175/2014

Utfärdad i Helsingfors den 7 mars 2014

Lag om ändring av 3 och 6 § i lagen om bundet långsiktigt sparande

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om bundet långsiktigt sparande (1183/2009) 3 § 1 mom. 3 punkten och 6 § 1 mom. 4 punkten, sådana de lyder i lag 767/2012, och

fogas till 3 § 1 mom, sådant det lyder i lag 767/2012, en ny 4 punkt och till 6 § 1 mom., sådant det lyder i lag 767/2012, en ny 5 punkt som följer:

3 §
Rätt att tillhandahålla sparavtal

Sparavtal kan tillhandahållas av


3) fondbolag, fondföretag och utländska EES-fondbolag som avses i lagen om placeringsfonder (48/1999),

4) AIF-förvaltare som avses i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (162/2014).


6 §
Placering av sparmedel

Till den del som det inte har avtalats att sparmedlen ska ligga kvar på sparkontot ska de placeras för den som har rätt till sparmedlen och i dennes namn samt på det sätt som närmare framgår av sparavtalet, i ett eller flera av följande placeringsobjekt:


4) fondandelar enligt lagen om placeringsfonder och andelar i fondföretag som avses i 128 § i den lagen,

5) andelar i en AIF-fond som avses i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder, om andelarna enligt fondens stadgar får erbjudas icke-professionella kunder.Denna lag träder i kraft den 15 mars 2014.

RP 94/2013
EkUB 38/2013
GrUU 43/2013
RSv 4/2014
Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU; (32011L0061); EUT L 174, 1.7.2011, s. 1

  Helsingfors den 7 mars 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Näringsminister
Jan Vapaavuori

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.