119/2014

Utfärdad i Helsingfors den 12 februari 2014

Finansministeriets förordning om den utdelning och det minimibelopp av arbetsgivarprestationer som tillämpas vid redovisning av de i 5 § i lagen om skatteredovisning avsedda skatter som betalts innan beskattningen har slutförts för skatteåret 2014

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av 5 § i lagen om skatteredovisning (532/1998), sådan den lyder i lag 607/2009:

1 §

Vid redovisning av till skatteåret 2014 hänförliga förskottsinnehållningar, kompletteringar av förskottet och förskott som betalas vid uppbörden samt kvarskatt som betalts innan beskattningen har slutförts tillämpas bestämmelserna i denna förordning.

2 §

Vid redovisning enligt 5 § i lagen om skatteredovisning för skatteåret 2014 används följande utdelning:

Statsskatter 28,39 %
Kommunalskatt 61,76 %
Kyrkoskatt 3,18 %
Försäkrads sjukförsäkringspremie
— sjukvårdspremie 4,22 %
— dagpenningspremie 2,45 %
3 §

För redovisning enligt 5 § i lagen om skatteredovisning för skatteåret 2014 beräknas kommunernas utdelning så, att debiterad kommunalskatt enligt den verkställda beskattningen för 2012 rättas i enlighet med inkomstskattesatsen för 2014. Den på detta sätt erhållna debiterade kommunalskatt rättas med en koefficient som utgörs av förhållandet mellan invånarantalen för respektive kommun den 1 januari 2014 och den 1 januari 2013. Utdelningen för respektive kommun beräknas som den andel som den sålunda uppskattade kommunalskatten utgör av summan av alla kommuners motsvarande skatter.

Församlingarnas utdelning beräknas så, att från andelen av debiterad kyrkoskatt avskiljs de evangelisk-lutherska församlingarnas sammanlagda andel, den tyska församlingens andel samt respektive ortodoxa församlings andel i en proportion som motsvarar debiteringen vid den senast verkställda beskattningen. Efter detta fastställs de evangelisk-lutherska församlingarnas andelar på motsvarande sätt som kommunernas utdelning, men med tillämpning av förhållandet mellan medlemsantalen för församlingen den 1 januari 2014 och den 1 januari 2013 och kyrkoskatteprocenten för 2014.

Innan kommunernas och de evangelisk-lutherska församlingarnas utdelning beräknas, justeras den debiterade kommunalskatten och kyrkoskatten enligt följande:

Kommun och evangelisk-luthersk församling Nedsättning av kommunalskatt, euro Nedsättning av kyrkoskatt, euro
Salo 6 000 000  300 000
4 §

När garantiredovisning enligt 5 a § i lagen om skatteredovisning tillämpas används vid redovisning enligt 5 § i nämnda lag för skatteåret 2014 följande minimibelopp av arbetsgivarprestationer:

Minimibeloppet av förskottsinnehållningar

År Redovisningsmånad Euro
2014 Februari 2 063 533 081
Mars 2 203 341 981
April 2 305 879 673
Maj 2 265 484 466
Juni 2 211 540 629
Juli 2 637 031 908
Augusti 2 474 063 753
September 2 166 123 019
Oktober 2 187 715 100
November 2 182 557 950
December 2 172 596 435
2015 Januari 2 282 116 746

Minimibeloppet av arbetsgivares social-skyddsavgift

År Redovisningsmånad Euro
2014 Februari 131 293 369
Mars 133 063 841
April 139 804 409
Maj 141 079 234
Juni 138 502 604
Juli 169 559 920
Augusti 159 705 372
September 139 589 815
Oktober 136 475 952
November 135 706 569
December 132 738 796
2015 Januari 140 463 120
5 §

Denna förordning träder i kraft den 14 februari 2014.

  Helsingfors den 12 februari 2014

Finansminister
Jutta Urpilainen

Finansråd
Elina Pylkkänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.