247/2014

Utfärdad i Helsingfors den 25 mars 2014

Inrikesministeriets förordning om ändring av inrikesministeriets förordning om inrikesministeriets arbetsordning

I enlighet med inrikesministeriets beslut

ändras i inrikesministeriets förordning om inrikesministeriets arbetsordning (1078/2013) 5 §, 7 § 3 mom., 8 och 9 §, 12 § 2 mom., 17 och 18 §, 31 § 3 mom., 33 § 1 mom., 45 och 50 § som följer:

5 §
Samarbetsgruppen för personalpolitiken och personaladministrationen

Samarbetsgruppen för personalpolitiken och personaladministrationen (Hepry) behandlar principiellt viktiga frågor och riktlinjer inom personaladministrationen och tar initiativ till att utveckla ministeriets personalpolitik.

Till samarbetsgruppen hör chefen för gruppen för personaladministration och allmänna förvaltningstjänster vid ministeriets förvaltnings- och utvecklingsenhet som ordförande samt representanter för avdelningarna och tre representanter för personalen som medlemmar. En tjänsteman som utsetts för uppgiften av förvaltnings- och utvecklingsenheten är arbetsgruppens sekreterare. En representant för ministeriets informationsenhet som utsetts för uppgiften har rätt att närvara vid gruppens möten.

För beredningen av ärenden som ska behandlas i samarbetsgruppen finns ett sekretariat till vilket hör ordföranden, personalens representant och samarbetsgruppens sekreterare.

Vid behandling av samarbetsfrågor som gäller ministeriet är samarbetsgruppen ett samarbetsorgan i enlighet med det som överenskoms i samarbetsavtalet för ministeriet.

7 §
Ministeriets upphandlingsteam

Förvaltnings- och utvecklingsenheten bereder de ärenden som ska behandlas av upphandlingsteamet.

8 §
Arbetsgruppen för resultatplanering och resultatuppföljning

Arbetsgruppen för resultatplanering och resultatuppföljning är samarbetsorgan för planeringen och uppföljningen av verksamheten och ekonomin vid ministeriets avdelningar och fristående enheter och vid ämbetsverken inom förvaltningsområdet.

Arbetsgruppen för resultatplanering och resultatuppföljning utses av kanslichefen och ordförande för arbetsgruppen är chefen för gruppen för strategisk styrning och utveckling vid förvaltnings- och utvecklingsenheten.

Förvaltnings- och utvecklingsenheten bereder de ärenden som ska behandlas av arbetsgruppen för resultatplanering och resultatuppföljning.

9 §
Gruppen för samordning och styrning av förvaltningsområdets dataadministrationsfrågor

Vid ministeriet finns en grupp för samordning och styrning av förvaltningsområdets dataadministrationsfrågor (Tihry), som har till uppgift att

1) svara för den strategiska styrningen av projekt som rör ministeriets och förvaltningsområdets gemensamma dataadministrationsstrategi, databehandlings- och datakommunikationstjänster, informationssäkerhet samt den allmänna utvecklingen av den elektroniska kommunikationen,

2) främja interoperabiliteten mellan förvaltningsområdets betydande informationssystemprojekt,

3) följa hur informationssystemprojekten framskrider.

Gruppen för samordning och styrning av förvaltningsområdets dataadministrationsfrågor utses av kanslichefen. Ordförande för gruppen är chefen för dataadministrationsgruppen vid förvaltnings- och utvecklingsenheten.

Förvaltnings- och utvecklingsenheten bereder de ärenden som ska behandlas av gruppen för samordning och styrning av förvaltningsområdets dataadministrationsfrågor.

12 §
Ministeriets avdelningar och fristående enheter

Vid ministeriet finns dessutom utanför avdelningsindelningen och direkt underställda kanslichefen förvaltnings- och utvecklingsenheten, ministeriets enhet för juridiska frågor, enheten för intern granskning, ministeriets informationsenhet, ministeriets enhet för internationella frågor och sekretariatet för den inre säkerheten.


