230/2014

Utfärdad i Helsingfors den 20 mars 2014

Finansministeriets förordning om skyldigheterna för förvaringsinstitut för alternativa investeringsfonder

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av 15 kap. 8 § och 16 kap. 5 § i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (162/2014):

1 §
Tillämpningsområde och proportionalitetsprincipen

I denna förordning föreskrivs det om följande innehåll i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (162/2014):

1) att hålla tillgångar åtskilda enligt 15 kap. 2 § 3 mom.,

2) deponering av medlen på vederbörligt sätt enligt 15 kap. 3 § 1 mom.,

3) villkor för delegering av uppgifter till en tredje part enligt 15 kap. 5 § 1 mom. 4 punkten,

4) i 15 kap. 5 § avsedd delegering av ett förvaringsinstituts uppgifter när den som uppgiften delegeras till befinner sig i ett tredjeland,

5) villkoren för tillräcklig omsorg som avses i 16 kap. 3 § 2 och 3 mom.

Vid tillämpning av denna förordning ska det vid bedömning av villkoren för fullgörande av de skyldigheter som fastställts för förvaringsinstituten, som ändamålsenlighet och noggrannhet, tas hänsyn till den alternativa investeringsfondens (nedan AIF-fond) storlek, juridiska och administrativa struktur, verksamhets riskbenägenhet samt arten och beloppet av de tillgångar som förvaras (proportionalitetsprincipen). Förvaringsinstitutets styrelse ska godkänna grunderna för tillämpningen av proportionalitetsprincipen.

2 §
Separation av tillgångar

Ett förvaringsinstitut ska för att hålla tillgångarna åtskilda förvara och hantera de finansiella instrument som avses i 15 kap. 2 § 1 mom. i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder enligt följande principer i lagen om investeringstjänster (747/2012):

1) förvaringen och hanteringen av kunders finansiella instrument och penningmedel (kundmedel) som har anförtrotts förvaringsinstitutet ska organiseras på ett tillförlitligt sätt,

2) vid förvaring och hantering av kundmedel ska det framför allt ses till att förvaringsinstitutets tillgångar hålls klart åtskilda från kundmedlen,

3) kundmedel ska redovisas på ett tillförlitligt sätt så att kundmedlen för varje kund är tillräckligt åtskilda från andra kunders medel.

Förvaringsinstitutet ska när som helst kunna fastställa att kundmedlen klart hör till en viss AIF-fond.

3 §
Deponering av medel på vederbörligt sätt

Ett förvaringsinstitut ska se till att de medel som avses i 15 kap. 3 § 1 mom. 3 punkten i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder utan dröjsmål sätts in på likvidkonton som öppnats i AIF-fondens namn, i förvaltaren av alternativa investeringsfonders (nedan AIF-förvaltare) namn för AIF-fondens räkning, eller i förvaringsinstitutets namn.

Förvaringsinstitutet ska se till att likvidkonton som avses i 1 mom. har öppnats i en centralbank, ett kreditinstitut eller i ett annat kreditinstitut som auktoriserats i en annan EES-stat och har rätt att ta emot insättningar.

Om ett institut som avses i 2 mom. inte finns tillgängligt på vissa marknader, ska förvaringsinstitutet se till att likvidkonton som avses i 1 mom. har öppnats i ett motsvarande institut som är föremål för verkningsfull reglering och tillsyn som har samma verkan som Europeiska unionens lagstiftning och som genomdrivs effektivt.

Förvaringsinstitutet ska se till att de tillgångar som avses i 1 mom. har deponerats på så sätt att

1) förvaringen och hanteringen av kunders finansiella instrument och penningmedel (kundmedel) har organiserats på ett tillförlitligt sätt,

2) det vid förvaringen och hanteringen av kundmedel framför allt ses till att de tillgångar som hör till ett institut som avses i 2 eller 3 mom. hålls klart åtskilda från kundmedlen,

3) kundmedel redovisas på ett tillförlitligt sätt så att kundmedlen för varje kund är tillräckligt åtskilda från andra kunders medel.

Om de medel som avses i 1 mom. har satts in på ett konto som öppnats i förvaringsinstitutets namn för AIF-fondens räkning, ska inga medel från det institut som avses i 2 och 3 mom. och inga av förvaringsinstitutets egna medel bokföras på sådana konton.

4 §
Villkor vid delegering av uppgifter till en tredje part

När ett förvaringsinstitut delegerar sina uppgifter med stöd av 15 kap. 5 § 1 mom. i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder ska det se till att följande villkor hela tiden är uppfyllda när den tredje parten utför de uppgifter som delegerats till den:

1) Den tredje parten har de strukturer och den sakkunskap som är tillfredsställande och står i proportion till arten av och komplexiteten hos de tillgångar som innehas av AIF-fonden och som anförtrotts den tredje parten.

2) När den tredje parten fullgör den förvaringsuppgift som avses i 15 kap. 2 § 1 mom. i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder omfattas den tredje parten av effektiv reglering, inklusive minimikapitalkrav, och tillsyn över verksamheten i den berörda jurisdiktionen och den tredje parten omfattas av regelbunden extern granskning för att säkerställa att denna har de finansiella instrumenten i sin besittning.

