196/2014

Utfärdad i Helsingfors den 6 mars 2014

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om tillsyn över trafikdugligheten hos fordon som används i trafik

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om tillsyn över trafikdugligheten hos fordon som används i trafik (1245/2002) 2, 5, 7, 10 och 17 § samt 21 § 1 mom.,

av dem 7 och 17 § och 21 § 1 mom. sådana de lyder i förordning 1217/2011 samt 10 § sådan den lyder i förordning 341/2004, som följer:

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

a) efterkontroll en kontroll av ett fordon som underkänts i en periodisk besiktning eller kontrollbesiktning ska förrättas inom en månad efter den periodiska besiktningen eller kontrollbesiktningen,

b) nyttofordon bussar (kategori M2 och M3) och lastbilar (kategori N2 och N3) samt släpvagnar vilkas totalmassa är större än 3,5 ton (kategori O3 och O4),

c) EES-stat en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

5 §
Rätten att använda obesiktigade fordon

1. Bestämmelser om förbud att använda obesiktigade fordon finns i 8 och 51 § i fordonslagen. Om ett fordon inom den tid som avses i 3 eller 4 § inte har godkänts vid periodisk besiktning, får fordonet inte användas i trafik, utom när fordonet förs till besiktning vid en tid som särskilt reserverats för det, eller om inte annat följer av 10 § 3 mom. eller 14 §.

2. Ett fordon som meddelats användningsförbud i enlighet med 75 eller 85 § i fordonslagen får användas i trafik endast när fordonet förs till besiktning vid en tid som särskilt reserverats för det. 

7 §
Kontroll av bromsar

1. En kontroll av fordonets bromsar ska utföras åtminstone i enlighet med underpunkt 1 som gäller bromsanordningar i punkt 4 i bilaga II till det direktiv som nämns i 6 § 3 mom. Bestämmelser om kontroll av tryckluftsbromsar och elektroniskt styrda bromsar finns dock i Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter.

2. Besiktningsstället kan kräva att ett fordon ska föras till bromskontroll lastat på det sätt som besiktningsstället bestämmer, om det finns särskilda orsaker till det.

10 §
Avbrytande av periodisk besiktning

1. Bestämmelser om avbrytande av periodisk besiktning finns i 52 och 55 § i fordonslagen. En periodisk besiktning ska avbrytas om de tekniska uppgifterna om fordonet i registreringsintyget och i fordonstrafikregistret inte är korrekta. I detta fall ska det bestämmas att fordonet ska föras till ändringsbesiktning inom en månad. Utan att besiktningen avbryts får dock vid den periodiska besiktningen rättas till ett mindre fel i registeruppgifterna vilket sannolikt har uppstått vid registreringen samt sådana uppgifter i fråga om vilka en ändring inte förutsätter ändringsbesiktning.

2. Den periodiska besiktningen ska också avbrytas om den på grund av att förbindelsen till fordonstrafikregistret inte är tillgänglig eller på grund av väder eller motsvarande omständigheter eller av andra orsaker som är oberoende av fordonsinnehavaren inte kan slutföras och det inte finns tillräckliga grunder för att underkänna besiktningen eller meddela körförbud för fordonet.

3. Om besiktningen av ett fordon avbryts på grund av ett sådant av fordonsinnehavaren oberoende orsaker som avses i 2 mom. får fordonet användas i trafik högst två veckor efter utgången av den i 3 och 4 § föreskrivna besiktningstiden.

4. En avbruten periodisk besiktning eller efterkontroll får slutföras senast inom en månad från den periodiska besiktningen.

17 §
Förrättare av kontroll av avgasutsläpp, bromssystem, dragkoppling och hastighetsbegränsare

1. Ett sådant kontrollställe som avses i 5 § i lagen om fordonsbesiktningsverksamhet (957/2013) får på de villkor som anges i 2 mom. utföra

a) kontroll av avgasutsläpp,

b) kontroll av prestanda och bromsverkan hos fordons och fordonskombinationers tryckluftsbromsar och elektroniskt styrda bromsar och därtill hörande kontroll av samordning av bromsar,

c) kontroll av dragkoppling,  

d) kontroll av hastighetsbegränsare.

2. Ett kontrollställe som utför kontroll av avgasutsläpp, dragkoppling och hastighetsbegränsare ska innan verksamheten inleds göra en anmälan till Trafiksäkerhetsverket.  En kontroll som avses i 1 mom. b-punkten får utföras endast av ett kontrollställe som är en sådan innehavare av A-tillstånd som avses i 3 § i statsrådets förordning om handel med samt installation och reparation av trafikförnödenheter (1247/2002).

3. Över den kontroll som avses i 1 mom. ska för besiktningen utfärdas ett intyg som utvisar resultatet av kontrollen. Intyget ska innehålla åtminstone fordonets identifieringsuppgifter, uppgifter om kontrollstället, datering samt underskrift och namnförtydligande av den som utfört kontrollen. I fråga om kontroll av avgasutsläpp ska även uppges vid vilka varvtal mätningen gjorts. Om det före besiktningen har förflutit en längre tid än tre månader från en kontroll av avgasutsläpp, tryckluftsbromsar eller elektroniskt styrda bromsar eller från en kontroll av hastighetsbegränsares funktion, eller om ingen kontroll alls har utförts, ska kontrollen göras i samband med besiktningen. Om Trafiksäkerhetsverket med stöd av 5 § 3 mom. i lagen om fordonsbesiktningsverksamhet har bestämt att kontrollställets kontroller inte godkänns, kan intyg som kontrollstället utfärdat inte anses godtagbara.

4. Vid besiktningen kan kontroller av avgasutsläppen, tryckluftsbromsarna och de elektroniskt styrda bromsarna samt kontroller av hastighetsbegränsares funktion utföras för konstaterande av riktigheten av kontrollställets mätningar eller kontroller, varvid den kontroll som utförs vid besiktningen gäller. Vid besiktningen kan också dragkopplingens funktionsduglighet kontrolleras.

21 §
Körförbud för fordon som är obesiktigade eller inte är i skick

1. En polis-, tull- eller gränsbevakningsman som i enlighet med 84 § i fordonslagen har förhindrat att ett fordon som är bristfälligt till sin konstruktion, sin utrustning eller sitt skick eller som inte har besiktigats, används i trafik och har meddelat fordonet körförbud ska göra en anteckning om körförbudet i registreringsintyget. Ett registreringsintyg eller registreringsskyltar som har omhändertagits av en myndighet ska sändas till det besiktningsställe som ägaren eller innehavaren har uppgett. Besiktningsstället ska utan dröjsmål anteckna körförbudet i registreringsintyget eller anmäla det till Trafiksäkerhetsverket. Efter godkänd besiktning ska registreringsintyget och registreringsskyltarna återsändas till fordonets ägare eller innehavare, om det inte föreligger andra orsaker enligt 84 § i fordonslagen till att registreringsintyget och registreringsskyltarna har omhändertagits eller kan omhändertas enligt 84 §. Besiktningsstället ska anteckna upphävandet av körförbudet i registreringsintyget. Uppgifterna om att körförbudet upphävts ska utan dröjsmål införas i fordonstrafikregistret eller meddelas till Trafiksäkerhetsverket.Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2014.

  Helsingfors den 6 mars 2014

Trafikminister
Merja Kyllönen

Trafikråd, ledande sakkunnig
Kari Saari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.