227/2014

Utfärdad i Helsingfors den 20 mars 2014

Finansministeriets förordning om de utredningar som ska fogas till ansökan om auktorisation för förvaltare av alternativa investeringsfonder samt ett särskilt förvaringsinstitut

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av 4 kap. 10 § 1 och 2 punkten samt 14 kap. 15 § i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (162/2014):

1 §
Tillämpningsområde och proportionalitetsprincipen

I denna förordning föreskrivs om de utredningar som enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (162/2014) ska fogas till

1) en ansökan om auktorisation för förvaltare av alternativa investeringsfonder som avses i lagens 4 kap. 1 §,

2) en ansökan om auktorisation för ett särskilt förvaringsinstitut som avses i lagens 14 kap. 4 §.

Denna förordning ska vid bedömning av de utredningar som bifogas ansökan och av om de är tillräckliga liksom av eventuella ytterligare utredningar och av om de är behövliga tillämpas på ett sätt som beaktar en förvaltare av alternativa investeringsfonders (nedan AIF-förvaltare) och ett särskilt förvaringsinstituts samt deras finansiella företagsgruppers storlek, juridiska och administrativa struktur samt verksamhetskvalitet och -omfattning (proportionalitetsprincipen). AIF-förvaltarens eller det särskilda förvaringsinstitutets styrelse ska godkänna grunderna för tillämpningen av proportionalitetsprincipen.

2 §
Utredning om den som ansöker om auktorisation för AIF-förvaltare

Av ansökan om auktorisation, som ska vara skriftlig, ska framgå bolagets fullständiga firma, använda bifirmor, hemort, post- och besöksadress samt bolagets driftställen i Finland och utomlands och huvudkontor i Finland.

Till ansökan ska fogas

1) en kopia av bolagets gällande bolagsordning,

2) ett gällande handelsregisterutdrag för bolaget,

3) ett utdrag ur eller en kopia av det beslut av bolagsstämman inklusive eventuella bilagor, genom vilket bolagsordningen ändrats så att den motsvarar kraven på bolagsordningen för en AIF-förvaltare och av vilket bolagets avsikt att ansöka om auktorisation för AIF-förvaltare samt den ändrade bolagsordningen framgår,

4) en utredning om att den ändring av bolagsordningen som avses i 3 punkten har anmälts till handelsregistret för registrering.

Till ansökan ska fogas en utredning om sådana nära förbindelser mellan AIF-förvaltaren och en fysisk eller juridisk person som avses i 4 kap. 3 § i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Till ansökan ska dessutom fogas en utredning om sådana avtal eller andra arrangemang som resulterar i eller kan resultera i att nära förbindelser uppstår.

Om auktorisation för AIF-förvaltare söks för ett bolag under bildning, ska av ansökan framgå sökandens namn och kontaktuppgifter, namnet på bolaget under bildning, använda bifirmor och hemort samt det under bildning varande bolagets driftställen i Finland och utomlands och huvudkontor i Finland.

Till ansökan om auktorisation för ett bolag under bildning ska en kopia av bolagets avtal om bolagsbildning inklusive bilagor fogas.

3 §
Verksamhet

Ansökan ska innehålla beskrivningar av följande i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder:

1) sådan förvaltning av alternativa investeringsfonder som avses i lagens 2 kap. 3 § och som AIF-förvaltaren har för avsikt att erbjuda,

2) sådana andra tillåtna tjänster som avses i lagens 3 kap. 2 § och som AIF-förvaltaren har för avsikt att erbjuda,

3) sådana sidotjänster som avses i lagens 3 kap. 3 § och som AIF-förvaltaren har för avsikt att erbjuda.

4 §
Verksamhetsplan

Den som ansöker om auktorisation ska som utredning om organisering av verksamheten enligt 4 kap. 1 § 2 mom. 3 punkten i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder utarbeta en verksamhetsplan. Den ska redogöra för AIF-förvaltarens organisationsstruktur och för hur AIF-förvaltaren tänker fullgöra sina lagstadgade skyldigheter.

