272/2014

Utfärdad i Helsingfors den 28 mars 2014

Lag om ändring av 15 § i lagen om fordonstrafikregistret

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om fordonstrafikregistret (541/2003) 15 § 3 mom., sådant det lyder i lag 1211/2011, som följer:

15 §
Utlämnande av offentliga uppgifter i elektronisk form

Logguppgifterna och övervakningsuppgifterna om sådan behandling av uppgifter som grundar sig på rådets beslut 2008/615/RIF om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism och gränsöverskridande brottslighet, nedan Prümrådsbeslutet, och på Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/82/EU om underlättande av ett gränsöverskridande informationsutbyte om trafiksäkerhetsrelaterade brott, ska lagras och utplånas i enlighet med bestämmelserna i artikel 30.4 och 30.5 i Prümrådsbeslutet.


Denna lag träder i kraft den 14 april 2014.

RP 205/2013
KoUB 1/2014
RSv 7/2014 
Europaparlamentents och rådets direktiv 2011/82/EG; EUT N:o L 288, 5.11.2011, s. 1-15

  Helsingfors den 28 mars 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Bostads- och kommunikationsminister
Pia Viitanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.