188/2014

Utfärdad i Helsingfors den 7 mars 2014

Lag om ändring av 2 och 10 kap. i försäkringsbolagslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i försäkringsbolagslagen (521/2008) 2 kap. 16 § 1 mom. 1 punkten, 10 kap. 1 § 4 punkten, 4 § 3 mom. 4 punkten, 6 § 2 mom., 11 § 2 mom. 8 punkten, 12 §, 13 § 3 mom., 17 § 6 mom. 2 punkten och 19 § 6 mom. och

fogas till 10 kap. 1 § en ny 4 a-punkt som följer:

2 kap.

Bildande av försäkringsbolag och koncession

16 §
Bedrivande av anknytande verksamhet

Ett försäkringsbolag får utöver sin huvudsakliga verksamhet vara representant för ett annat företag än ett sådant som bedriver försäkringsverksamhet samt för detta företags räkning marknadsföra och sälja dess tjänster och produkter till kunder, om företaget i fråga är

1) ett sådant kreditinstitut, värdepappersföretag, fondbolag, fondföretag eller en sådan AIF-förvaltare som står under offentlig tillsyn inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,


10 kap.

Täckning av ansvarsskulden

1 §
Definitioner

I detta kapitel avses med


4) placeringsfond en placeringsfond enligt lagen om placeringsfonder (48/1999) för kollektiva investeringar i hemlandet eller utomlands,

4 a) AIF-fond en inhemsk eller utländsk AIF-fond som avses i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (162/2014),


4 §
Tillgångar som godkänns som täckning för ansvarsskulden

Täckningen för ansvarsskulden ska bestå av


4) andelar i placeringsfonder eller AIF-fonder,


6 §
Förtecknande av täckningen, täckningsförteckningens bilaga och förvaring av de tillgångar som hör till täckningen

De handlingar som gäller de tillgångar som hör till täckningen ska förvaras på ett tillförlitligt sätt hos täckningshavaren eller andra försäkringsbolag, kreditinstitut, värdepappersföretag, av Finansinspektionen registrerade AIF-förvaltare, förvaringsinstitut eller särskilda förvaringsinstitut som beviljats koncession inom EES. Om ett värdepapper ingår i ett värdeandelssystem, ska systemet stå under offentlig tillsyn inom EES. OECD-staterna och andra stater jämställs med EES-stater i enlighet med 19 § 2 mom. även i fråga om förvaringen av de tillgångar som hör till täckningen.


11 §
Andra placeringar (25 procent)

I fråga om de tillgångar som avses i 1 mom. är det maximibelopp som godkänns som täckning för ansvarsskulden, i procent av totalbeloppet av ansvarsskulden,


8) sammanlagt 25 procent i fråga om i 12 § 3 mom. avsedda fondandelar i placeringsfonder och AIF-fonder, varav högst 10 procent i fråga om sådana fondandelar vars andel av täckningen av ansvarsskulden överstiger 2,5 procent av totalbeloppet av ansvarsskulden, och


12 §
Fondandelar i placeringsfonder och AIF-fonder

Andelar i placeringsfonder och AIF-fonder räknas till de tillgångsgrupper som avses i 7—11 § och de tas med i de maximibelopp som fastställs i 7—11 § enligt vad som föreskrivs i denna paragraf.

Om mer än 70 procent av placeringsfondens eller AIF-fondens tillgångar har placerats i en enda tillgångsgrupp enligt 7—10 § räknas fondandelarna till denna tillgångsgrupp.

Andra fondandelar än sådana som avses i 2 mom. räknas till de övriga placeringar som avses i 11 § 2 mom. 8 punkten.

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 2 och 3 mom. räknas dock andelar i placeringsfonder med hemort i en EES-stat och på vilka tillämpas nationell lagstiftning som anpassats till Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) till den tillgångsgrupp som avses i 9 §, om inte mer än 70 procent av placeringsfondens tillgångar har placerats i en tillgångsgrupp som avses i 7 eller 8 §, varvid fondandelarna i denna placeringsfond räknas till den tillgångsgrupp som avses i 7 eller 8 §.

Av den ansvarsskuld som ska täckas kan högst ett belopp som motsvarar 10 procent av totalbeloppet av ansvarsskulden placeras i en enda placeringsfond eller AIF-fond. Om det är fråga om fondandelar som avses i 3 mom. kan i en enda placeringsfond eller AIF-fond placeras högst ett belopp som motsvarar 5 procent av totalbeloppet av ansvarsskulden.

13 §
Värdepapper med vilka offentlig handel inte bedrivs

Bestämmelserna i 1 mom. i denna paragraf tillämpas inte heller på de andelar i placeringsfonder eller i AIF-fonder som avses i 12 §, om det inte är fråga om en placeringsfond eller AIF-fond vars tillgångar till mer än 70 § har placerats i andra värdepapper med vilka offentlig handel inte bedrivs. Även om mer än 70 procent av placeringsfondens eller AIF-fondens tillgångar har placerats i värdepapper med vilka offentlig handel inte bedrivs, tillämpas 1 mom. i denna paragraf inte om mer än 70 procent av placeringsfondens eller AIF-fondens tillgångar har placerats i skuldförbindelser som avses i 7 och 8 §.

17 §
Placeringar i en enda sammanslutning

Denna paragraf tillämpas inte på


2) andelar i placeringsfonder eller i AIF-fonder enligt 12 §.

19 §
Täckning av ansvarsskulden med placeringar utanför EES

På fondandelar i sådana placeringsfonder som avses i 12 § 4 mom. tillämpas 5 mom. i denna paragraf. Andra i 12 § avsedda placeringsfonder och AIF-fonder anses vara belägna i en EES-stat, om fondbolaget, en annan sammanslutning som förvaltar tillgångar i en placeringsfond eller AIF-förvaltaren har hemort i en EES-stat och om mer än 70 procent av placeringsfondens eller AIF-fondens tillgångar är placerade i tillgångar i en OECD-stat.


Denna lag träder i kraft den 15 mars 2014.

RP 94/2013
EkUB 38/2013
GrUU 43/2013
RSv 4/2014
Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU; (32011L0061); EUT L 174, 1.7.2011, s. 1

  Helsingfors den 7 mars 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Näringsminister
Jan Vapaavuori

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.