För att AIF-förvaltarens ekonomiska verksamhetsförutsättningar ska kunna bedömas ska verksamhetsplanen också innehålla

1) en detaljerad utredning om den tilltänkta verksamhetens art och omfattning samt om verksamhetens fördelning på förvaltning av alternativa investeringsfonder, andra tillåtna tjänster och sidotjänster samt en redogörelse över klientelet, personalen och bonussystemen,

2) lönsamhetsbedömningar och lönsamhetsmål samt prognoser för resultat och balansräkning, inklusive motivering till prognoserna, för de tre följande åren,

3) en uppskattning av om de egna medlen är tillräckliga för de tre följande åren och en plan för tryggande av tillräcklig solvens och likviditet,

4) en utredning om tillgången på kapital, kalkyler över hur kapitalkraven uppfylls enligt riskområde och en beskrivning av hur den interna kapitalutvärderingen ordnas.

Verksamhetsplanen ska vidare innehålla en utredning om de funktioner som ska läggas ut på entreprenad. Av ansökan ska framgå namnen på och kontaktuppgifterna till dem som sköter funktioner som ska läggas ut på entreprenad.

En sökande som sedan tidigare bedriver affärsverksamhet ska till sin ansökan foga bokslutsuppgifterna inklusive bilagor för de tre senaste räkenskapsperioderna och en sökande som är en del av en koncern på motsvarande sätt koncernbokslutsuppgifter. Om det senaste bokslutet har gjorts upp tidigare än sex månader innan ansökan lämnas in, ska det till ansökan dessutom fogas en av bolagets styrelse daterad och undertecknad redogörelse för händelser som inträffat efter att bokslutet gjordes upp och som väsentligen inverkat på bolagets ekonomiska ställning samt för bolagets ekonomiska situation och resultat vid tidpunkten för ansökan.

En AIF-förvaltare som planerar att bedriva sådan verksamhet som avses i 3 kap. 2 § 2 mom. och 3 § 2 punkten i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder ska till ansökan om auktorisation foga en kopia av bolagets ansökan om medlemskap i ersättningsfonden för investerarskydd som avses i 11 kap. i lagen om investeringstjänster (747/2012).

5 §
Minimikapital

Om det aktiekapital som förutsätts av en AIF-förvaltare i enlighet med i 6 kap. 2 § i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder inte har betalats in till fullt belopp vid ansökan om auktorisation, ska en utredning om de förbindelser som gäller inbetalningen av aktiekapitalet fogas till ansökan. Utredningen ska innehålla aktiebolagets avtal om bolagsbildning eller teckningslista i vilken aktierna tecknats samt uppgifter om tecknarna och deras teckningar. Till ansökan ska dessutom för varje tecknare som är en juridisk person fogas en kopia av tecknarens beslut om tecknande av aktier och handelsregisterutdrag samt för varje tecknare som är en fysisk person tecknarens ämbetsbetyg eller motsvarande upplysningar.

Om det aktiekapital som förutsätts av en AIF-förvaltare har betalats in till fullt belopp vid ansökan om auktorisation, ska en utredning om att det belopp som har betalts in är i bolagets ägo och besittning fogas till ansökan om auktorisation, om detta inte framgår av handelsregisterutdraget. Ett av bolagets revisorer undertecknat intyg om att bestämmelserna om inbetalning av aktiekapital har iakttagits ska också fogas till ansökan.

Om aktiekapital har tecknats med rätt eller skyldighet att i bolaget mot aktien sätta in annan egendom än pengar, eller om aktiekapitalet helt eller delvis har betalts i annan form än pengar, ska ett yttrande som avses i 2 kap. 8 § 4 mom. eller 9 kap. 14 § 4 mom. i aktiebolagslagen (624/2006) fogas till ansökan.

Om de extra kapitalbasmedlen erläggs enligt 6 kap. 2 § i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder som en kombination av aktiekapital och garanti, ska en utredning om detta fogas till ansökan.

6 §
Täckning av potentiella risker

Till ansökan ska fogas en utredning om hur AIF-förvaltaren fullgör sin skyldighet enligt 6 kap. 4 § i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder att täcka potentiella risker.