17 §
Förvaltnings- och utvecklingsenhetens allmänna uppgifter inom förvaltningsområdet

Förvaltnings- och utvecklingsenheten behandlar de ärenden inom ministeriets förvaltningsområde som allmänt gäller

1) utvecklingen av personaladministrationen och personalpolitiken samt personalutvecklingen,

2) dokumentförvaltning,

3) den administrativa utvecklingen av översättnings- och tolktjänsterna,

4) dataadministration,

5) tillämpningen och den detaljerade indelningen av statsbudgeten, utveckling av ekonomiförvaltningen samt de frågor inom ekonomiförvaltningen som ska slås fast av ministeriet,

6) strategiberedning, ekonomiplanering och resultatstyrning, övervakning av att resultaten uppnås och annan controllerverksamhet,

7) berättelser om förvaltningsområdets verksamhet och ekonomi,

8) utveckling och samordning av forskningsverksamheten,

9) stöd och samordning när det gäller att skaffa budgetextern utvecklingsfinansiering inom förvaltningsområdet,

10) styrning och utveckling av frågor som gäller upphandlingsfunktionen och lokalfrågor,

11) samordning av områdesindelningar och regionalisering.

18 §
Förvaltnings- och utvecklingsenhetens uppgifter

Förvaltnings- och utvecklingsenheten behandlar de ärenden vid ministeriet som gäller

1) den allmänna utvecklingen av verksamheten samt den övergripande arkitekturen,

2) skötseln av allmänna förvaltningsärenden och interna tjänster,

3) beredning och samordning av utlåtanden som hör till flera än en avdelnings eller fristående enhets ansvarsområde,

4) personalpolitik och personaladministration samt den centraliserade personalutvecklingen,

5) lokaler, ämbetsverkstjänster och säkerhet,

6) informationstjänster och dokumentförvaltning,

7) översättnings- och tolktjänster,

8) sekreterartjänster för ministern, statssekreteraren, kanslichefen och ministerns specialmedarbetare,

9) ledning och utveckling av dataadministrationen, databehandlingen, datakommunikationen, informationssäkerheten, telefonitjänster och elektronisk kommunikation,

10) Förvaltningens IT-central och dess resultatstyrning,

11) lönen för cheferna för ämbetsverken inom förvaltningsområdet samt samordning av och bistående vid utarbetande av direktörsavtal inom förvaltningsområdet,

12) Finlands flagga och Finlands vapen, med undantag av upplysnings- och informationsverksamhet samt polisens rätt att använda den rektangulära statsflaggan,

13) strategiberedning, resultatplanering, resultatstyrning, övervakning av att resultaten uppnås och annan controllerverksamhet samt ekonomiplanering och utveckling i anslutning till dessa,

14) uppgifterna för ministeriets bokföringsenhet, ekonomiförvaltning och principer för den interna kontrollen,

15) uppgiften som attesterande myndighet för Europeiska flyktingfonden, fonden för de yttre gränserna, återvändandefonden och integrationsfonden enligt det allmänna programmet för solidaritet och hantering av migrationsströmmar i Europeiska unionen,

16) utveckling och samordning av forskningsverksamheten,

17) tillsyn över brandskyddsfondens verksamhet och ekonomi.

Förvaltnings- och utvecklingsenheten deltar i samarbete med respektive avdelning eller fristående enhet i beredningen av upphandlingsfrågor som ska avgöras av ministern eller kanslichefen och lokalfrågor som kräver förbindelse av ministeriet.

Förvaltnings- och utvecklingsenheten ansvarar i fråga om upphandlingar som ministeriet fått i uppdrag att genomföra för att förfarandena för offentlig upphandling följs och i synnerhet för konkurrensutsättningen i enlighet med det som närmare bestäms i ministeriets interna föreskrift.

Enheten sköter dessutom avtalshanteringen i anslutning till ministeriets upphandlingar.

Förvaltnings- och utvecklingsenheten behandlar också de övriga ärenden vid ministeriet som inte hör till andra avdelningar eller fristående enheter.

