167/2014

Utfärdad i Helsingfors den 7 mars 2014

Lag om ändring av 1 kap. 2 § i lagen om handel med finansiella instrument

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om handel med finansiella instrument (748/2012) 1 kap. 2 § 9 punkten som följer:

1 kap.

Tillämpningsområde och definitioner

2 §
Definitioner

I denna lag avses med


9) tillhandahållare av investeringstjänster i lagen om investeringstjänster avsedda värdepappersföretag och utländska värdepappersföretag, sådana i kreditinstitutslagen avsedda kreditinstitut och utländska kreditinstitut som tillhandahåller investeringstjänster, sådana i lagen om fondbolag (48/1999) avsedda fondbolag och utländska fondbolag som tillhandahåller investeringstjänster och sådana i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (162/2014) avsedda AIF-förvaltare och EES-baserade AIF-förvaltare som tillhandahåller investeringstjänster,Denna lag träder i kraft den 15 mars 2014.

RP 94/2013
EkUB 38/2013
GrUU 43/2013
RSv 4/2014
Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU; (32011L0061); EUT L 174, 1.7.2011, s. 1

  Helsingfors den 7 mars 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Näringsminister
Jan Vapaavuori

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.