7 §
Utredning om de viktigaste aktieägarna och aktieägarnas ägarandelar

Av ansökan eller dess bilagor ska det framgå vilka som är i 4 kap. 4 § i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder avsedda betydande ägare av AIF-förvaltaren, storleken av varje ägares ägarandel samt ägarnas person- och kontaktuppgifter. Ansökan ska åtföljas av ämbetsbetyg eller motsvarande utredningar om ägare som är fysiska personer och handelsregisterutdrag eller motsvarande utredningar om ägare som är juridiska personer. Till ansökan ska det dessutom fogas en utredning om sådana avtal eller andra arrangemang som leder till eller kan leda till att en i detta moment avsedd ägarandel uppstår.

Ansökan ska åtföljas av en i 7 kap. 9 § i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder avsedd anmälan om de ägare som avses ovan i 1 mom. Bestämmelser om anmälan och om de uppgifter och utredningar som ska åtfölja anmälan finns i statsrådets förordning om de anmälningar som gäller förvärv och överlåtelse av ägarandelar i kreditinstitut, värdepappersföretag, fondbolag, förvaringsinstitut, särskilda förvaringsinstitut, försäkringsbolag, finans- och försäkringskonglomerats holdingsammanslutningar och AIF-förvaltare (208/2014). Uppgifter som avses i detta moment behöver inte lämnas om ägare som är tillsynsobjekt enligt 4 § i lagen om Finansinspektionen (878/2008).

Om inte en enda ägares ägarandel uppgår till minst tio procent i enlighet med 4 kap. 4 § i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder, kan Finansinspektionen kräva att uppgifter enligt 2 och 3 § i den statrådets förordning som nämns i 2 mom. ska lämnas i fråga om högst de tio största ägarna.

8 §
Ledning vid AIF-förvaltaren

Ansökan ska åtföljas av utdrag ur eller kopior av avtalet om bolagsbildning, protokoll från bolagsstämman eller styrelsens sammanträde, eller av andra motsvarande handlingar med uppgift om vilka som utsetts till ordinarie medlemmar och suppleanter i AIF-förvaltarens styrelse, vem som utsetts till bolagets verkställande direktör och till ställföreträdare för verkställande direktören samt vem som i övrigt hör till den högsta ledningen och ansvarar för affärsverksamheten. I ansökan eller dess bilaga ska dessutom uppges kontaktuppgifterna till de ordinarie medlemmarna och suppleanterna i styrelsen, till verkställande direktören och verkställande direktörens eventuella ställföreträdare samt till övriga som hör till den högsta ledningen, om dessa uppgifter inte framgår av ovan avsedda protokoll eller handlingar. Dessutom ska dessa personers ämbetsbetyg eller motsvarande handlingar fogas till ansökan.

9 §
Utredning om lämplighet och tillförlitlighet i fråga om AIF-förvaltarens ledning

För att man ska kunna utreda om de ordinarie medlemmarna och suppleanterna i AIF-förvaltarens styrelse, verkställande direktören, verkställande direktörens ställföreträdare och övriga som hör till den högsta ledningen är lämpliga och tillförlitliga ska följande uppgifter om dem fogas till ansökan:

1) en meritförteckning som innehåller personens fullständiga namn, personbeteckning, födelseort, utbildning, ställning hos AIF-förvaltaren och eventuella tidigare uppgifter inom finanssektorn, tidigare arbetserfarenhet samt deltagande i betydande utbildningsprogram eller yrkeskurser,

2) en utredning om att personen inte är försatt i konkurs och att han eller hon råder över sig själv och sin egendom,

3) ett utdrag ur registret över förmynderskapsärenden,

4) ett utdrag ur Rättsregistercentralens skuldsaneringsregister,

5) ett utdrag ur Rättsregistercentralens näringsförbudsregister,

6) en egenhändigt undertecknad skriftlig försäkran om vandel som ska innehålla AIF-förvaltarens namn, personens fullständiga namn, personbeteckning, eventuella tidigare namn och födelseort samt en försäkran om att personen inte har fått någon anmärkning av ett tillsynsorgan som tillsatts för uppgiften, eller en utredning om en förseelse som lett till att personen har fått en sådan anmärkning,

7) information om resultatet av eventuell annan utredning som någon annan finansövervakningsmyndighet har gjort om personens lämplighet och tillförlitlighet,

8) en utredning om eventuella andra sådana faktorer som personen anser vara väsentliga vid bedömningen av hans eller hennes lämplighet och tillförlitlighet.