31 §
Föredragningstillstånd

En föredragningslista för statsrådets finansutskott ska lämnas till förvaltnings- och utvecklingsenheten för granskning innan listan delas ut. Samma förfarande gäller då utlåtande om överskridning av förslagsanslaget begärs av finansministeriet.


33 §
Beredning av upphandlingsfrågor

Upphandlingar som gäller ministeriets avdelningar och fristående enheter bereds i samarbete med gruppen för upphandlingsfrågor vid förvaltnings- och utvecklingsenheten i enlighet med det uppdrag som ges till gruppen. Ministeriets avdelningar och fristående enheter ska se till att den sakkunskap och det kunnande om ansvarsområdet som uppdraget förutsätter står till förfogande under upphandlingsprocessen.


45 §
Förvaltnings- och utvecklingsenheten

Chefen för gruppen för personaladministration och allmänna förvaltningstjänster vid förvaltnings- och utvecklingsenheten avgör ärenden som gäller

1) tjänstekollektivavtal för ministeriet och dess förvaltningsområde,

2) beviljande av tjänstledighet som grundar sig på lag eller tjänstekollektivavtal för en chef för ett ämbetsverk inom ministeriets förvaltningsområde som utnämnts av ministeriet,

3) åläggande för en tjänstemän vid ministeriet att genomgå en kontroll eller undersökning enligt 19 § i statstjänstemannalagen,

4) bisysslotillstånd och anmälan om bisyssla när detta inte hör till kanslichefens beslutanderätt.

Chefen för gruppen för personaladministration och allmänna förvaltningstjänster vid förvaltnings- och utvecklingsenheten avgör dessutom utan föredragning ärenden som gäller

1) utfärdande av intyg över uppsägning för kanslichefen och chefen för en avdelning eller fristående enhet samt för minoritetsombudsmannen,

2) användning av ministeriets lokaler och gemensamma lösöre.

50 §
Beslutanderätten i vissa ärenden som gäller ministeriet gemensamt

Chefen för förvaltnings- och utvecklingsenheten godkänner reseräkningarna för cheferna för de fristående enheterna när det är fråga om tjänsteresor i hemlandet samt ger förordnanden om tjänsteresor i hemlandet för cheferna för avdelningarna och cheferna för de fristående enheterna.

Chefen för dataadministrationsgruppen vid förvaltnings- och utvecklingsenheten avgör ärenden som gäller ministeriets och förvaltningsområdets gemensamma dataadministration, databehandling, datakommunikation, informationssäkerhet och den allmänna utvecklingen av den elektroniska kommunikationen. Chefen för dataadministrationgruppen vid förvaltnings- och utvecklingsenheten avgör dessutom ärenden som gäller lämnande av utlåtanden i enlighet med föreskriften om förvaltningsområdets IKT-projekt samt godkänner dispositionsplanen för det gemensamma anslaget för informationsförvaltningen inom förvaltningsområdet efter att ärendena behandlats av gruppen för samordning och styrning av förvaltningsområdets dataadministrationsfrågor.

Chefen för gruppen för ekonomitjänster vid förvaltnings- och utvecklingsenheten avgör utan föredragning ärenden som gäller bokföringsenhetens uppgifter enligt vad som anges i ministeriets ekonomistadga.

Chefen för gruppen för upphandlingsfrågor vid förvaltnings- och utvecklingsenheten avgör utöver de upphandlingsfrågor som behandlas vid förvaltnings- och utvecklingsenheten även ärenden som gäller avgivande av ett utlåtande om att upphandling som omfattas av den samordnade upphandlingen inom statsförvaltningen ska genomföras på något annat sätt. Chefen för gruppen för upphandlingsfrågor avgör dessutom utan föredragning för ministeriets eller förvaltningsområdets del lämnande av anmälan om anslutning till ramarrangemangen för samordnad upphandling inom statsförvaltningen.

Chefen för gruppen för informationstjänster vid förvaltnings- och utvecklingsenheten avgör utan föredragning ändringar i ministeriets informationshanteringsplan.


Denna förordning träder i kraft den 1 april 2014.

  Helsingfors den 25 mars 2014

Inrikesminister
Päivi Räsänen

Kanslichef
Päivi Nerg

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.