237/2014

Utfärdad i Helsingfors den 20 mars 2014

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket åren 2007—2013

I enlighet med statsrådets beslut

upphävs i statsrådets förordning om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket åren 2007—2013 (366/2007) 65 § 1 mom. och

ändras 22 § 2 mom., 28 § 4 mom., 37 a §, 44 § 3 mom. och 58 § 2 mom.,

sådana de lyder, 22 § 2 mom. i förordning 995/2007, 28 § 4 mom. i förordning 254/2012, 37 a § i förordning 131/2012, 44 § 3 mom. i förordning 238/2013 och 58 § 2 mom. i förordning 46/2010, som följer:

22 §
Ökning av avtalsarealen i fråga om vissa avtal

Om arealökningen under det andra och det tredje avtalsåret är större än den ökning som anges i 1 mom. eller om arealökningen under det fjärde, femte, sjätte eller sjunde avtalsåret är minst två hektar, kan jordbrukaren under avtalsperioden för det i 1 mom. nämnda avtalet i samband med den årliga stödansökan, inom ramen för de anslag som anvisats i statsbudgeten, ansöka om ett nytt avtal som gäller gårdsbruksenheten. Om ett nytt avtal inte kan ingås, ska de åkerarealer som avtalet inte omfattar odlas i enlighet med avtalsvillkoren utan specialstöd.


28 §
Minimikrav som utgör en förutsättning för betalning av miljöstöd

På gårdsbruksenheter får växtskyddsmedel spridas bara av den som vart femte år deltar i en minst fyra timmar lång utbildning kring aktuella växtskyddsfrågor. Som utbildning godkänns sådan utbildning som närings-, trafik- och miljöcentralen har godkänt i förväg och avläggande av den examen som avses i 10 § i lagen om växtskyddsmedel (1563/2011).  Som utbildning godkänns också avläggande av en av Säkerhets- och kemikalieverket anordnad examen i användning av växtskyddsmedel som medför särskild fara för hälsa eller miljö eller avläggande av en motsvarande tidigare specialexamen.  Senast under det sjätte året av giltighetstiden för denna examen ska utbildning som närings-, trafik- och miljöcentralen har godkänt genomgås eller den examen som avses i 10 § i lagen om växtskyddsmedel avläggas.  Med utbildning enligt detta moment jämställs också Säkerhets- och kemikalieverkets beslut om godkännande av utbildningsanordnare enligt 9 § i lagen om växtskyddsmedel och beslut om godkännande av examensanordnare enligt 11 § i den lagen.  Det ska finnas ett skriftligt intyg över deltagande i utbildningen eller avläggande av examen. Utbildningen ska genomgås före utgången av det första förbindelseåret. Om femårstiden löper ut efter utgången av vegetationsperioden ska utbildning genomgås innan följande vegetationsperiod börjar.

37 a §
Ändring av och frångående av tilläggsåtgärd vid förlängning av förbindelse

En jordbrukare som har förbundit sig till miljöstödet år 2007, 2008 eller 2009, och vars miljöstödsförbindelse fortsätter att gälla till och med den 30 april 2015, kan frångå de tilläggsåtgärder enligt 32 § 6, 8 och 13 punkten som han eller hon har valt eller byta dem till andra tilläggsåtgärder. Inom stödregion C kan den jordbrukare som byter ut en tilläggsåtgärd även välja en tilläggsåtgärd enligt 32 § 7 punkten. En tilläggsåtgärd kan dock inte frångås, om den är den enda tilläggsåtgärd som jordbrukaren har valt inom stödregion A eller B. Om det är fråga om en trädgårdslägenhet, kan den enda, valda tilläggsåtgärden frångås. Utbetalda stöd för tilläggsåtgärder behöver inte återbetalas då tilläggsåtgärden frångås eller byts ut.

En jordbrukare som har förbundit sig till miljöstödet år 2007, 2008 eller 2009, och vars miljöstödsförbindelse fortsätter att gälla till och med den 30 april 2015, kan inom stödregion A och B byta den tilläggsåtgärd enligt 32 § 3 punkten som han eller hon har valt till en tilläggsåtgärd enligt punkt 4 eller 5 i ovannämnda paragraf. På motsvarande sätt kan en tilläggsåtgärd enligt 32 § 4 punkten bytas till en tilläggsåtgärd enligt punkt 5 i ovannämnda paragraf. Utbetalda stöd för en tilläggsåtgärd som byts ut behöver inte återbetalas.

44 §
Ekologisk produktion och förutsättningar som gäller jordbrukaren

På en gårdsbruksenhet som omfattas av ett avtal enligt 45 eller 46 § där det ingår att åkrarna ska läggas om till ekologisk produktion, ska det under det fjärde, femte, sjätte och sjunde avtalsåret odlas spannmål, ärter, bondbönor, potatis, socker- eller foderbetor, oljeväxter, fiberväxter, vallar för utsädesproduktion, bär, frukt eller grönsaker inklusive örter på sammanlagt minst 30 procent av avtalsarealen. I undantagsfall är det dock möjligt att godkänna att den årliga odlingsarealen för de ovannämnda växterna under det fjärde, femte, sjätte och sjunde avtalsåret ska uppgå till i genomsnitt 30 procent av avtalsarealen, om det kan motiveras med att detta är ändamålsenligt med avseende på arealen av enskilda skiften och växtföljden på gårdsbruksenheten. På en gårdsbruksenhet där åkrarna redan omfattas av ekologisk produktion ska det i växtföljden under avtalsperioden ingå spannmål, ärter, bondbönor, potatis, socker- eller foderbetor, oljeväxter, fiberväxter, vallar för utsädesproduktion, bär, frukt eller grönsaker inklusive örter på sammanlagt minst 30 procent av avtalsarealen.


58 §
Allmänna förutsättningar för betalning av kompensationsbidrag och miljöstöd

Betalningen av kompensationsbidrag och miljöstöd förutsätter att skörd har bärgats på den åkerareal som är föremål för stödet eller att åkerarealen har skötts så som föreskrivs i 59—61 §. Odlingen och skötseln av åkerarealen ska uppfylla kraven i statsrådets förordning om minimikrav på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden som ingår i tvärvillkoren (226/2013).Denna förordning träder i kraft den 25 mars 2014.

  Helsingfors den 20 mars 2014

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Äldre regeringssekreterare
Suvi Ruuska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.