258/2014

Utfärdad i Helsingfors den 28 mars 2014

Lag om ändring av lagen om säkerhetsutredningar

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om säkerhetsutredningar (177/2002) 8 § 1 mom. 4 punkten samt 22 och 26 §, av dem 8 § 1 mom. 4 punkten sådan den lyder i lag 595/2005 och 22 § sådan den lyder i lag 401/2010, som följer:

8 §
Genomförande av en säkerhetsutredning

En säkerhetsutredning kan enbart bygga på registeruppgifter i


4) informationssystemet för militärrättsvården och säkerhetsdataregistret, vilka förs av huvudstaben,


22 §
Genomförande av en begränsad säkerhetsutredning

En begränsad säkerhetsutredning kan bygga enbart på registeruppgifter i datasystemet för polisärenden, straffregistret, bötesregistret eller i det i justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem ingående rikssystemet för behandling av diarie- och ärendehanteringsuppgifter om brottmål som är eller har varit anhängiga hos åklagarmyndigheterna eller vid domstol, i registret över avgöranden och meddelanden om avgöranden om avgöranden i brottmål eller i informationssystemet för militärrättsvården och säkerhetsdataregistret vilka förs av huvudstaben.

26 §
Personregister över säkerhetsutredningar

Bestämmelser om personregister som förs över säkerhetsutredningar finns i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet och i lagen om militär disciplin och brottsbekämpning inom försvarsmakten (255/2014).


Denna lag träder i kraft den 1 maj 2014.

RP 30/2013
FvUB 5/2014
RSv 15/2014

  Helsingfors den 28 mars 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Försvarsminister
Carl Haglund

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.