I en utredning om utrymningssäkerhet ska verksamhetsutövaren redogöra för

1) på vilket sätt begränsad, nedsatt eller avvikande funktionsförmåga hos de boende eller de personer som vårdas inverkar på utrymningen vid eldsvådor och andra farliga situationer,

2) om avsikten är att de boende eller de personer som vårdas ska kunna avlägsna sig på egen hand, med de anställdas hjälp eller med hjälp av både anställda och räddningsverket,

3) vilken handlingsberedskap de anställda och den eventuella utomstående hjälpen har, 

4) hur lång tid det tar för de boende eller de som vårdas att avlägsna sig från olika rum och brandceller.

Utredningen ska åtminstone omfatta bostads- och övernattningsutrymmen och eventuella andra vistelseutrymmen, samt utrymningsvägarna i anslutning till dessa utrymmen.

Utrymmen som är avsedda för krävande vård ska behandlas separat i utredningen, om de arrangemang som krävs för utrymmenas utrymningssäkerhet avviker avsevärt från arrangemang för de övriga utrymmena.

3 §

När en i 19 § 2 mom. i räddningslagen avsedd utredning om utrymningssäkerhet uppdateras ska verksamhetsutövaren bedöma om det skett sådana förändringar i verksamheten, byggnaden eller byggnadens säkerhetsarrangemang som inverkar på de uppgifter som lämnats i utredningen enligt 2 §.

Om inga ändringar görs i uppgifterna i en utredning om utrymningssäkerhet när den ska uppdateras, ska verksamhetsutövaren meddela den lokala räddningsmyndigheten detta skriftligen.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2014.

I Helsingfors den 10 april 2014

Inrikesminister
Päivi Räsänen

Överingenjör
Kirsi Rajaniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.