265/2014

Utfärdad i Helsingfors den 28 mars 2014

Lag om ändring av 16 och 17 § i lagen om behandling av personuppgifter vid verkställighet av straff

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om behandling av personuppgifter vid verkställighet av straff (422/2002) 16 § 1 mom. 10 punkten och 17 § som följer:

16 §
Utlämnande av uppgifter ur verkställighetsregistret samt övervaknings- och verksamhetsregistret

Utöver vad som föreskrivs i 29 § lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet och i övrigt i nämnda lag får den registeransvarige trots bestämmelserna om sekretess ur fångvårdsväsendets verkställighetsregister samt övervaknings- och verksamhetsregister lämna ut uppgifter som gäller dömda, fångar och dem som intagits i en straffanstalt och som är nödvändiga för


10) militärmyndigheterna för förande av värnpliktsregistret samt för huvudstaben för förande av försvarsmaktens säkerhetsdataregister och informationssystem för militärrättsvården,


17 §
Utlämnande av uppgifter ur säkerhetsregistret

Utöver vad som föreskrivs i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet får uppgifter i fångvårdsväsendets säkerhetsregister trots sekretessbestämmelserna lämnas ut till polisen, huvudstaben, Tullen och gränsbevakningsväsendet för ändamål som motsvarar säkerhetsregistrets användningsändamål. När en uppgift lämnas ut ska dess tillförlitlighetsgrad uppges.


Denna lag träder i kraft den 1 maj 2014.

RP 30/2013
FvUB 5/2014
RSv 15/2014

  Helsingfors den 28 mars 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Försvarsminister
Carl Haglund

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.