157/2014

Utfärdad i Helsingfors den 26 februari 2014

Justitieministeriets förordning om ändring av justitieministeriets förordning om justitieministeriets arbetsordning

I enlighet med justitieministeriets beslut

ändras i justitieministeriets förordning om justitieministeriets arbetsordning (110/2012) 26, 27 och 35 §, sådana de lyder i förordning 232/2013, som följer:

26 §
Dataadministrationsenhetens uppgifter

Dataadministrationsenheten har till uppgift att sörja för

1) beredningen av ministeriets och förvaltningsområdets dataadministrationsstrategi och andra strategiska riktlinjer som hör till enhetens uppgiftsområde,

2) deltagandet i beredningen av statens gemensamma informationstekniska riktlinjer, rekommendationer och anvisningar samt för tillämpningen av dessa vid ministeriet och inom förvaltningsområdet,

3) förvaltningsområdets gemensamma dataadministrationsprojekt, den övergripande arkitekturen för databehandlingen och betydande upphandling av datateknik,

4) utredningen av datatekniska behov samt upphandlingen av tjänster vid ministeriet och inom förvaltningsområdet,

5) styrningen och utvecklandet av den tekniska informationssäkerheten vid ministeriet och inom förvaltningsområdet.

27 §
Uppgifter som hänför sig till dataadministrationsenhetens förvaltningsområde

Dataadministrationsenheten  samordnar resultatstyrningen inom Rättsregistercentralen i samarbete med avdelningarna och ekonomienheten.

35 §
Dataadministrationsdirektörens uppgifter

Dataadministrationsdirektören ska

1) leda och utveckla dataadministrationsenheten och sörja för enhetens samarbete inom ministeriet och statsrådet,

2) sörja för styrningen och utvecklandet av dataadministrationens serviceverksamhet vid ministeriet och inom förvaltningsområdet,

3) sörja för styrningen av Rättsregistercentralen,

4) sörja för förvaltningsområdets kundrelation med statens branschoberoende informationstekniska servicecenter,

5) sköta de uppgifter som åläggs honom eller henne av ministern eller kanslichefen.

På dataadministrationsdirektörens uppgifter tillämpas i övrigt bestämmelserna i 31 § om avdelningschefens uppgifter.


Denna förordning träder i kraft  den 5  mars  2014.

  Helsingfors den  26  februari   2014

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Kanslichef
Tiina Astola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.