178/2014

Utfärdad i Helsingfors den 7 mars 2014

Lag om ändring av lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism (503/2008) 2 § 2 mom., 11 § 1 och 2 mom., 13 §, 19 § 3 mom., 21 § 1 mom., av dem 2 § 2 mom. sådant det lyder i lag 907/2011 och 11 § 1 mom., 13 §, 19 § 3 mom. och 21 § 1 mom. sådana de lyder i lag 303/2010, och

fogas till 2 § 1 mom., sådant det lyder delvis ändrat i lagarna 303/2010,1368/2010, 907/2011, 1497/2011, 772/2012 och 1185/2013, en ny 5 a-punkt som följer:

2 §
Lagens tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på


5 a) sådana AIF-förvaltare, förvaringsinstitut, särskilda förvaringsinstitut och filialer till EES-baserade AIF-förvaltare som avses i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (162/2014),


Det som i 1 mom. bestäms om filialer till utländska kreditinstitut, utländska värdepappersföretag, utländska fondbolag, EES-baserade AIF-förvaltare, utländska försäkringsbolag och utländska betalningsinstitut ska också tillämpas på representanter för sådana utländska företag i Finland, om företaget tillhandahåller tjänster i Finland utan att etablera filial.

11 §
Tredje parts åtgärder för kundkontroll

Skyldigheterna i fråga om kundkontroll kan för den rapporteringsskyldiges räkning fullgöras av ett kreditinstitut, ett finansiellt institut, ett fondbolag, ett värdepappersföretag, ett betalningsinstitut, ett försäkringsbolag, en försäkringsförmedlare, en advokat eller en revisor som har fått koncession eller registrerats i ett obligatoriskt yrkesregister i Finland eller i en annan EES-stat eller av en AIF-förvaltare som har fått koncession i Finland eller i en annan EES-stat. Den rapporteringsskyldiga får också anlita en i en EES-stat belägen filial till ett kreditinstitut, ett finansiellt institut, ett värdepappersföretag eller ett försäkringsbolag som har fått koncession i någon annan än en EES-stat för att fullgöra dessa skyldigheter för den rapporteringsskyldiges räkning.

Utöver vad som föreskrivs i 1 mom. kan skyldigheterna i fråga om kundkontroll fullgöras för den rapporteringsskyldiges räkning av ett kreditinstitut, ett finansiellt institut, en AIF-förvaltare, ett värdepappersföretag, ett försäkringsbolag, en advokat eller en revisor som har fått koncession eller registrerats i ett obligatoriskt yrkesregister i någon annan än en EES-stat, om denne har sådana skyldigheter i fråga om kundkontroll som motsvarar skyldigheterna enligt denna lag och fullgörandet av skyldigheterna övervakas.


13 §
Lägre krav på kundkontroll när kunden är en finsk myndighet, ett kreditinstitut, ett finansiellt institut, ett värdepappersföretag, ett betalningsinstitut, ett fondbolag, en AIF-förvaltare eller ett försäkringsbolag

Den rapporteringsskyldiga får tillämpa lägre krav på kundkontroll, om kunden är

1) en finsk myndighet,

2) ett kreditinstitut, ett finansiellt institut, ett värdepappersföretag, ett betalningsinstitut, ett fondbolag, en AIF-förvaltare eller ett försäkringsbolag som har fått koncession i Finland eller i en annan EES-stat,

3) ett kreditinstitut, ett finansiellt institut, ett värdepappersföretag, en AIF-förvaltare eller ett försäkringsbolag som har fått koncession i någon annan än en EES-stat och som har skyldigheter som motsvarar skyldigheterna enligt denna lag, när fullgörandet av skyldigheterna övervakas, eller

4) en i en EES-stat belägen filial till ett kreditinstitut, ett finansiellt institut, ett värdepappersföretag eller ett försäkringsbolag som har fått koncession i någon annan än en EES-stat.

19 §
Skärpta krav på kontroll när det gäller korrespondentbankförbindelser

Om värdepappersföretag, betalningsinstitut, fondbolag, AIF-förvaltare eller försäkringsbolag ingår avtal om arrangemang som motsvarar 1 mom., ska den rapporteringsskyldige iaktta denna paragraf.

21 §
Krav på kundkontroll i filialer och andra bolag

Kreditinstitut, finansiella institut, värdepappersföretag, betalningsinstitut, fondbolag, AIF-förvaltare, försäkringsbolag, försäkringsföreningar och försäkringsförmedlare ska tillämpa kraven på kundkontroll enligt detta kapitel också i sina filialer i andra än EES-stater. De ovan nämnda rapporteringsskyldiga ska dessutom se till att skyldigheterna enligt detta kapitel fullgörs även i sådana bolag i andra än EES-stater där den rapporteringsskyldige innehar mer än 50 procent av det röstetal som aktierna eller andelarna i bolaget medför.Denna lag träder i kraft den 15 mars 2014.

RP 94/2013
EkUB 38/2013
GrUU 43/2013
RSv 4/2014
Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU; (32011L0061); EUT L 174, 1.7.2011, s. 1

  Helsingfors den 7 mars 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Näringsminister
Jan Vapaavuori

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.