3) Den tredje parten ser särskilt till att tillgångar som innehas av förvaringsinstitutets kunder hålls klart åtskilda från den tredje partens tillgångar och från förvaringsinstitutets tillgångar så att de vid varje tidpunkt tydligt kan identifieras som tillgångar som tillhör ett visst förvaringsinstituts kunder.

4) Den tredje parten får endast använda tillgångarna om AIF-fonden, eller den AIF-förvaltare som agerar för AIF-fondens räkning, gett sitt förhandsgodkännande och efter anmälan till förvaringsinstitutet.

5) Den tredje parten följer bestämmelserna i 14 kap. 2 § och 15 kap. 1—3 § i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

5 §
Delegering av förvaringsuppgifter till ett tredjeland

När ett förvaringsinstitut delegerar sina uppgifter med stöd av 15 kap. 5 § 1 mom. i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder och ett tredje lands lagstiftning kräver att ett lokalt institut ska förvara vissa typer av finansiella instrument och det inte finns institut som uppfyller villkoren enligt 3 § 2 punkten ska det ses till att följande villkor uppfylls:

1) Den tredje parten har en administration och sakkunskap som är tillfredsställande och står i proportion till arten av och komplexiteten hos de tillgångar som innehas av AIF-fonden och som anförtrotts den tredje parten.

2) Den relevanta AIF-fondens investerare ska vederbörligen ha informerats om att denna delegation krävs enligt tredjelandets lagstiftning och om omständigheterna som motiverar delegationen, före investeringen.

3) AIF-fonden eller den AIF-förvaltare som förvaltar AIF-fonden ska ha gett instruktioner till förvaringsinstitutet att delegera depåförvaringen av sådana finansiella instrument till ett lokalt institut.

4) Den tredje parten ser särskilt till att tillgångar som innehas av förvaringsinstitutets kunder hålls klart åtskilda från den tredje partens tillgångar och från förvaringsinstitutets tillgångar så att de vid varje tidpunkt tydligt kan identifieras som tillgångar som tillhör ett visst förvaringsinstituts kunder.

5) Den tredje parten får endast använda tillgångarna om AIF-fonden, eller den AIF-förvaltare som agerar för AIF-fondens räkning, gett sitt förhandsgodkännande och efter anmälan till förvaringsinstitutet.

6) Den tredje parten följer bestämmelserna i 14 kap. 2 § och 15 kap. 1—3 § i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

6 §
Tillräcklig omsorg för ansvarsbefrielse

Med stöd av 16 kap. 3 § 2 mom. i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder kan ett förvaringsinstitut befrias från ansvar enlig 16 kap. 1 § 1 mom. i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder om det visar att

1) villkoren för delegering av förvaringsuppgifter enligt 15 kap. 5 § i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder och i 3 eller 4 § ovan uppfylls,

2) det finns ett skriftligt avtal mellan förvaringsinstitutet och den tredje parten som uttryckligen överför förvaringsinstitutets ansvar till denna tredje part och gör det möjligt för AIF-fonden, eller den AIF-förvaltare eller det förvaringsinstitut som agerar för AIF-fondens räkning, att framställa krav mot den tredje parten för förlust av finansiella instrument,

3) det finns ett skriftligt avtal mellan förvaringsinstitutet och AIF-fonden eller den AIF-förvaltare som agerar för AIF-fondens räkning, som uttryckligen tillåter ansvarsbefrielse för förvaringsinstitutet och som fastställer ett objektivt skäl för en sådan ansvarsbefrielse.

7 §
Tillräcklig omsorg för ansvarsbefrielse vid delegering till tredjeland

Med stöd av 16 kap. 3 § 3 mom. i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder kan förvaringsinstitutet befrias från ansvar enlig 16 kap. 1 § 1 mom. i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder om det visar att

1) AIF-fondens fondbestämmelser eller bolagsordning tillåter uttryckligen en sådan ansvarsbefrielse enligt de villkor som föreskrivs i denna paragraf,

2) den berörda AIF-fondens investerare har innan de investerat i vederbörlig ordning informerats om denna befrielse och de omständigheter som utgör skäl för befrielsen,

3) AIF-fonden eller den AIF-förvaltare som agerar för AIF-fondens räkning ska ha gett instruktioner till förvaringsinstitutet att delegera depåförvaringen av finansiella instrument till ett lokalt institut,

4) det finns ett skriftligt avtal mellan förvaringsinstitutet och den tredje parten som uttryckligen överför förvaringsinstitutets ansvar till denna tredje part och gör det möjligt för AIF-fonden, eller den AIF-förvaltare eller det förvaringsinstitut som agerar för AIF-fondens räkning, att framställa krav mot den tredje parten för förlust av finansiella instrument,

5) det finns ett skriftligt avtal mellan förvaringsinstitutet och AIF-fonden eller den AIF-förvaltare som agerar för AIF-fondens räkning, som uttryckligen tillåter ansvarsbefrielse för förvaringsinstitutet.

8 §
Påföljder

För överträdelse av denna förordning föreskrivs en administrativ påföljd i 22 kap. i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

9 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 29 mars 2014.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU; (32011L0061); EUT L 174, 1.7.2011, s. 1

  Helsingfors den 20 mars 2014

Näringsminister
Jan Vapaavuori

Lagstiftningsråd
Ilkka Harju

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.