268/2014

Utfärdad i Helsingfors den 26 mars 2014

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om koncentrationer som befunnits skadliga

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 38 § 4 mom. i arbetarskyddslagen (738/2002):

1 §

I denna förordning föreskrivs om indikativa gränsvärden för de koncentrationer av orenheter i luften som befunnits skadliga på arbetsplatsen samt om indikativa gränsvärden för biologiska exponeringsindikatorer hos arbetstagare.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2014.

Genom denna förordning upphävs social- och hälsovårdsministeriets förordning om koncentrationer som befunnits skadliga (1213/2011).

  Helsingfors den 26 mars 2014

Social- och hälsovårdsminister
Paula Risikko

Konsultativ tjänsteman
Reetta Orsila

Bilaga 1

Inledning

Indikativa gränsvärden för koncentrationer som befunnits skadliga, dvs. HTP-värden, är de minsta föroreningshalter i arbetstagares andningsluft som har bedömts kunna medföra risker eller olägenheter för arbetstagarnas hälsa eller säkerhet eller reproduktionshälsa (tabellen 1).

Ämnenas indikativa gränsvärden har fastställts som exponering genom inandning enligt ämnets eller ämnesgruppens egenskaper för genomsnittshalten av föroreningar i luften under perioder av 8 timmar, 15 minuter och/eller för momentan genomsnittshalt. I anmärkningskolumnen anges ”hud” för de ämnen där risken inte kan bedömas endast på grund av koncentrationer i luften. För några särskilt farliga ämnen har i anmärkningskolumnen antecknats ”takvärde”. Dessutom anges i anmärkningskolumnen ”buller” för de ämnen som enligt vad som är känt förstärker de skadliga effekterna av buller på hörseln.

Värden för partikelföroreningar i luften har angetts som vikthalt i luften. Värdena för gaser och ångor anges både i volymdelar och som vikthalt i luften. Som enhet för vikthalten används enheten milligram per kubikmeter och för den beteckningen mg/m3. Som enhet för volymdel används miljondelvolym och för den beteckningen ppm. Gränsvärdena för fibröst damm har angetts i koncentration av partiklar, dvs. antalet fibrer per kubikcentimeter, beteckningen 1/cm3.

Vid bedömningen av indikativa gränsvärden för biologiska exponeringsindikatorer används koncentrationen av en förorening eller dess ämnesomsättningsprodukt i arbetstagarens urin, blod eller utandningsluft eller annan respons på exponeringen i kroppen (tabellen 2).

Statsrådet har särskilt föreskrivit bindande gränsvärden för asbest, bensen, damm från hårda träslag, bly och vinylklorid.

Kemiska specifikationer av ämnen baserar sig på Chemical Abstracts Service-registret (CAS), som används allmänt. Klassificering genom R-fraser är en del av klassificeringen som anger ämnets farlighet enligt social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för klassificering samt märkning av kemikalier (6/2010).

I och med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, den s.k. CLP-förordningen (Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures), ersätts R-fraserna med H-fraser. Ämnen har från och med den 1 december 2010 klassificerats, märkts och förpackats i enlighet med CLP-förordningen. Till och med den 1 juni 2015 ska säkerhetsdatabladen för ämnen och för beståndsdelar i en blandning ändå innehålla klassificeringen både enligt det utgående sättet och enligt CLP-förordningen.

Tabell: om koncentrationer som befunnits skadliga

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.