123/2014

Utfärdad i Helsingfors den 13 februari 2014

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om övervakningen av tvärvillkor som gäller folkhälsa, djurhälsa, växtskydd och anmälan om sjukdomar, djurens välbefinnande samt identifiering och registrering av djur

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om övervakningen av tvärvillkor som gäller folkhälsa, djurhälsa, växtskydd och anmälan om sjukdomar, djurens välbefinnande samt identifiering och registrering av djur (118/2010) 20—22 § som följer:

20 §
Övervakningen av salmonella på fjäderfäanläggningar

Vid gårdsövervakningen av att tvärvillkoren i fråga om övervakningen av salmonella på fjäderfäanläggningar följs ska det kontrolleras att de bestämmelser i 8 § 1 mom. i lagen om djursjukdomar (441/2013) som gäller provtagning vid övervakning av salmonella hos höns och kalkoner, sändning av proverna för analys och journalföring över provtagningen samt motsvarande bestämmelser som utfärdats med stöd av 8 § 3 mom. har iakttagits på gården.  

21 §
Anmälan av djursjukdomar

Vid gårdsövervakningen av att tvärvillkoren i fråga om anmälan av djursjukdomar följs ska det beträffande de i bilaga II till förordningen om gårdsstöd avsedda djursjukdomarna kontrolleras att gården har iakttagit bestämmelserna om anmälan om misstänkta djursjukdomar i 14 § i lagen om djursjukdomar och bestämmelserna om att hålla ett djur som misstänks ha insjuknat avskilt från andra djur i 19 § i den lagen samt, i fråga om transmissibel spongiform encefalopati, nedan TSE, de beslut för bekämpning av sjukdomen som meddelats med stöd av 4 kap. i samma lag.

22 §
Handel på den inre marknaden och import

Vid gårdsövervakningen av att tvärvillkoren i fråga om förhindrande av spridning av TSE följs ska det kontrolleras att gårdar som håller nötkreatur, får och getter har iakttagit bestämmelserna om avyttring och import av djur, embryon och könsceller i artikel 15 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 om fastställande av bestämmelser för förebyggande, kontroll och utrotning av vissa typer av transmissibel spongiform encefalopati.


Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2014.

  Helsingfors den 13 februari 2014

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Lagstiftningsråd
Johanna Wallius

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.