Om det bland ägarna till AIF-förvaltaren finns en sammanslutning som har en ägarandel som uppgår till tio procent eller mera, ska det till ansökan fogas utredning som avses i 1 mom. om lämpligheten och tillförlitligheten i fråga om medlemmarna och suppleanterna i sammanslutningens styrelse, sammanslutningens verkställande direktör och verkställande direktörens ställföreträdare samt övriga som hör till sammanslutningens högsta ledning. Motsvarande utredning ska ges över andra som utövar faktisk bestämmanderätt i sammanslutningen i fråga. Dessutom ska motsvarande utredning ges över fysiska personer vars ägarandel av värdepappersföretaget uppgår till minst tio procent. Uppgifter som avses i detta moment behöver inte lämnas om ägare som är tillsynsobjekt enligt 4 § i lagen om Finansinspektionen.

Om Finansinspektionen inte har rätt att från en annan stat få ett straffregisterutdrag för utredandet av ett ärende som avses i 6 kap. 5 § 2 mom. i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder, ska ett registerutdrag eller intyg som utfärdats av en myndighet eller en annan registerförare och som motsvarar ett i straffregisterlagen (770/1993) avsett straffregisterutdrag fogas till ansökan.

10 §
Revisorerna vid AIF-förvaltaren

Av ansökan eller dess bilaga ska framgå namnen på AIF-förvaltarens revisorer och vilken revisor eller revisionssammanslutning som är en sådan CGR-revisor eller CGR-sammanslutning som avses i 6 kap. 6 § 2 mom. i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

11 §
Intern kontroll och riskhantering

Till ansökan om auktorisation ska bifogas en beskrivning av eller utredning om den interna kontrollen och riskhanteringen hos AIF-förvaltaren, om inte något annat följer av kommissionens delegerade förordning som avses i 5 § 1 när det gäller

1) AIF-förvaltarens organisation, uppgifts- och ansvarsfördelning, system för beslutsfattande, antal anställda samt de krav på yrkeskompetens som ställs på personalen,

2) hur bedömningen av den interna kontrollen, bedömningen av riskhanteringen och bedömningen av den riskhantering som är oberoende av affärsverksamheten ordnas,

3) hur den interna revisionen ordnas,

4) hur tillsynen över lagligheten i funktionerna och tillsynen över iakttagandet av de interna förfaringssätten ordnas,

5) de system och metoder med hjälp av vilka AIF-förvaltaren ämnar följa upp och hantera de risker som avses i 6 kap. 2 § i lagen om förvaltare av alternativa investeringsbolag,

6) tryggandet av ett tillräckligt informationsutbyte, tryggandet av riskhanteringen och tryggandet av den interna kontrollen i fråga om funktioner som läggs ut på entreprenad,

7) systemen för identifiering, mätning, uppföljning och kontroll av riskerna för alternativa investeringsfonder,

8) bokföringssystemet och bokföringsmetoderna,

9) datasystemen, dataadministrationsstrategin och organisationen för dataadministration samt de datatekniska tjänster som läggs ut på entreprenad,

10) organisationen av och ansvaret och principerna för datasäkerheten samt hanteringen av de risker som har samband med datasäkerheten,

11) de centrala anvisningar som hänför sig till datasäkerheten,

12) hur AIF-förvaltaren har förberett sig för att kunna fortsätta verksamheten vid störningar,

13) kontinuitetsplaner för AIF-förvaltarens centrala funktioner.

Till ansökan ska det dessutom fogas arbetsordningarna för AIF-förvaltarens beslutsfattande organ och de interna verksamhetsregler som tillämpas hos AIF-förvaltaren.

