273/2014

Utfärdad i Helsingfors den 28 mars 2014

Lag om ändring av vägtrafiklagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till vägtrafiklagen (267/1981) en ny 105 b §, i stället för den 105 b § som upphävts genom lag 401/2005, som följer:

105 b §
Informationsbrev om trafikbrott eller trafikförseelser som begåtts i Finland till ägaren eller innehavaren eller en tillfällig användare av ett fordon som är registrerat i en annan medlemsstat

För trafikbrott eller trafikförseelser som begåtts i Finland får polisen till ägaren eller innehavaren eller en tillfällig användare av ett fordon som är registrerat i en annan medlemsstat i Europeiska unionen skicka ut ett informationsbrev som avses i artikel 5 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/82/EU om underlättande av ett gränsöverskridande informationsutbyte om trafiksäkerhetsrelaterade brott.

Informationsbrev kan skickas ut för

1) överträdelse av hastighetsbegränsning,

2) försummelse av skyldigheten att använda bilbälte,

3) körning mot rött ljus,

4) rattfylleri och grovt rattfylleri,

5) underlåtenhet att använda skyddshjälm,

6) underlåtenhet att beakta vägmärken som anger att körfält är avsedda endast för vissa fordon,

7) olaglig användning av mobiltelefon eller annan kommunikationsutrustning under körning.

Informationsbrevet ska skickas ut på det språk som registreringsbeviset är avfattat på eller på ett av de officiella språken i den stat där fordonet är registrerat. Informationsbrevet ska inkludera uppgifter om

1) det fordon med vilket brottet eller förseelsen begicks,

2) ort och tidpunkt för brottet eller förseelsen,

3) det misstänkta trafikbrottet eller den misstänkta förseelsen,

4) det eventuella straffet och andra eventuella rättsliga påföljder, och

5) den utrustning som användes för att upptäcka trafikbrottet eller trafikförseelsen.

Informationsbrevet kan även inkludera andra uppgifter som behövs för utredningen av brottet eller förseelsen och verkställigheten av påföljderna.


Denna lag träder i kraft den 14 april 2014.

RP 205/2013
KoUB 1/2014
RSv 7/2014 
Europaparlamentents och rådets direktiv 2011/82/EG; EUT N:o L 288, 5.11.2011, s. 1-15

  Helsingfors den 28 mars 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Bostads- och kommunikationsminister
Pia Viitanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.