144/2014

Utfärdad i Helsingfors den 20 februari 2014

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av bilagan till social- och hälsovårdsministeriets förordning om vaccinationer samt om screening av smittsamma sjukdomar under graviditet

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut

ändras bilagan till social- och hälsovårdsministeriets förordning om vaccinationer samt om screening av smittsamma sjukdomar under graviditet (421/2004), sådan bilagan lyder i förordning 410/2013, som följer:


Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2014.

  Helsingfors den 20 februari 2014

Omsorgsminister
Susanna Huovinen

Regeringsråd
Liisa Katajamäki

Bilaga

Vaccin som ska användas i det nationella vaccinationsprogrammet

Förkortning Vaccin
BCG tuberkulosvaccin (Bacillus Calmette-Guerin)
Rota rotavirusvaccin
DTaP-IPV-Hib difteri- (diphtheria = D), stelkramps- (tetanus = T), acellulärt kikhostvaccin (acellular pertussis = aP), polio- (IPV) och Haemophilus influenzae typ b-vaccin (Hib)
DTaP-IPV difteri- (D), stelkramps- (T), acellulärt kikhostvaccin (aP) och poliovaccin  (IPV)
dtap difteri- (d), stelkramps- (t) och acellulärt kikhostvaccin (ap)
DT difteri- (D) och stelkrampsvaccin (T)
dT difteri- (d) och stelkrampsvaccin (T)
Hib Haemophilus influenzae typ b-vaccin (Hib)
IPV poliovaccin som innehåller inaktiverat virus av typ 1, 2 och 3
MPR vaccin mot mässling (morbilli = M), påssjuka (parotitis = P) och röda hund (rubella = R)
HAV hepatit A-vaccin
HBV hepatit B-vaccin
HAV – HBV hepatit A- och hepatit B-vaccin
HPV vaccin mot humant papillomavirus
Influensa influensavaccin
TBE vaccin mot fästingburen encefalit
PCV konjugatvaccin mot pneumokockinfektioner
PPV polysackaridvaccin mot pneumokockinfektioner

Anteckningar som beskriver vaccinets antigenmängd

D, T, P högre antigenmängd
d, t, p lägre antigenmängd

Vaccination av barn och unga

Vaccin Ålder då vaccination eller vaccinationsserie rekommenderas
Rota från 6 veckors ålder enligt en tidtabell som Institutet för hälsa och välfärd gör upp
DTaP-IPV-Hib+PVC                 3 mån.
DTaP-IPV-Hib+PVC                  5 mån.
DTaP-IPV-Hib+PVC                12 mån.
MPR I         12—18 mån.
DTaP-IPV                      4 år
MPR II                      6 år
HPV 11—12 år, flickor enligt en tidtabell som Institutet för hälsa och välfärd gör upp
dtap             14—15 år

Om vaccinationsprogrammet inte har förverkligats enligt rekommenderad tidtabell, kompletteras vaccinationsskyddet i fråga om uteblivna vaccinationsdoser genom en individuell tillämpning av programmet.

I stället för DTaP-IPV-Hib- och DTaP-IPV -kombinationsvaccin kan man också använda separata vaccin eller andra kombinationsvaccin, om det är medicinskt motiverat eller om dessa kombinationsvaccin inte finns att tillgå.

Vaccination av vuxna

Varje vuxen borde åtminstone ha ett skydd som består av tre stelkramps-, difteri- och poliovaccinationer. Dessutom borde varje vuxen ha ett skydd som består av antingen två MPR-vaccinationsdoser mot mässling, röda hund och påssjuka eller av att den vuxna har haft nämnda sjukdomar. Om det konstateras att vaccinationsskyddet hos en vuxen är bristfälligt i fråga om dessa vaccinationer, ska det kompletteras. Därefter fortsätter vaccinationerna på följande sätt:

dT revaccination är nödvändig med 10 års intervall
IPV (Polio) revaccination endast i särskilda fall i enlighet med de indikationer för vaccination som Institutet för hälsa och välfärd fastställer.

Vaccinationer enligt 2 §

Följande vaccinationer ges i enlighet med de indikationer för vaccination som fastställs av Institutet för hälsa och välfärd:

Vaccin Ålder vid vilken vaccin kan ges
BCG 0 dygn
HBV 0 dygn
HAV 12 mån.
HAV-HBV 12 mån.
Influensa 6 mån.
PCV 2 mån.
PPV 2 år

Vaccinationer enligt 2 a §

Följande vaccinationer ges personer som bor på Åland i enlighet med de indikationer för vaccination som fastställs av Institutet för hälsa och välfärd:

Vaccin Ålder vid vilken vaccin kan ges
TBE 12 mån.

Vacciner, antikroppar och undersökningsämnen enligt 1 § 2 mom.:

Preparat som kräver försäljningstillstånd:

Rabiesvaccin

Preparat som kräver specialtillstånd:

Rabies immunoglobulin

Vaccin mot japansk encefalit

Serum mot botulism

Serum mot difteri

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.