12 §
Krav på organiseringen av verksamheten och på förfaringssätten

Om AIF-förvaltaren tillhandahåller investerings- eller sidotjänster, ska det till ansökan om auktorisation fogas en utredning om hur AIF-förvaltaren ser till att de bestämmelser iakttas som gäller organiseringen av verksamheten och som gäller förfaringssätten i kundförhållanden vid tillhandahållandet av investerings- och sidotjänster och de bestämmelser som gäller förhindrande av marknadsmissbruk iakttas.

13 §
Systemet för identifiering och igenkännande av kunder

Till ansökan ska fogas en utredning och av ledningen godkända interna anvisningar om systemet för identifiering och igenkännande av kunder och om att iaktta omsorgsplikten och anmälningsplikten enligt bestämmelserna och föreskrifterna om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism. Dessutom ska en utredning om förvaringen av identifieringshandlingar, uppgifter om de ansvariga personerna och en beskrivning av utbildningsprogrammet för personalen fogas till ansökan.

14 §
Uppgifter som fogas till ansökan om auktorisation för ett särskilt förvaringsinstitut

Till ansökan om auktorisation för ett särskilt förvaringsinstitut ska fogas en beskrivning av eller en utredning om

1) den verksamhet som avses i 15 kap. 2 och 3 § i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder och som förvaringsinstitutet har för avsikt att bedriva,

2) de system och metoder med vilka det särskilda förvaringsinstitutet har för avsikt att genomföra sina uppgifter enligt 15 kap. i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

I fråga om organiseringen av det särskilda förvaringsinstitutets verksamhet samt det särskilda förvaringsinstitutets interna kontroll och riskhantering ska till ansökan om auktorisation fogas en beskrivning av eller utredning om

1) det särskilda förvaringsinstitutets organisation, uppgifts- och ansvarsfördelning, system för beslutsfattande, antal anställda samt de krav på yrkeskompetens som ställs på personalen,

2) hur bedömningen av den interna kontrollen, bedömningen av riskhanteringen och bedömningen av den riskhantering som är oberoende av affärsverksamheten ordnas,

3) hur den interna revisionen ordnas,

4) hur tillsynen över lagligheten i funktionerna och tillsynen över iakttagandet av de interna förfaringssätten ordnas,

5) de system och metoder med hjälp av vilka det särskilda förvaringsinstitutet ämnar följa upp och hantera riskerna i samband med dess verksamhet,

6) bokföringssystemet och bokföringsmetoderna,

7) datasystemen, dataadministrationsstrategin och organisationen för dataadministration samt de datatekniska tjänster som läggs ut på entreprenad,

8) organisationen av och ansvaret och principerna för datasäkerheten samt hanteringen av de risker som har samband med datasäkerheten,

9) de centrala anvisningar som hänför sig till datasäkerheten.

Till ansökan ska dessutom fogas arbetsordningarna för det särskilda förvaringsinstitutets beslutsfattande organ och de interna verksamhetsregler som tillämpas hos det särskilda förvaringsinstitutet.

På ansökan om auktorisation för ett särskilt förvaringsinstitut tillämpas dessutom bestämmelserna om

1) uppgifterna om den som ansöker om auktorisation enligt 2 §,

2) de ekonomiska verksamhetsförutsättningarna enligt 4 §, undantaget utredningen som anges i 2 mom. 1 punkten,

3) minimikapital enligt 5 § 1—3 mom., dock så att med minimikapital avses minimikapital enligt 14 kap. 7 § i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

4) utredningen om de viktigaste aktieägarna och aktieägarnas ägarandelar enligt 7 §,

5) utredningen om ledningen enligt 8 §,

6) utredningen om lämplighet och tillförlitlighet i fråga om ledningen enligt 9 §,

7) revisorerna enligt 10 §,

8) systemet för identifiering och igenkännande av kunder enligt 13 §.

15 §
Påföljder

Straff för överträdelse av denna förordning finns i 16 kap. 5, 7 och 8 § i strafflagen (39/1889).

16 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 29 mars 2014.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU; (32011L0061); EUT L 174, 1.7.2011, s. 1

  Helsingfors den 20 mars 2014

Näringsminister
Jan Vapaavuori

Lagstiftningsråd
Ilkka Harju

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.